Traje do: 31.07.2019

Osim već poznatih brendova iz prvog i drugog vala kampanje, treći val uključuje Saponia omekšivač XXL, vino Ždrepčeva krv, Franck Čipi Čips i Sarajevsko pivo. U narednom periodu, police svih Mercatorovih prodavnica će nositi oznake ovih proizvoda, sa posebnim naglaskom kupcima na njihove  omiljene brendove.

Osim promocije brendova, u ovom, trećem valu kampanje, Mercator je za svoje vjerne kupce pripremio i Nagradnu igru pod nazivom „Moje brendove kupuj, po Evropi putuj“ koja počinje od 06.06.2019.g. i traje do 31.07.2019.g. Svi kupci koji kupe bar jedan od navedenih arikala i još mnogih drugih koji će biti u ponudi tokom trajanja projekta, uz račun veći od 30 KM, dobijaju priliku da učestvuju u Nagradnoj igri u svim Mercator prodajnim objektima. Nagradni fond se sastoji od deset putovanja za dvoje na prekrasne destinacije Italije, Turske i Španije.

Mercator nastavlja dobru priču sa bosanskohercegovačkim dobavljačima i podršku domaćim i regionalnim brendovima. Uz sve to svoje vjerne kupce nagrađuje i vrijednim nagradama.

Pravilnik nagradne igre – FBiH

U skladu sa članom 17. Zakona o igrama na sreću (“Službene novine Federacije BiH”, broj 48/2015 i 60/2015), članom 7. Pravilnika o sadržaju pravila, uslovima i načinu priređivanja nagradnih igara (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 30/16), te na osnovu člana 55. Statuta društva „Mercator BH” d.o.o. Sarajevo, Uprava Društva donosi pravilnik nagradne igre “Moje brendove kupuj, po Evropi putuj”

1.  PRIREĐIVAČ

Priređivač nagradne igre je Mercator BH d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u Blažuj bb,  71210 Ilidža, poreski broj: 200841110009, identifikacioni broj: 4200841110009, registarski broj: 65-01-0542-10 (stari broj I-24260).

2. TRAJANJE I SVRHA PRIREĐIVANJA NAGRADNE IGRE

1)    Nagradna igra traje u periodu 06.06.2019.g. – 31.07.2019.g., a priređuje se u svrhu nagrađivanja kupaca za lojalnost, te promocije domaćih i regionalnih brendova i proizvoda u sklopu kampanje „MOJI BRENDOVI – NAŠE VRIJEDNOSTI“.

2)    Priređivač će nakon odobrenja Federalnog ministarstvo finansija, a prije početka nagradne igre, objaviti pravila nagradne igre najmanje u jednim dnevnim novinama dostupnim na teritoriji Federacije, uz obavezno navođenje broja i datuma odobrenja.

3)    Za vrijeme trajanja nagradne igre, pravila su dostupna na www.mercator.ba i u prodavnicama Priređivača, tokom radnog vremena, svakog radnog dana.

3. NAZIV NAGRADNE IGRE

Naziv nagradne igre je „MOJE BRENDOVE KUPUJ, PO EVROPI PUTUJ“.

4. NAČIN IZVLAČENJA DOBITNIKA NAGRADA

1)    Izvlačenje dobitnika nagrada će se održati dana 03.08.2019.g., metodom slučajnog kompjuterskog odabira.

2)    Nagradno izvlačenje će biti nadgledano od strane tročlane komisije, koja će o tome sačiniti odgovarajući zapisnik.

5. FOND NAGRADA

Nagradni fond ima 7 nagrada, sastoji se od putovanja u Tursku, Italiju i Španiju za po dvije osobe, a ukupno iznosi 14.000,00 KM.

