Traje do: 20.12.2018.

Duracell novogodišnja nagradna igra, kupite pakovanje od 4 komada Duracell baterija i učestvujte u nagradnoj igri!

 1. Kupite Duracell baterije, pakovanje 4 komada
 2. Pošaljite SMS* na broj 091 112 404 (Sadržaj SMS poruke: broj računa, ime, prezime i grad iz kojeg ste / sa razmacima između) ili se prijavite putem ove web stranice
 3. Period nagradne igre je od 21.11.2018. do 20.12.2018.
 4. Izvlačenje nagradne igre je 25.12.2018.
 5. Sačuvajte račun od kupovine do završetka nagradne igre.
 • Cijena SMS poruke je 0,10 KM + PDV, *Slike poklona su ilustrovanog karaktera,
 • Besplatna info linija 080 051 000
 • Broj nagrada za Federaciju: 1x PlayStation, 1x Smartwatch, 2x Braun, 14x Pantene, 9x Old Spice
  Broj nagrada za RS: 1x PlayStation, 1x Smartwatch, 2x Braun, 14x Pantene, 9x Old Spice
  Broj nagrada za Brčko distrikt: 1x Braun, 2x Pantene, 2x Old Spice.

Pravila nagradne igre za FBiH

Član 1. Organizator i službena pravila nagradne igre

Po Zakonu o igrama na sreću “ DURACELL ” nagradna igra je organizovana i provedena od strane firme Orbico d.o.o. Sarajevo, sa ID brojem 200231040009, i sjedištem u ulici Lužansko polje 7, 71210 Ilidža.

Kampanja će biti provedena po ovdje navedenim odredbama (u daljem tekstu Pravila), koja su obavezna za sve Učesnike. Nagradna igra će biti provedena po ovdje navedenim odredbama, koja su obavezna za sve Učesnike. Nagradna igra je marketinška promocija organizovana kao poticaj za korištenje Duracell proizvoda.

Član 2. Pravni izvori

Nagradna igra je nastala u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača BiH.

Član 3. Teritorija

Nagradna igra je organizovana i biće provedena na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine po odredbama ovdje objašnjenim. Trajanje nagradne igre je u periodu od 21.11.2018. do 20.12.2018. godine. Nagradna igra se odnosi na sve maloprodajne objekte na području Federacije Bosne i Hercegovine.

Član 4. Podobnost

U nagradnoj igri mogu učestvovati sve starije od 18 godina koje su nastanjene/imaju stalno mjesto boravka na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine , koji prihvataju odredbe i uslove ovih Pravila (u daljem tekstu Učesnici). Uposlenici Organizator i/ili članovi najbliže porodice ovih osoba (sin/kćerka, roditelji, brat/sestra ili supružnik) ne mogu
učestvovati u ovoj nagradnoj igri.

Član 4.2.

Sudjelovanjem u nagradnoj igri, Učesnici potvrđuju da su u potpunosti saglasni sa ovim Pravilima i saglasni su sa istim. Učestvovanje u ovoj nagradnoj igri jednako je obavezi poštivanja prethodno navedenih Pravila.

Član 5. Određeni proizvodi i uslovi

Uslovi učestvovanja u nagradnoj igri: Svaka osoba nastanjena na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine koja može učestvovati u nagradnoj igri je ona koja tokom promotivnog perioda od 21.11.2018. do 20.12.2018. godine u maloprodajnim objektima na području Federacije BiH kupi bilo koje pakovanje Duracell baterija od 4 komada, pošalje SMS ili unese podatke putem web stranice u skladu sa mehanizmom opisanim u članu broj 7 ovog Pravilnika.

Cjelokupni asortiman Duracell baterija pakovanja od 4 komada je učestvujući u ovoj nagradnoj igri. Račun od kupovine je potrebno sačuvati do datuma izvlačenja. Deklarisani dobitnici će trebati pokazati originalni račun Organizatoru na uvid kao dokaz o vjerodostojnosti računa. Broj kupovina i učešća nije ograničen. Prijave računa sa istim brojem ili duplikati originalnih računa neće biti tretirani kao ispravni i neće biti uzeti u obzir za sretno izvlačenje. Organizator nije odgovoran za SMS poruke ili prijave koje nisu potpune ili koje nisu stigle.

