Traje do: 31.08.2020

Nagradna igra traje od 15.05. – 31.08.2020. godine

Ledo Medo je odlučio pripremiti veliku nagradnu igru „5 kodova spoji,super nagrade osvoji!“ u kojoj imate priliku osvojiti automobil, novčane nagrade, mobitele ili brojne vrijedne poklon pakete.

Kako sudjelovati u nagradnoj igri:

Potrebno je prikupiti 2 bar koda sa ambalaže King sladoleda i 3 bar koda sa ambalaže sladoleda Macho, te zajedno sa svojim podacima poslati na adresu: Ledo d.o.o. Čitluk, Gospodarska zona, Tromeđa 1, 88260 Čitluk sa naznakom na “Nagradnu igru”. 

Nagradno izvlačenje održat će se 05.09.2020. godine.

Koje nagrade Ledo Medo dijeli?
  • Automobil Mercedes A klasa
  • 15.000 KM na Sberbank platnoj pika kartici
  • 4 x 5.000 KM na Sberbank platnoj pika kartici
  • 4 X Samsung S 10
  • 40 poklon paketa

Pravilnik nagradne igre

Članak 1.

Prema ovim Pravilima Priređivač priređuje Nagradnu igru pod nazivom „5 kodova spoji, super nagrade
osvoji“ (u daljnjem tekstu: Nagradna igra).
Pravila će biti objavljena i biti će dostupna na www.ledo.ba za cijelo vrijeme trajanja Nagradne igre.

SVRHA NAGRADNE IGRE – Članak 2.

Svrha nagradne igre je ostvarivanje promidžbenih učinaka za proizvode LEDO d.o.o. Čitluk.

TRAJANJE I MJESTO ODRŽAVANJA NAGRADNE IGRE – Članak 3.

Nagradna igra trajat će od 15.05.2020. godine do 31.08.2020. godine.

SUDIONICI NAGRADNE IGRE – Članak 4.

U nagradnoj igri mogu sudjelovati svi građani – sudionici Nagradne igre, državljani Bosne Hercegovine i to oni koji prihvaćaju Pravila nagradne igre koja će biti objavljena na web stranicama Društva www.ledo.ba.

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati djelatnici LEDA d.o.o.Čitluk i članovi njihove uže porodice.

NAČIN SUDJELOVANJA – Članak 5.

Sudionik nagradne igre treba izrezati i sakupiti 2 bar koda s ambalaže sladoleda King i 3 bar koda sa ambalaže sladoleda Macho, zajedno sa svojim podacima na adresu: Ledo d.o.o. Čitluk, Gospodarska zona, Tromeđa 1, 88260 Čitluk sa naznakom za Nagradnu igru. Sve omotnice u kojima će se nalaziti pet (5) bar kodova pristigle kod Priređivača sudjeluju u izvlačenju nagrada. Svaki sudionik može poslati neograničeni broj omotnica s pet bar kodova i sudjelovati u izvlačenju.

U Nagradnoj igri sudjeluju isključivo Ledo sladoledi King i Macho.
Niti jedan drugi bar kod ambalaže nekog drugog Ledo proizvoda ne zadovoljava uvjete iz ovih Pravila i ne sudjeluje u Nagradnoj igri.

NAGRADNI FOND – Članak 6.

Ukupni nagradni fond: 88.600 KM.
PDV je uključen u cjelokupni iznos nagradnog fonda.

NAGRADE – Članak 7.

Nagradni fond sačinjavaju sljedeće nagrade koje sudjeluju u izvlačenju
Finalno izvlačenje, 05.09.2020.

1x Automobil Mercedes A klasa, Vrijednost 48.000 KM
1x 15.000 KM na potrošačkoj kartici, Vrijednost 15.000 KM
4x 5.000 KM na potrošačkoj kartici, Vrijednost 20.000 KM
4x Mobitel Samsung S10, Vrijednost 4.000 KM
40x Poklon paket, Vrijednost 1.600 KM

UKUPAN FOND ZA FINALNO IZVLAČENJE 50 88.600 KM

Sudionici u Nagradnoj igri nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili u većim količinama od one predviđene ovim Pravilima. Nagrada se ne može zamijeniti za gotovinu, drugu nagradu, robu ili uslugu.

Priređivač ni u kojem slučaju neće podijeliti više nagrada od onih koje su predviđene u fondu iz čl.7. ovih Pravila. Poslani bar kodovi sladoleda King i Macho, nakon izvlačenja koverti, podložni su provjeri od strane Komisije. U slučaju da bilo koji od bar kodova nije kod sladoleda King i Macho, Komisija će o toj činjenici pismeno obavijestiti sudionika Nagradne igre, kao i činjenici da bar kodovi ne daju pravo na nagradu.

Komisija će o toj činjenici sastaviti zapisnik.

POREZ, ZAMJENA, PRIJENOS I ODGOVORNOST U VEZI SA NAGRADOM

Organizator je odgovoran za sve poreze, naknade ili dažbine u vezi s nagradom, osim poreza na dohodak dobitnika nagradnih igara u skladu sa važećim zakonskim propisima. Nije dozvoljena nikakva zamjena nagrade njenom vrijednošću u novcu. Nagrade se ne mogu prenijeti niti ustupiti drugima prije nego što se izvrši njihovo uručenje dobitniku.

