Traje do: 11.11.2017.

Bingo City Center povodom prvog rođendana organizuje veliku nagradnu igru za sve kupce u ovom objektu uz izuzetno vrijedne nagrade! Glavna nagrada je automobil Kia Ceed, a možete osvojiti i iPhone ili poklon bon u vrijednosti 100KM!

Nagradna igra započinje 9.10.2017. godine  u 00:01 i traje do 11.11.2017. godine do 18:00 (uključivo), a odnosi se na sve prodavnice trgovačkog centra „Bingo City Center“, koji su ugovoreni zakupci Organizatora.

Pravo na učešće 

U promotivnoj nagradnoj igri mogu učestvovati sve fizičke osobe koje imaju prebivalište na području Bosne i Hercegovine. Pravo na učešće nemaju osobe koje su uključene u organizaciju nagradne igre. Za sudjelovanje maloljetnika suglasnost mora dati roditelj ili osoba koja je u skladu sa zakonom ovlaštena o njoj se starati i zastupati ju. Maloljetnik može biti dobitnik nagrade i primiti osvojenu nagradu prema zakonom propisanim uvjetima, odnosno ukoliko je skrbnik maloljetnika prihvatio nagradu, time je izrazio svoju suglasnost s Pravilima te nagradu u ime maloljetnika i preuzima.

Način učešća 

Pravio na učešće imaju svi državljani Bosne i Hercegovine koji u  Bingo City Center-u, tačnije u bilo kojoj prodavnici (ugovornom zakupcu Organizatora) ostvare kupovinu u minimalnoj vrijednosti 50 konvertibilnih maraka i više, tokom jednog kalendarskog dana (tokom radnog vremena centra). Sa evidentiranom kupovinom na računu kao i napisanim ličnim podacima na poleđini računa (ime i prezime, adresu i mjesto stanovanja, te kontakt telefon) ostvaruje se mogućnost učestvovanja u nagradnoj igri. Svaka osoba može učestvovati sa više računa. Svaki pojedini račun može biti iskorišten odnosno prijavljen za ovu nagradnu igru samo jednom. Da bi se tokom 24h ostvario traženi limit od 50KM, računi iz više trgovina (različitih zakupaca) sa manjim iznosom se mogu spojiti (klamericom za papir). Računi sa manjim iznosima spojeni da se dobije iznos od 50KM i više, koji nisu realizovani tokom jednog kalendarskog dana smatrat će se nevažećim.

Račune koji zadovoljavaju naprijed navedeno, potrebno je ubaciti u promotivnu kutiju koja je izložena u blizini info-pulta. Svi računi koji ispunjavaju napred navedeno ostvaruju pravo izvlačenja instant nagrade. Izvučena instant nagrada automatski uslovljava nemogućnost učestvovanja u izvlačenju sedmične i glavne nagrade. Svako izvlačenje nedobitne instant nagrade, uslovljava mogućnost daljeg učešća u izvlačenju sedmične i glavne nagrade. Svi zaprimljeni računi nalazit će se pod kontrolom Organizatora i bit će odbijeni ako postoji osnovana sumnja u njihovu valjanost ili ako ne udovoljavaju uvjetima za sudjelovanje kako je navedeno ovim pravilima.

Ukoliko kupac želi učestvovati s računom za instant nagradu, potrebno je da se javi na info pult u toku radnog vremena centra.

Nagradni fond

Ukupna približna vrijednost nagradnog fonda je 35.390,00KM. Nagradni fond čini ukupno 5 nagrada i to:

– jedna (1) glavna nagrada – automobil Kia Ceed 1,4 CRDi  pojedinačne vrijednosti sa PDV-om 23.990,00 KM, sa plaćenim porezom;

– četiri (4) sedmične nagrade, mobitel Iphone 7, pojedinačne vrijednosti sa PDV-om 1.350,00 što čini ukupno 5.400,00KM ;

– šezdeset (60) instant nagrada, pojedinačne vrednosti 100 KM, što čini ukupno 6.000,00 KM

Broj nagrada je ograničen i ni u kojem slučaju neće biti dodijeljeno više nagrada nego što je predviđeno ovim Pravilima. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge. Sve nagrade uključuju porez na dodanu vrijednost kojeg plaća Organizator. Fotografije svih nagrada na svim promotivnim materijalima su simbolične i služe samo za informativne svrhe.

Izvlačenje nagrada

Izvlačenje svih nagrada održat će se po sljedećoj dinamici:

  • Tokom celog trajanja nagradne igre na dnevnom nivou izvlače se instant nagrade
  • Prvi krug izvlačenja sedmične nagrade Iphone 7 održat će se u Bingo City Centeru uz tročlanu komisiju 16.10. u 18h
  • Drugi krug izvlačenja sedmične nagrade Iphone 7 održat će se u Bingo City Centeru uz tročlanu komisiju 23.10. u 18h
  • Treći krug izvlačenja sedmične nagrade Iphone 7 održat će se u Bingo City Centeru uz tročlanu komisiju 30.10. u 18h
  • Četvrti krug izvlačenja sedmične nagrade Iphone 7 održat će se u Bingo City Centeru uz tročlanu komisiju 6.11. u 18h
  • Posljednji krug izvlačenja, tj. izvlačenje dobitnika glavne nagrade automobil Kia Ceed održat će se 11.11.2017. u 18:15 u Bingo City Center-u u Tuzli. Izvlačenje će nadgledati tročlana komisija koju odabere Organizator. Odluka komisije je konačna i obavezujuća. Prilikom svakog izvlačenja bit će izvučen jedan dobitnik za svaku nagradu.