Član 6. Nagrade

U ovoj nagradnoj igri Organizator nudi slijedeće nagrade:
– 1 x Playstation
– 1 x Smartwatch
– 2 x Braun
– 14 x Pantene set
– 9 x Old Spice set

Ukupna vrijednost nagrada je 1.413,34 KM (PDV uračunat) po fiksnom kursu Centralne Banke, na dan 16.10.2018.

Član 7. Mehanizam nagradne igre

Za učestvovanje u nagradnoj igri organizovanoj u perioduod 21.11.2018. do 20.12.2018. godine. u maloprodajnim objektima na području Federacije, svaka zainteresovana osoba koja ima pravo učestvovati u ovoj nagradnoj igri, po čl. 5, treba kupiti bilo koje pakovanje Duracell baterija od 4 komada i poslati SMS poruku sadržaja: broj fiskalnog računa(razmak)ime i prezime(razmak)grad iz kojeg je učesnik na broj 091 112 404

/ na primjer 15994 DAMIR DEMIROVIĆ SARAJEVO/ ili broj računa poslati putem web stranice www.duracell.ba . Cijena SMS poruke je 0,10 KM + PDV za korisnike iz svih mobilnih mreža (BH Telecom, HT Eronet, mtel). Cijene SMS poruka se neće mijenjati tokom nagradne igre.

Svi učesnici će dobiti povratnu poruku da je njihova poruka primljena i potvrdu da učestvuju u nagradnoj igri. U slučaju da šalju neispravan sadržaj dobiće povratnu poruku da je njihova poruka nevažeća. Na kraju nagradne igre obaviće se sretno izvlačenje dobitnika, 25.12.2018. u 14.00 časova u prostorijama Organizatora na adresi Orbico d.o.o., Lužansko polje 7, 71210 Ilidža. Komisija će izvući 27 dobitnika za svih 27 nagrada navedenih u članu 6.

Broj dobitnika odgovara broju nagrada navedenih u čl. 6. Dobitnik (dobitnici) će biti izvučen (izvučeni) putem aplikacije kroz kompjuterski softver gdje će biti objedinjeni svi učesnici koji su učestvovali u nagradnoj igri purem SMS poruka ili putem web aplikacije do 20.12.2018. 23:59 časova. Organizator ne snosi odgovornost za bilo kakve probleme nastale tokom promotivnog perioda, a koje se odnose na tekstualne poruke, internet i mobilne mreže sa kojih se prouke šalju te probleme koji su tako nastali i koji nemaju veze sa voljom Organizatora. SMS poruke i prijave putem web aplikacije se šalju/unose od 21.11.2018. do 20.12.2018. do 23:59h.

Neće se uzeti u obzir vrijeme kada je poruka poslana već kada je primljena. Jedan učesnik može poslati neograničen broj poruka ili web prijava za neograničen broj kupovina Duracell baterija pakovanja od 4 komada iskazanih na odvojenim računima. Potvrde o kupovini (račune) treba sačuvati kao dokaz o kupovini. Nakon izvlačenja, od dobitnika nagrade će se tražiti da predoči Organizatoru račun od kupovine da bi se potvrdilo da je kupovina obavljena u skladu sa mehnaizmom ovih Pravila i u periodu nagradne igre.

Član 8. Dodjele nagrada, izvlačenje dobitnika

Sretno izvlačenje dobitnika nagrada će biti izvršeno 25.12.2018. Za svaku nagradu redom kako su navedene u čl 6 se izvlači jedan dobitnik i tri rezerve. Za vrijeme izvlačenja komisija zapisuje imena dobitnika uključujući ostale potrebne podatke. Nakon nagradnog izvlačenja i spoznaje o sretnim dobitnicima Učesnicima nagradne igre, dobitinici će biti obavješteni o nagradama i načinu preuzimanja.

Dobitnici će biti obavješteni telefonskim putem od strane Organizatora u roku od 3 radna dana nakon izvlačenja nagrada. Ukoliko nakon 3 radna dana osoba koja je imenovana za dobitnika ne bude mogla biti kontaktirana ili u slučaju da učešće nije validno, rezerve će biti kontaktirane po redoslijedu izvlačenja. Zbog provjere validnosti, dobitnici trebaju poslati kopiju ili skeniran dokument putem e-maila ili faxa na adresu/broj koji će im predočiti Organizator.