OBJAVA DOBITNIKA – Članak 8.

Izvlačenje nagrada održati će se dana 05.09.2020. uz prisutnost Komisije.
Priređivač uzima u obzir omotnice s bar kodovima pristigle u Ledo do najkasnije 24.sata prije svakog izvlačenja.

Rezultati izvlačenja biti će objavljeni na www.ledo.ba nakon izvlačenja u roku od 5 radnih dana od izvlačenja.

PRAVILA PRIVATNOSTI – Članak 9.

Dobitnik nagrada pristaje da mu se ime, fotografija i snimljeni materijal koristi u promidžbene svrhe Priređivača putem svih medija bez naknade.
Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici neke od nagrada, njihovo ime, adresa i fotografija mogu od strane Priređivača objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se lični podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

JAMSTVO DODJELE NAGRADA – Članak 10.

Za dodjelu nagrada iz čl.7. dobitniku jamči LEDO d.o.o. Čitluk.

MALOLJETNICI I OSOBE S OGRANIČENOM POSLOVNOM SPOSOBNOŠĆU – Članak 11.

Dobitnik dobivenu nagradu iz čl. 7. st. 1 ovih Pravila preuzima lično. Kod preuzimanja nagrade dobitnik je dužan potvrditi svoj identitet svojom ličnom kartom ili, u slučaju maloljetnosti osobe ili osobe s ograničenom
ili oduzetom poslovnom sposobnošću, ličnom kartom jednog roditelja ili staratelja uz predočenje rodnog lista ili rješenja o imenovanju za staratelja, te potpisati izjavu o primitku iste.

Ukoliko je dobitnik nagrade maloljetna osoba, takva osoba ima pravo sudjelovati u nagradnoj igri jedino ukoliko roditelj ili staratelj maloljetnog dobitnika prihvati nagradu u ime i za račun maloljetnog dobitnika, te
ukoliko se slaže s Pravilima nagradne igre.

Ukoliko je dobitnik nagrade osoba s ograničenom ili oduzetom poslovnom sposobnošću, takva osoba stječe pravo na primanje nagrade tek nakon pisanog odobrenja njegovog/njezinog roditelja odnosno staratelja.

PREUZIMANJE NAGRADA – Članak 12.

Rok u kojem se dobitnik mora javiti Priređivaču radi preuzimanja nagrade iznosi 30 dana od dana u kojem je obaviješten o činjenici da je osvojio nagradu.

Ukoliko se dobitnik u gore navedenom roku iz st. 1. ovog članka nije javio Priređivaču, Priređivač će dobitnika ponovno u roku 8 dana obavijestiti o dobitku. Dobitnik je dužan u naknadnom roku od 15 dana od dana primitka obavijesti javiti se Priređivaču radi preuzimanja nagrade, sukladno Pravilniku o priređivanju nagradnih igara.

Priređivač ne snosi troškove preuzimanja nagrada, kao niti bilo kakve troškove povezane s prijenosom prava vlasništva na nagradi, registracije i slično.

KOMISIJA ORGANIZATORA – Članak 13.

Direktor društva Ledo d.o.o. Čitluk imenovat će Komisiju koja se sastoji od tri člana, koja će pripremiti i kontrolirati tok izvlačenja dobitka i o tome sačiniti zapisnik.

PREKID NAGRADNE IGRE – Članak 14.

Priređivač može prekinuti Nagradnu igru samo uslijed nastupa više sile ili okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti i na koje se nije moglo utjecati ili u slučaju izraženih gospodarskih poremećaja na tržištu ili kod Priređivača.

Priređivač će o prekidu obavijestiti javnost putem medija iz čl. 1. ovih Pravila.

AUTENTIČNO TUMAČENJE PRAVILA – Članak 15.

U skladu sa člankom 33. Statuta LEDO d.o.o. Čitluk, ova Pravila potpisuje Direktor Društva. Priređivač si pridržava pravo tumačenja ovih Pravila i to putem svoje Komisije, zadužene za provedbu ovih Pravila, a koju
imenuje Direktor Društva.

Sudionici Nagradne igre sudjelovanjem pristaju na pravo Priređivača na tumačenje ovih Pravila te prihvaćaju takvo tumačenje koje će po potrebi izdati Komisija Priređivača navedena u st. 2. ovog članka.

Ova Pravila objaviti će se prije početka Nagradne igre u Dnevnom listu, Dnevnom Avazu od 14.05.2020.

ZAVRŠNE ODREDBE – Članak 16.

U slučaju spora između sudionika Nagradne igre i Priređivača ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Mostaru. Sudjelovanjem u Nagradnoj igri svaki sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.

Sve obveze Priređivača prema dobitniku nagrade prestaju trenutkom preuzimanja nagrade od strane dobitnika ili njegovog roditelja odnosno staratelja, ukoliko se radi o dobitniku iz Čl. 11., st. 2. i 3. ovih Pravila.
S pravilima nagradne igre suglasno je Federalno ministarstvo financija Bosne i Hercegovine, prema rješenju broj: 05-12-1-373/20-T.B.

_______