6. POJEDINAČNA TRŽIŠNA VRIJEDNOST NAGRADA

Pojedinačna tržišna vrijednost nagrada iznosi:

NAGRADE

Pojedinačna vrijednost nagrade sa PDV (KM)

Količina (kom)

UKUPNA VRIJEDNOST sa PDV (KM)

Putovanje u Italiju za dvije osobe

2.000,00

2

4.000,00

Putovanje u Španiju za dvije osobe

2.000,00

2

4.000,00

Putovanje u Tursku za dvije osobe

2.000,00

3

6.000,00

UKUPNO  

7

14.000,00

7. USLOVI UČESTVOVANJA U NAGRADNOJ IGRI

1)    Pravo učešća u nagradnoj igri imaju punoljetna fizička lica sa prijavljenim prebivalištem u BiH, koji izvrše kupovinu u poslovnim jedinicama Priređivača na području Federacije Bosne i Hercegovine u iznosu od najmanje 30,00 KM i koji su prilikom te kupovine kupili najmanje jedan artikal koji je na polici bio obilježen oznakom „moji brendovi“, te na odnosnom računu imaju dokaz o kupovini tako označenog artikla.

2)    Učestvovanje u nagradnoj igri vrši se slanjem SMS-a, koji sadržava broj prodavnice i broj računa, na broj  091 212 408 (odobren od Regulatorne agencije za komunikacije za SMS usluge sa dodanom vrijednošću). Primjer: 12(razmak)345678. Period kupovine odnosno datum koji je naveden na računu i period slanja SMS poruke trebaju biti podudarni, u suprotnom SMS poruke neće biti obuhvaćene izvlačenjem nagrada.

3)    Jedan SMS može da sadrži samo dva numerička unosa (broj prodavnice i broj računa), odnosno ti unosi se kao jedinstveni mogu samo jednom poslati putem SMS-a.

4)    Učesnici mogu u nagradnoj igri učestovati neograničen broj puta, sa svakim poslanim novim ispravnim jedinstvenim numeričkim kodovima u toku trajanja nagradne igre, pod uslovom da su svi kodovi poslani u skladu sa ovim Pravilima.

5)    Učesnici su dužni sačuvati račune za odnosne kupovine, te ih predočiti Priređivaču ukoliko njihov SMS bude izvučen u nagradnom izvlačenju.

6)    Učestvovanjem u nagradnoj igri učesnici će omogućiti Priređivaču prikupljanje, obradu i evidenciju ličnih podataka koji se prenose u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka.

7)    Prikupljeni lični podaci koriste se za evidenciju Priređivača aktivnosti. Priređivači mogu koristiti lične podatke samo u svrhe za koje su prikupljeni.

8)    U skladu sa zakonom, učesnicima su zajamčena prava na pregled, kopiranje, ažuriranje, popravak, blokiranje i brisanje ličnih podataka koji se odnose na njih.

9)    Učestvovanjem u nagradnoj igri učesnici prihvataju ova Pravila, te daju saglasnost za besplatno primanje informacija o promotivnim aktivnostima Priređivača putem SMS poruka. Ukoliko više ne žele primati SMS poruke sa informativnim i promotivnim sadržajem, potrebno je kontaktirati provajdera putem emaila korisnicka.podrska@smsvision.ba ili  putem Viber-a na broj 066020020 (Korisnička Podrška).

8. NAČIN OBJAVLJIVANJA DOBITNIKA NAGRADA

1)    Rezultati nagradne igre i imena dobitnika nagrada biće objavljeni na web stranici www.mercator.ba, u roku od 8 dana od nagradnog izvlačenja. Dobitnici će biti obaviješteni i putem SMS poruke i/ili telefonskim putem.

2)    Učestvovanjem u ovoj nagradnoj igri učesnici su saglasni da se, ako postanu dobitnici neke od nagrada, njihovo ime, adresa i slika mogu od strane Priređivača mogu objaviti i koristiti bez naknade u štampanom, slikovnom, audio i video materijalu.

3)    Sva dokumentacija koja se odnosi na organizaciju i provođenje nagradne igre, kao i ova Pravila, čuvaju se u prostorijama Priređivača dvije godine. Nakon isteka navedenog roka, Priređivač može uništiti dokumentaciju u skladu s internim aktima.

9. MJESTO I ROK ZA PODIZANJE NAGRADA

1)    Nagrade se preuzimaju uz predočenje ličnog dokumenta i fiskalnog računa čiji broj je upisan na dobitnom SMS-u.

2)    Dobitnici svoje nagrade mogu preuzeti od Priređivača u roku od 30 dana od datuma nagradnog izvlačenja.

3)    Prilikom preuzimanja nagrade dobitnik je obavezan potpisati izjavu o preuzimanju nagrade. Potpisivanjem izjave ili pak istekom roka za preuzimanje nagrade, prestaju sve obaveze i odgovornosti Priređivača prema dobitniku.