Član 9.  Validacija nagrada i njihova dodjela

Nagrade će biti poslane i dostavljene dobitnicima na kućne adrese najdalje 30 dana po završetku nagradne igre. Osvojena nagrada ne može biti unovčena ili zamijenjena, niti prenijeta na treća lica. Sve obaveze Organizatora u pogledu dobitnika nagrada prestaju u momentu preuzimanja nagrada.

Član 10. Povjerljivost

Organizator će preduzeti sve potrebne mjere predostrožnosti da osigurazaštitu ličnih podataka, zaštitu od gubitka, zloupotrebe, neovlaštenog razotkrivanja, izmjene i/ili distribucije u skladu sa Zakonom. Organizator preuzima odgovornost o zaštiti povjerljivosti ličnih podataka Učesnika za vrijeme trajanja ove promocije u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka.

Učesnici imaju slijedeća prava, u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka: pravo da budu informisani, pravo pristupa podacima i pravo na osporavanje različitih radnji. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri, Učesnici će se izričito i jasno složiti da njihovi lični podaci dostavljeni Organizatoru budu uneseni u Organizatorovu bazu podataka, u svrhu učestvovanja u ovoj nagradnoj igri i procesu izvlačenja dobitnika.

Organizator će uništiti sve lične podatke prikupljene od Učesnika, osim onih koji su proglašeni za dobitnike i koji će biti čuvani za potrebe računovodstva u skladu sa važećim Zakonima.

Prava učesnika su zagarantovana Zakonom o zaštiti ličnih podataka i posebno se odnose na slijedeće:
– pravo da budu informisani o činjenici da se podaci prikupljaju
– pravo da budu upoznati sa podacima;
– pravo na promjenu podataka;
– pravo na žalbu.

Član 11. Proglašavanje dobitnika nagrada

Pravila nagradne igre će biti objavljena u dnevnim novinama “Avaz” po dobijanju rješenja od Ministarstva Finasija Federacije BiH. U periodu od 15 dana od dana nagrada izvlačenja, rezultati i imena dobitnika će biti javno objavljena na web stranici www.duracell.ba

Član 12. Viša sila

U pogledu ovih Pravila, viša sila podrazumijeva događaje koji se ne mogu kontrolisati, ispraviti ili predvidjeti od strane Organizatora, uključujući i nemogućnost Organizatora usljed uslova nastalih neovisno od njegove volje i čija prisutnost se veže kasnije za nemogućnost ispunjavanja preuzetih obaveza.

U slučaju više sile gdje događaj sprečava ili odlaže kompletno ili djelimično izvršenje Pravila i kontinuiranost Kampanje, Organizator će biti oslobođen ispunjavanja svojih obaveza za period u kojem je došlo do sprečavanja ili odlaganja Nagradne igre po dobijanju saglasnosti Ministarstva Finasija FBiH.

Član 13. Sporovi

U slučaju bilo kakvih sporova nastalih između Organizatora i Učesnika, oni će biti riješeni u duhu dobrih poslovnih običaja. U slučaju da strane ne mogu naći zajedničko rješenje, obje strane uključene u spor isti će rješavati na nadležnom Sudu.

Sve moguće žalbe, ukoliko ih bude, vezane za razvoj i trajanje Nagradne igre mogu se slati na slijedeću adresu:
Orbico d.o.o., Lužansko polje 7, 71 000 Sarajevo ili pozvati besplatnu info liniju na broj 0800 51 000 u roku od 2 (dvije) sedmice od datuma objavljivanja dobitnika. Nakon ovog roka Organizator neće uzimati u obzir bilo kakve žalbe.

Član 14. Službena Pravila Nagradne igre

Učešćem u Nagradnoj igri Učesnici su saglasni sa pravilima ove Nagradne igre. Pravila ove Nagradne igre biće objavljena na web stranici www.duracell.ba kao i lista dobitnika po završetku nagradne igre.

Član 15.

Pravila stupaju na snagu nakon odobrenja od strane Ministarstva Finansija BiH.

Pravila nagradne igre za RS

Član 1. Organizator i službena pravila nagradne igre

1.1. “DURACELL” nagradnu igru organizuje i provodi kompanija “SEECO” d.o.o. Banja Luka, Prvog krajiškog korpusa 17, Banja Luka, JIB: 4403936170007, u ime kompanije “Orbico” d.o.o.