Svi nedobitni računi koji su učestvovali u sedmičnim izvlačenjima učestvuju u izvlačenju za glavnu nagradu.

Dobitnici sedmičnih nagrada imaju pravo učešća za glavnu nagradu, ali sa novim računom/računima koji zadovoljava uslove iz člana 4.

Učesnici mogu učestvovati sa neograničenim brojem računa koji zadovoljavaju sve uslove iz članka 4. Nepotpun, oštećen ili račun za koji postoji osnovana sumnja u valjanost ne može učestvovati u nagradnoj igri niti učesnik na osnovu takvog računa može osvojiti nagradu. 

Obavještavanje dobitnika i uručenje nagrada

Svi dobitnici nagrada bit će obaviješteni putem telefona. Ukoliko ne bude moguće kontaktirati dobitnika nagrade u roku od 72 sata na broj telefona koji je naveden na računu, dobitnika će se pozvati dopisom na adresu koja se nalazi na računu da se javi. Ukoliko se ne javi u roku 30 dana od primitka dopisa, Organizator se oslobađa odgovornosti predaje Nagrade. Preuzimanjem nagrade od strane učesnika prestaju sve obveze Organizatora prema njemu. Pravo na preuzimanje nagrade može se prebaciti na treće lice putem punomoći nagrađenog pred nadležnim sudom.

Svi dobitnici će preuzeti svoje nagrade u skladu sa dogovorom s Organizatorom, a po predočenju osobnih dokumenata te najkasnije 30 dana od dana obavještenja dobitnika odnosno stupanja u kontakt.

Pravila nagradne igre, kao i rezultati izvlačenja i imena dobitnika bit će objavljena u dnevnim novinama Dnevni avaz. Objava pravilnika nagradne igre je najmanje sedam dana prije početka nagradne igre. 

Porez i odgovornosti

Organizator je odgovoran za sve poreze, naknade ili dažbine u vezi s nagradom, osim poreza na lični prihod dobitnika. Nagrade se ne mogu prenijeti niti ustupiti drugima prije nego što se izvrši njihovo uručenje dobitniku, osim po specijalnoj punomoći.

Učesnik se slaže da Organizator neće biti odgovoran za funkcionisanje ili upotrebu nagrade. Učesnik prihvata da gore navedeni subjekt nije, niti će na bilo koji način biti odgovoran za ikakve obaveze, garanciju ili jamstvo koji bi, bilo po zakonu ili po prirodi stvari, mogli nastati u vezi s bilo kojom nagradom, što uključuje, ali se ne ograničava na kvalitet, mehanička svojstva ili prikladnost nagrade. 

Osobni podaci 

Učesnik i dobitnik u ovoj nagradnoj igri prihvata da njihova imena, adresa i fotografija mogu biti korišteni i objavljivani kao foto, audio i video materijal od strane Organizatora, Klijenta i Partnera, u svrhu objava vezanih uz ovu nagradnu igru. Učestvovanjem u nagradnoj igri učesnici daju dozvolu organizatoru Bingo doo Tuzla da prikuplja, sprema i obrađuje njihove lične podatke isključivo u svrhu provođenja ove nagrade igre.

Sudjelujući u Nagradnoj igri, učesnik pristaje i saglasan je da se svi osobni podaci koje daje prikupe, pohrane, obrađuju i koriste isključivo za vrijeme trajanja te u svrhu provođenja nagradne igre. Učesnik je slobodan u svakom trenutku uskratiti svoju saglasnost vezanu uz prikupljanje, korištenje i obradu osobnih podataka slanjem takvog maila na info@bingotuzla.ba te prihvaća da takvo uskraćivanje može rezultirati nemogućnosti sudjelovanja u nagradnoj igri. Učesnik pristaje da se njegovi osobni podaci dani odnosno vezani za Nagradnu igru mogu obrađivati i prenositi unutar Bingo grupacije bez daljnje posebne privole Učesnika. Svi takvi podaci mogu se koristiti i prenositi samo u mjeri koja je određena svrhom ove nagradne igre te u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka. Organizator će poduzeti sve potrebne korake da zaštite osobne podatke u skladu s važećom regulativom.

Učesnik je dužan prilikom davanja podataka dati istinite, tačne i potpune kontaktne podatke o sebi. Učesnik je suglasan da ga Organizator kontaktira koristeći njegove kontaktne podatke. U slučaju nedostupnosti Učesnika iz bilo kojeg razloga, uključujući netačne podatke ili nemogućnost uspostavljanja kontakta, postupit će se u skladu s odredbom članka 6 Pravila.

Otkazivanje

Organizator zadržava pravo da prekine nagradnu igru u slučaju okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se oslobađa svih mogućih nastalih obveza prema učesniku. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost zbog tehničkih problema ili grešaka u unosu podataka i drugih razloga koji ne ovise od Organizatora. Učesnik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvata prava i obveze ovih Pravila. Organizator zadržava pravo promjene Pravila uz prethodnu saglasnost Federalnog Ministarstva Finansija, o čemu će svi učesnici biti pravovremeno obaviješteni objavom u dnevnim novinama. Odluke Organizatora donesene prema Pravilima o provođenju nagradne igre konačne su i obavezujuće za sve učesnike. U slučaju spora između Organizatora i Sudionika nadležan je Općinski sud u Tuzli.

Više detalja na web stranici organizatora:
http://bingocitycenter.ba/