4)    Ukoliko bude dodatnih specifičih pojedinosti u vezi sa dodjelom nagrade, odnosno pitanje može biti naknadno dogovoreno između dobitnika  i Priređivača.

5)    Priređivač ne preuzima odgovornost za eventualnu štetu nastalu u vezi sa učešćem u nagradnoj igri odnosno preuzimanjem i korištenjem nagrada.

6)    Nagrade se ne mogu zamijeniti ili isplatiti u gotovini. Dobitnik nema pravo zahtijevati drugačiju nagradu ili nagradu koja prelazi iznos naveden u ovim Pravilima.

7)    Priređivač nagradne igre se obavezuje da utvrdi poresku osnovicu i iznos poreza na ostvareni dobitak, te izvrši uplatu istog.

10. NADLEŽNOST SUDA

Svi eventualni sporovi između Priređivača i učesnika odnosno dobitnika rješavaće se sporazumno, a ako se u tome ne uspije, nadležan je Općinski sud u Sarajevu.

11. SASTAV KOMISIJE ZA IZVLAČENJA NAGRADA

Tročlanu komisiju za izvlačenje nagrada će Priređivač imenovati posebnom odlukom.

12. CIJENA SLANJA SMS PORUKE

Cijena jedne SMS poruke iznosi 0,20 KM + PDV. SMS poruke se ne mogu slati sa fiksnih telefona.

13. USLOVI POD KOJIM SE NAGRADNA IGRA MOŽE PREKINUTI

Nagradna igra se može prekinuti u slučaju više sile ili u slučaju koji ne zavisi od volje Priređivača, a prekid nagradne igre se objavljuje u istim dnevnim novinama u kojima  je nagradna igra objavljena.

Mercator BH d.o.o. Sarajevo
Direktor Ahmet Koštreba
Prokurist Romana Kramar

Pravilnik nagradne igre – RS

UVODNE ODREDBE – Član 1.

Ova nagradna igra se organizuje u skladu sa članom 95. Zakona o igrama na sreću RS (Službeni glasnik Republike Srpske broj 22 /19). Ovi opšti uslovi regulišu pravila saradnje i provođenja aktivnosti koje organizuje:

Mercator BH d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u  Blažuj bb,  71210 Ilidža ( u daljnjem tekstu: organizator). Poreski broj: 200841110009 Identifikacioni broj: 4200841110009 Registarski broj: 65-01-0542-10 (stari broj I-24260)

PODRUŽNICA:
Banja Luka 6, Aleja Svetog Save 69, Banja Luka, JIB:  4200841111838

SVRHA, TRAJANJE NAGRADNE IGRE I MJESTO ODRŽAVANJA NAGRADNE IGREČlan 2.

Nagradna igra se sprovodi u svrhu nagrađivanja kupaca za lojalnost i promocije domaćih i regionalnih brendova i proizvoda u sklopu kampanje „MOJI BRENDOVI – NAŠE VRIJEDNOSTI“. Nagradna igra „MOJE BRENDOVE KUPUJ I PO EVROPI PUTUJ“ traje od 06.06.-31.07.2019.godine.

USLOVI UČEŠĆA U NAGRADNOJ IGRI – Član 3.

Kupci koji obave kupovinu u periodu od 06.06.-31.07.2019.godine u Poslovnim jedinicama Mercator BH na području Republike Srpske, i koji ispunjavaju uslove iz stava 2. ovog člana i člana 4. ovih Pravila, mogu učestvovati u aktivnosti nagradne igre. Pravo učešća u nagradnoj igri imaju kupci koji obave kupovinu u PJ Mercator BH na području Republike Srpske u iznosu od 30 KM ili više na jednom računu i koji su prilikom te kupovine, kupili najmanje jedan artikal koji je na polici bio obilježen oznakom „moji brendovi“ u okviru kampanje u periodu trajanja nagradne igre, te na odnosnom računu imaju dokaz o kupovini tako označenog artikla.

Pravo učešća u nagradnoj igri imaju lica sa prijavljenim prebivalištem na teritoriji Bosne i Hercegovine.