1.2. Kampanja će se provoditi po odredbama koje su ovdje napisane (u daljnjem tekstu: Pravilnik), a koje su obavezne za sve učesnike.

1.3. Nagradna igra je organizovana kao marketinška promocija s ciljem da se pokrene korištenje Duracell proizvoda.

Član 2. Pravni izvori

Kampanja je nastala u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača.

Član 3. Teritorija

Kampanja je organizovana i vršiti će se na teritoriji Republike Srpske u skladu  Republike Srpske kupi bilo koje pakovanje Duracell baterija od 4 komada, pošalje SMS ili unese podatke putem web stranice u skladu sa mehanizmom opisanim u članu broj 5. ovog Pravilnika. Cjelokupni asortiman Duracell baterija pakovanja od 4 komada je učestvujući u ovoj nagradnoj igri.

Račun od kupovine je potrebno sačuvati do datuma izvlačenja. Deklarisani dobitnici će trebati pokazati originalni račun Organizatoru na uvid kao dokaz o vjerodostojnosti računa. Broj kupovina i učešća nije ograničen. Prijave računa sa istim brojem ili duplikati originalnih računa neće biti tretirani kao ispravni i neće biti uzeti u obzir za sretno izvlačenje. Organizator nije odgovoran za SMS poruke ili prijave koje nisu potpune ili koje nisu stigle.

Član 4. Nagrade

U ovoj nagradnoj igri Organizator nudi slijedeće nagrade:
– 1 x Playstation
– 1 x Smartwatch
– 1 x Braun multigrumer
– 14 x Pantene set
– 9 x Old Spice set

Ukupna vrijednost nagrada je 1.372,57 KM (PDV uračunat) po fiksnom kursu Centralne Banke, na dan 16.10.2018.

Član 5. Mehanizam nagradne igre

Za učestvovanje u nagradnoj igri organizovanoj u periodu od 21.11.2018. do 20.12.2018. godine. u maloprodajnim objektima na području entiteta Republike Srpske, svaka zainteresovana osoba koja ima pravo učestvovati u ovoj nagradnoj igri, po čl. 5, treba kupiti bilo koje pakovanje Duracell baterija od 4 komada i poslati SMS poruku sadržaja broj računa(razmak)ime i prezime(razmak)grad iz kojeg je učesnik na broj 091 112 404

/ na primjer 15994 MIRO MIRKOVIĆ BIJELJINA / ili broj računa i ostale podatke (ime, prezime, grad) poslati putem web stranice www.duracell.ba . Cijena SMS poruke je 0,10 KM + PDV za korisnike iz svih mobilnih mreža (BH Telecom, HT Eronet i mtel). Cijene SMS poruka se neće mijenjati tokom nagradne igre.

Svi učesnici će dobiti povratnu poruku da je njihova poruka primljena i potvrdu da učestvuju u nagradnoj igri kao i jedinstveni sigurnosni SMS kod. U slučaju da šalju neispravan sadržaj dobiće povratnu poruku da je njihova poruka nevažeća. Na kraju nagradne igre obaviće se sretno izvlačenje dobitnika, 25.12.2018. u 14.00 časova u prostorijama Organizatora na adresi Prvog krajiškog korpusa 17, Banja Luka.

Komisija će izvući 26 dobitnika za svih 26 nagrada navedenih u članu 6. Broj dobitnika odgovara broju nagrada navedenih u čl. 4. Dobitnik (dobitnici) će biti izvučen (izvučeni) putem aplikacije kroz kompjuterski softver gdje će biti objedinjeni svi učesnici koji su učestvovali u nagradnoj igri purem SMS poruka ili putem web aplikacije do 20.12.2018. 23:59 časova.

Organizator ne snosi odgovornost za bilo kakve probleme nastale tokom promotivnog perioda, a koje se odnose na tekstualne poruke, internet i mobilne mreže sa kojih se prouke šalju te probleme koji su tako nastali i koji nemaju veze sa voljom Organizatora. SMS poruke i prijave putem web aplikacije se šalju/unose od 21.11.2018. do 20.12.2018. do 23:59h.

Neće se uzeti u obzir vrijeme kada je poruka poslana već kada je primljena. Jedan učesnik može poslati neograničen broj poruka ili web prijava za neograničen broj kupovina Duracell baterija pakovanja od 4 komada iskazanih na odvojenim računima. Potvrde o kupovini (račune) treba sačuvati kao dokaz o kupovini. Nakon izvlačenja, od dobitnika nagrade će se tražiti da predoči Organizatoru račun od kupovine da bi se potvrdilo da je kupovina obavljena u skladu sa mehnaizmom ovih Pravila i u periodu nagradne igre.

Član 6. Dodjela nagrada i izvlačenje dobitnika

Sretno izvlačenje dobitnika nagrada će biti izvršeno 25.12.2018. Za vrijeme izvlačenja komisija zapisuje imena dobitnika uključujući ostale potrebne podatke. Nakon nagradnog izvlačenja i spoznaje o sretnim dobitnicima nagradne igre, dobitnici će biti obavješteni o nagradi i načinu preuzimanja.

Dobitnik će biti obavješten telefonskim putem od strane Organizatora u roku od 3 radna dana nakon izvlačenja. Ukoliko nakon 3 radna dana osoba koja je imenovana za dobitnika ne bude mogla biti kontaktirana ili u slučaju da učešće nije validno, rezerve će biti kontaktirane po redoslijedu izvlačenja. Zbog provjere validnosti, dobitnik treba poslati kopiju ili skeniran dokument putem e-maila ili faxa na adresu/broj koji će im predočiti Organizator.

Član 7. Validnost i dodjela nagrada

Nagrade će biti poslane na kućnu adresu dobitnika putem brze pošte. Nijedna od nagrada se ne može zamijeniti za novac u gotovini. Također, nagrada ne može biti zamijenjena i / ili prenesena na treću stranu. Sve nagrade će biti isporučene najdalje 30 dana po završetku nagradne igre. Sve obaveze Organizatora prema dobitnicima se obustavljaju od trenutka predaje nagrada.

Član 8. Povjerljivost

8.1. Organizator će preduzeti sve potrebne mjere opreza kako bi se osigurala zaštita ličnih podataka, štete od gubitka, zloupotrebe, neovlaštenog otkrivanja, izmjena i / ili distribucije u skladu sa zakonom. Organizator preuzima odgovornost za zaštitu tajnosti ličnih podataka učesnika za vrijeme trajanja ove promocije u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka. Učesnici promocije imaju slijedeća prava, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti: pravo da budu informisani, pravo na pristup informacijama i pravo da ospori razne akcije.

8.2. Učešćem u ovoj nagradnoj igri, učesnici će se posebno i izričito slažiti da su njihovi lični podaci koji su dati Organizacionom odboru upisuju u bazu podataka organizatora, s ciljem da učestvuju u ovoj kampanji i da bi se proglasili pobjednici.

8.3. Organizator će uništiti sve lične podatke prikupljene od učesnika, osim onih koji su proglašeni dobitnicima nagradne igre, a koji će se čuvati za potrebe računovodstva u skladu sa važećim zakonom.

Prava učesnika su zagarantovana Zakonom o zaštiti ličnih podataka i posebno se odnose na sljedeće:
– Pravo da budu informisani o tome da se podaci prikupljaju
– Pravo da bude upoznat sa podacima;
– Pravo na promjenu podataka;
– Pravo na žalbu.

Član 9. Proglašenje dobitnika nagrade

Pravila nagradne igre će biti objavljen u dnevnom listu “Nezavisne novine” nakon odobrenja Republičke Uprave za igre na sreću u entitetu Republici Srpskoj, u skladu sa zakonom.

U periodu od najviše 15 radnih dana od dana izvlačenja, rezultati i imena dobitnika biće objavljen na www.duracell.ba

Član 10. Viša sila

10.1. U skladu sa ovim pravilima, više sile uključuje događaje koji se ne mogu kontrolisati, ispraviti ili predvidjeti od strane Organizatora, uključujući i nemogućnost Organizatora zbog uslova koje nastaju nezavisno od njegove volje a čije prisustvo kasnije nemogućava Organizatoru da ispuni svoje obaveze.