POSTUPAK PRIREĐIVANJA, SPROVOĐENJA I IZVLAČENJA NAGRADA – Član 4.

Kupci pri svakoj kupovini koja ispunjava uslove iz prethodnog člana imaju pravo na jedan kupon za svakih 30 KM na osnovu izdatog računa (tj. 30,00-59,99 KM = 1 kupon; 60,00-89,99 KM = 2 kupona; 90,00-119,99 KM = 3 kupona itd).

Svaki pojedinačni račun na osnovu kojeg kupac ostvaruje pravo na kupone za učešće u nagradnoj igri, neovisno o njegovom iznosu, mora sadržavati namanje jedan artikal koji je na polici bio obilježen oznakom „moji brendovi“.

Mehanizam nagradne igre podrazumijeva da kupac nakon obavljene kupovine u vrijednosti i na način kako je definisano članovima 3 i 4 ovih pravila, upiše svoje lične podatke (ime i prezime) i kontaktne podatke (broj telefona i /ili e-mail adresu), broj računa kojim je ostvario kupovinu, te ubaci kupon u kutiju predviđenu za prikupljanje kupona sa kojima kupci učestvuju Nagradnoj igri. Kupac je dužan da sačuva račune od obavljene kupovine, koje će predočiti ukoliko njegov kupon bude izvučen u nagradnom izvlačenju.

Nagradno izvlačenje će se održati dana 03.08.2019 u 12 h, u Mercatoru Borik, Aleja Svetog Save 69, Banja Luka.

Nagradno izvlačenja dobitnika nagrada biti će javno i nadgledano od strane tročlane komisije koju će imenovati sam Organizator. Svi zainteresovani kupci imaju pravo prisustvovati izvlačenju dobitnika nagrada.

Član 5.

Kuponi  mogu biti izvučeni za dobijanje jedne nagrade, po principu: JEDAN KUPON – JEDNA NAGRADA. Svaki učesnik može više puta, iz više kupovina, sa više kupona učestvovati u aktivnosti.

FOND NAGRADA – Član 6.

Nagradni fond ima 3 nagrade i ukupno iznosi: 6.000,00 KM.

Pojedinačna vrijednost svake nagrade iznosi:

NAGRADE

Pojedinačna vrijednost nagrade sa PDV (KM)

Količina (kom)

UKUPNA VRIJEDNOST sa PDV (KM)

Putovanje u Italiju za dvije osobe

2.000,00

1

2.000,00

Putovanje u Španiju za dvije osobe

2.000,00

1

2.000,00

Putovanje u Tursku za dvije osobe

2.000,00

1

2.000,00

UKUPNO  

3

6.000,00

PREUZIMANJE I ROK ZA PODIZANJE NAGRADA – Član 7.

Nagrade se preuzimaju uz predočenje ličnog dokumenta na kojem su navedeni lični podaci isti kao oni navedeni na izvučenom dobitnom kuponu, te računom za ostvarenu kupovinu, koji broj je upisan na kuponu. Dobitnici će svoje nagrade preuzeti u roku od 15 dana direktno od Organizatora nagradne igre. Realizaciju nagrada dobitnici će dalje dogovarati sa putničkom agencijom koja je organizator nagradnog putovanja.

Ukoliko je dobitnik maloljetnik, nagrada će biti uručena roditelju / staratelju s kojim maloljetnik živi pri čemu je roditelj/staratelj dužan priložiti validnu dokumentaciju, odnosno dokument kojim dokazuje status roditelja/staratelja.

Član 8.

Prilikom preuzimanja nagrade dobitnik je obavezan potpisati izjavu o preuzimanju nagrade. Potpisivanjem izjave ili pak istekom roka za preuzimanje nagrade, prestaju sve obaveze i odgovornosti Organizatora prema dobitniku.

NAČIN OBJAVLJIVANJA REZULTATA – Član 9.

Rezultati nagradne igre i imena dobitnika nagrada biće objavljeni na web stranici: https://www.mercator.ba/

Dobitnici nagrada izričito odobravaju objavljivanje svog imena i prezimena, ako je to potrebno, u javnim medijima, za koje organizator neće tražiti plaćanje ili naknadu.

Član 10.