10.2. U slučaju više sile, gdje događaj spriječava ili odlaže, potpuno ili djelimično, izvršenje pravila i kontinuitet kampanje, organizatori će biti oslobođen ispunjavanja svojih obaveza za period u kojem je proces bio spriječen ili odložen .

Član 11. Sporovi

11.1. U slučaju bilo kakvih sporova koje mogu nastati između Organizatora i učesnika, oni će se riješiti u duhu dobrih poslovnih običaja. Ako stranke ne mogu naći zajedničko rješenje, obje strane uključene u spor će isti riješiti pred nadležnim sudom.

11.2. Sve moguće žalbe, ako ih ima,a koje se odnose na tok kampanje mogu se poslati na adresu: Orbico d.o.o , Lužansko polje 7, 71210 Ilidža ili pozvati besplatnu info liniju na broj 0800 51 000 u roku od 2 (dvije) sedmice od dana objave dobitnika. Nakon tog roka, organizator neće uzimati nikakve žalbe u obzir.

Član 12. Službena pravila kampanje

12.1. Učešćem u kampanji, učesnici prihvataju ova pravila kao obavezujuće.

12.2. Pravila ove kampanje kao i lista dobitnika će biti objavljena bez naknade na web stranici www.duracell.ba

Član 13.

Pravila će stupiti na snagu nakon odobrenja od strane Republičke Uprave za igre na sreću RS

Pravila nagradne igre za Brčko distrikt

Član 1. Organizator i službena pravila nagradne igre

Po Zakonu o igrama na sreću “ DURACELL ” nagradna igra je organizovana i provedena od strane firme Orbico d.o.o. Sarajevo, sa ID brojem 200231040009, i sjedištem u ulici Lužansko polje 7, 71210 Ilidža.

Kampanja će biti provedena po ovdje navedenim odredbama (u daljem tekstu Pravila), koja su obavezna za sve Učesnike. Nagradna igra će biti provedena po ovdje navedenim odredbama, koja su obavezna za sve Učesnike. Nagradna igra je marketinška promocija organizovana kao poticaj za korištenje Duracell proizvoda.

Član 2. Pravni izvori

Nagradna igra je nastala u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača BiH.

Član 3. Teritorija

Nagradna igra je organizovana i biće provedena na teritoriji Brčko distrikta po odredbama ovdje objašnjenim. Trajanje nagradne igre je u periodu od 21.11.2018. do 20.12.2018. godine. Nagradna igra se odnosi na sve maloprodajne objekte na području Brčko distrikta u BiH.

Član 4. Podobnost

U nagradnoj igri mogu učestvovati sve starije od 18 godina koje su nastanjene/imaju stalno mjesto boravka na teritoriji Bosne i Hercegovine – Brčko distrikt , koji prihvataju odredbe i uslove ovih Pravila (u daljem tekstu Učesnici). Uposlenici Organizator i/ ili članovi najbliže porodice ovih osoba (sin/kćerka, roditelji, brat/sestra ili supružnik) ne mogu učestvovati u ovoj nagradnoj igri.

Član 4.2.

Sudjelovanjem u nagradnoj igri, Učesnici potvrđuju da su u potpunosti saglasni sa ovim Pravilima i saglasni su sa istim. Učestvovanje u ovoj nagradnoj igri jednako je obavezi poštivanja prethodno navedenih Pravila.

Član 5. Određeni proizvodi i uslovi

Uslovi učestvovanja u nagradnoj igri: Svaka osoba nastanjena na teritoriji Bosne i Hercegovine – Brčko distrikta koja može učestvovati u nagradnoj igri je ona koja tokom promotivnog perioda od 21.11.2018. do 20.12.2018. godine u maloprodajnim objektima na području Federacije BiH kupi bilo koje pakovanje Duracell baterija od 4 komada, pošalje SMS ili unese podatke putem web stranice u skladu sa mehanizmom opisanim u članu broj 7 ovog Pravilnika.

Cjelokupni asortiman Duracell baterija pakovanja od 4 komada je učestvujući u ovoj nagradnoj igri. Račun od kupovine je potrebno sačuvati do datuma izvlačenja. Deklarisani dobitnici će trebati pokazati originalni račun Organizatoru na uvid kao dokaz o vjerodostojnosti računa. Broj kupovina i učešća nije ograničen. Prijave računa sa istim brojem ili duplikati originalnih računa neće biti tretirani kao ispravni i neće biti uzeti u obzir za sretno izvlačenje. Organizator nije odgovoran za SMS poruke ili prijave koje nisu potpune ili koje nisu stigle.

Član 6. Nagrade

U ovoj nagradnoj igri Organizator nudi slijedeće nagrade:
– 1 x Braun multigrumer
– 2 x Pantene set
– 2 x Old Spice set

Ukupna vrijednost nagrada je 70,97 KM (PDV uračunat) po fiksnom kursu Centralne Banke, na dan 16.10.2018.

Član 7. Mehanizam nagradne igre

Za učestvovanje u nagradnoj igri organizovanoj u perioduod 21.11.2018. do 20.12.2018. godine. u maloprodajnim objektima na području Federacije, svaka zainteresovana osoba koja ima pravo učestvovati u ovoj nagradnoj igri, po čl. 5, treba kupiti bilo koje pakovanje Duracell baterija od 4 komada i poslati SMS poruku sadržaja: broj fiskalnog računa(razmak)ime i prezime(razmak)grad iz kojeg je učesnik na broj 091 112 404

/ na primjer 15994 DAMIR DEMIROVIĆ SARAJEVO/ ili broj računa poslati putem web stranice www.duracell.ba . Cijena SMS poruke je 0,10 KM + PDV za korisnike iz svih mobilnih mreža (BH Telecom, HT Eronet, mtel). Cijene SMS poruka se neće mijenjati tokom nagradne igre.

Svi učesnici će dobiti povratnu poruku da je njihova poruka primljena i potvrdu da učestvuju u nagradnoj igri. U slučaju da šalju neispravan sadržaj dobiće povratnu poruku da je njihova poruka nevažeća. Na kraju nagradne igre obaviće se sretno izvlačenje dobitnika, 25.12.2018. u 14.00 časova u prostorijama Organizatora na adresi Orbico d.o.o., Lužansko polje 7, 71210 Ilidža. Komisija će izvući 5 dobitnika za svih 5 nagrada navedenih u članu 6.

Broj dobitnika odgovara broju nagrada navedenih u čl. 6. Dobitnik (dobitnici) će biti izvučen (izvučeni) putem aplikacije kroz kompjuterski softver gdje će biti objedinjeni svi učesnici koji su učestvovali u nagradnoj igri purem SMS poruka ili putem web aplikacije do 20.12.2018. 23:59 časova. Organizator ne snosi odgovornost za bilo kakve probleme nastale tokom promotivnog perioda, a koje se odnose na tekstualne poruke, internet i mobilne mreže sa kojih se prouke šalju te probleme koji su tako nastali i koji nemaju veze sa voljom Organizatora. SMS poruke i prijave putem web aplikacije se šalju/unose od 21.11.2018. do 20.12.2018. do 23:59h.

Neće se uzeti u obzir vrijeme kada je poruka poslana već kada je primljena. Jedan učesnik može poslati neograničen broj poruka ili web prijava za neograničen broj kupovina Duracell baterija pakovanja od 4 komada iskazanih na odvojenim računima. Potvrde o kupovini (račune) treba sačuvati kao dokaz o kupovini. Nakon izvlačenja, od dobitnika nagrade će se tražiti da predoči Organizatoru račun od kupovine da bi se potvrdilo da je kupovina obavljena u skladu sa mehnaizmom ovih Pravila i u periodu nagradne igre.

Član 8. Dodjele nagrada, izvlačenje dobitnika

Sretno izvlačenje dobitnika nagrada će biti izvršeno 25.12.2018. Za svaku nagradu redom kako su navedene u čl 6 se izvlači jedan dobitnik i tri rezerve. Za vrijeme izvlačenja komisija zapisuje imena dobitnika uključujući ostale potrebne podatke. Nakon nagradnog izvlačenja i spoznaje o sretnim dobitnicima Učesnicima nagradne igre, dobitinici će biti obavješteni o nagradama i načinu preuzimanja.

Dobitnici će biti obavješteni telefonskim putem od strane Organizatora u roku od 3 radna dana nakon izvlačenja nagrada. Ukoliko nakon 3 radna dana osoba koja je imenovana za dobitnika ne bude mogla biti kontaktirana ili u slučaju da učešće nije validno, rezerve će biti kontaktirane po redoslijedu izvlačenja. Zbog provjere validnosti, dobitnici trebaju poslati kopiju ili skeniran dokument putem e-maila ili faxa na adresu/broj koji će im predočiti Organizator.