Dobitnik nagrade može otkazati nagradu 15 dana nakon izvlačenja, čime se gubi pravo na nagradu. Nagrada se otkazuje slanjem potpisane pisane izjave organizatoru za otkazivanje nagrade. U tom slučaju nagrada neće biti dodijeljena.

Član 11.

Ukoliko bude dodatnih specifičih pojedinosti u vezi sa dodjelom nagrade, biće naknadno dogovoreno između nagrađenog  i organizatora.

Član 12.

Nagrade se ne mogu zamijeniti ili isplatiti u gotovini. Nagrađena osoba nema pravo zahtijevati drugačiju nagradu ili nagradu koja prelazi iznos naveden u ovim pravilima. Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost u vezi s korištenjem nagrada.

Član 13.

Organizator i osobe koje učestvuju u nagradnoj igri nisu odgovorne za eventualnu štetu nastalu zbog nagrada.

Član 14.

U slučaju okolnosti koje organizator ne može uticati (više sile), organizator može otkazati aktivnost. Ono mora obavijestiti saučesnike putem medija. U takvom slučaju, učesnici nisu odgovorni za bilo kakvu nastalu štetu. Odluka organizatora o svim pitanjima koja se odnose na djelatnost ili primjena pravila je konačna i odnosi se na sve učesnike. Organizator zadržava pravo izmjene pravila ove djelatnosti i objaviti ih na web stranici: https://www.mercator.ba/

POREZI IZ NAGRADA – Član 15.

Dobitnici nagrada čija je vrijednost veća od 1.000 KM su porezni obveznici prema zakonu i dužni su obavijestiti organizatora o informacijama koje Mercator treba od dobitnika za dodjelu nagrade nakon prijema nagrade. Inače, gube pravo na nagradu. Ako se podaci ne dostave, nagrada neće biti dodijeljena.

Na osnovicu finansijske vrijednosti nagrade, dobitnik plaća porez  prema sljedećim stopama:

1) 10% na dobitke čiji je iznos ili vrijednost veći od 1.000 KM i jednak ili manji od 10.000 KM,

Sve tri nagrade su veće od 1.000 KM  i to: Putovanja u Italiju, Španiju i Tursku. Porez na dobitak od igara na sreću se uplaćuje u skladu sa Članom 102 -104  Zakona o igrama na sreću RS, (Službeni glasnik RS 22 /19).

KOMISIJA – Član 16.

Tročlana komisija određena od strane organizatora, zapisnički će pratiti odvijanje nagradne igre i dodjelu nagrada.

ZAKLJUČAK NAGRADNE IGRE – Član 17.

Sva dokumentacija koja se odnosi na organizaciju i provedbu aktivnosti, kao i ova pravila, čuvaju se u prostorijama organizatora dvije godine. Nakon isteka gore navedenih rokova, organizator će uništiti dokumentaciju u skladu s internim aktima.

RJEŠAVANJE SPOROVA – Član 18.

Svi eventualni sporovi između organizatora i dobitnika u vezi pomenute nagrade rješavaće se sporazumno, a ako se u tome ne uspije, nadležan je Osnovni sud u Banjoj Luci.

ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA – Član 19.

Učestvovanjem u aktivnostima učesnik će omogućiti organizatoru prikupljanje, obradu i evidenciju ličnih podataka koji se prenose u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka. Prikupljeni lični podaci koriste se za evidenciju organizatora aktivnosti. Organizatori mogu koristiti samo lične podatke u svrhe za koje je dobivena. U skladu sa zakonom, učesnicima su zajamčena prava na pregled, kopiranje, ažuriranje, popravak, blokiranje i brisanje ličnih podataka koji se odnose na njih.

KONAČNA ODREDBA – Član 20.

Pravila nagradne igre će biti objavljena u dnevnim novinama dostupnim na teritoriji Republike Srpske, a u skladu sa članom 95. stav 3. Zakona o igrama na sreću (Službeni glasnik Republike Srpske 22/19). Pravila aktivnosti stupaju na snagu 06.06.2019.godine. Za vrijeme trajanja aktivnosti, pravila su dostupna za gledanje na https://www.mercator.ba/ i u Mercator prodavnicama, tokom radnog vremena, svakog radnog dana.

 „Mercator BH“ d.o.o. Sarajevo
 Nedeljko Maličević, pomoćnik direktora društva