Član 9.  Validacija nagrada i njihova dodjela

Nagrade će biti poslane i dostavljene dobitnicima na kućne adrese najdalje 30 dana po završetku nagradne igre. Osvojena nagrada ne može biti unovčena ili zamijenjena, niti prenijeta na treća lica. Sve obaveze Organizatora u pogledu dobitnika nagrada prestaju u momentu preuzimanja nagrada.

Član 10. Povjerljivost

Organizator će preduzeti sve potrebne mjere predostrožnosti da osigurazaštitu ličnih podataka, zaštitu od gubitka, zloupotrebe, neovlaštenog razotkrivanja, izmjene i/ili distribucije u skladu sa Zakonom. Organizator preuzima odgovornost o zaštiti povjerljivosti ličnih podataka Učesnika za vrijeme trajanja ove promocije u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka.

Učesnici imaju slijedeća prava, u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka: pravo da budu informisani, pravo pristupa podacima i pravo na osporavanje različitih radnji. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri, Učesnici će se izričito i jasno složiti da njihovi lični podaci dostavljeni Organizatoru budu uneseni u Organizatorovu bazu podataka, u svrhu učestvovanja u ovoj nagradnoj igri i procesu izvlačenja dobitnika.

Organizator će uništiti sve lične podatke prikupljene od Učesnika, osim onih koji su proglašeni za dobitnike i koji će biti čuvani za potrebe računovodstva u skladu sa važećim Zakonima.

Prava učesnika su zagarantovana Zakonom o zaštiti ličnih podataka i posebno se odnose na slijedeće:
– pravo da budu informisani o činjenici da se podaci prikupljaju
– pravo da budu upoznati sa podacima;
– pravo na promjenu podataka;
– pravo na žalbu.

Član 11. Proglašavanje dobitnika nagrada

Pravila nagradne igre će biti objavljena u dnevnim novinama “Avaz” po dobijanju rješenja od Ministarstva Finasija Federacije BiH. U periodu od 15 dana od dana nagrada izvlačenja, rezultati i imena dobitnika će biti javno objavljena na web stranici www.duracell.ba

Član 12. Viša sila

U pogledu ovih Pravila, viša sila podrazumijeva događaje koji se ne mogu kontrolisati, ispraviti ili predvidjeti od strane Organizatora, uključujući i nemogućnost Organizatora usljed uslova nastalih neovisno od njegove volje i čija prisutnost se veže kasnije za nemogućnost ispunjavanja preuzetih obaveza.

U slučaju više sile gdje događaj sprečava ili odlaže kompletno ili djelimično izvršenje Pravila i kontinuiranost Kampanje, Organizator će biti oslobođen ispunjavanja svojih obaveza za period u kojem je došlo do sprečavanja ili odlaganja Nagradne igre po dobijanju saglasnosti Poreske uprave Brčko distrikta.

Član 13. Sporovi

U slučaju bilo kakvih sporova nastalih između Organizatora i Učesnika, oni će biti riješeni u duhu dobrih poslovnih običaja. U slučaju da strane ne mogu naći zajedničko rješenje, obje strane uključene u spor isti će rješavati na nadležnom Sudu.

Sve moguće žalbe, ukoliko ih bude, vezane za razvoj i trajanje Nagradne igre mogu se slati na slijedeću adresu:
Orbico d.o.o., Lužansko polje 7, 71 000 Sarajevo ili pozvati besplatnu info liniju na broj 0800 51 000 u roku od 2 (dvije) sedmice od datuma objavljivanja dobitnika. Nakon ovog roka Organizator neće uzimati u obzir bilo kakve žalbe.

Član 14. Službena Pravila Nagradne igre

Učešćem u Nagradnoj igri Učesnici su saglasni sa pravilima ove Nagradne igre. Pravila ove Nagradne igre biće objavljena na web stranici www.duracell.ba kao i lista dobitnika po završetku nagradne igre.

Član 15.

Pravila stupaju na snagu nakon odobrenja od strane Poreske uprave Brčko distrikta.