Traje do: 26.07.2020

Osvoji električni skuter i Sparkasse Poklon karticu u iznosu od 100 KM!

Koraci za učešće:

Nagradna igra traje do 26.07.2020.

PRAVILA NAGRADNE IGRE

Član 1 – Naziv i sjedište Organizatora Nagradne igre

Sparkasse Bank dd BiH, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, PDV Broj: 200128200006, Poreski br. 1076741

Član 2 – Svrha Nagradne igre

Svrha Nagradne igre je promocija proizvoda i usluga Sparkasse Bank.

Član 3 – Naziv Nagradne igre

Nagradna igra provodit će se pod krovnim nazivom „Vjeruj u sebe i osvoji nagradu“, a suksesivno će se u nagradnim ciklusima dodavati tematski naziv.

Član 4 – Vrijeme odvijanja Nagradne igre

Nagradna igra traje od dana donošenja rješenja nadležnog Ministarstva od 12.02.2020. do 31.12.2020. godine.

Član 5 – Teritorij odvijanja Nagradne igre

Nagradna igra provodit će se na teritorij Federacije Bosne i Hercegovine i to na stranicama banke na društvenim mrežama.

Član 6 – Pravo učešća u Nagradnoj igri

Pravo učešća imaju sva punoljetna fizička lica koja uzmu učešće u nagradnoj igri na društvenim mrežama banke.

Član 7 – Opis Nagradne igre

Način realizacije nagradne igre:
• Online platforma putem koje korisnici ostavljaju podatke
• Facebook news feed uz promovisane objave
• Instagram feed i Instagram story
• Web baneri, google ads, zakup na web portalima
• Platforme elektronskih servisa Banke koje koriste postojeći klijenti
Nagradna igra na socijalnim mrežama će se provoditi na način da će posjetioci imati mogućnost odgovarati na nagradno pitanje unutar obrasca ili kroz komentar u News feed-u stranice Banke uz datu saglasnosti da Banka može njihove podatke koristiti u svrhu realizacije nagradne igre kao i druge promotivne stvrhe, čime će uzeti učešće u izvlačenju nagrada.

Putem online platformi, elektronskih servisa i web stranica će posjetioci moći učestvovati u nagradnoj igri ili putem linka koji će ih odvesti do obrasca nagradne igre putem kojeg će ostaviti svoje podatke uz saglasnosti da Banka može njihove podatke koristiti u svrhu nagradne igre kao i druge promotivne svrhe čime će uzeti učešće u izvlačenju nagrada.

Član 8– Nagradni fond (sa PDV-om)

Ukupan nagradni fond u iznosu od 5.047,38 KM (slovima:pethiljada i četrdeset sedam KM i tridesetosam/100)

Član 9– Raspodjela nagradnog fonda

Ukupni nagradni fond u naveden u Članu 8 iznosu raspodijelit će se kako slijedi:
• 3 telefona Samsung galaxy A20 e jedinične cijene 339,00 KM-ukupno 1.017,00 KM + PDV
• 2 TV Samsung 55“ 4K UHD Smart TV jedinične cijene 899,00 KM- ukupno 1.798,00 KM + PDV
• 1 Scooter Xiaomi Mi jedinična cijena 899,00 KM- ukupno 899,00 KM + PDV
• 6 Poklon kartica jedinična cijena 100,00 KM- ukupno 600,00 KM + PDV

Član 10 – Uslovi učestvovanja u Nagradnoj igri

Za učestvovanje u nagradnim igrama je potrebno da učesnici ispunjavaju uslove iz Člana 6 te provedu aktivnosti koja su predviđena nagradnim igrama.

Član 11 – Izuzeci učešća u Nagradnoj igri

Uposlenici Sparkasse Bank dd BiH ili članovi njihove uže porodice ne mogu učestvovati u nagradnoj igri.

Član 12 – Objava pravila Nagradne igre

Odobrena Pravila će biti objavljena na službenoj stranici Sparkasse Bank www.sparkasse.ba kao i u printanom mediju koji se distribuira na području Federacije BIH.

Član 13 – Datum objavljivanja pravila Nagradne igre

Datum objavljivanja uslovljen je datumom dobijanja odobrenja za organizovanje nagradne igre od strane nadležnih organa.

Član 14 – Izvlačenje dobitnika

Izvlačenje dobitnika „Vjeruj u sebe i svoju nagradu“ vršit će se u više pojedinačnih nagradnih ciklusa, izvlačenjem dobitnika slučajnim uzorkom putem aplikacija za tu vrstu izvlačenja, ili po sistemu najvećeg broja dobijenih lajkova na odgovor ili aktivnost.

Član 15 – Komisija za Izvlačenje dobitnika

Nagradna izvlačenja će biti realizirana u prisustvu komisije koja će provjeravati ispravnost izvlačenja, a koja će se sastojati od 3 člana, predstavnika organizatora Sparkasse Bank.

Član 16 – Zapisnik izvlačenja dobitnika

Tokom svakog izvlačenja dobitnika nagrade sačinit će se zapisnik u skladu sa Članom 12. Stav 4. Pravilnika o sadržaju pravila, uslovima i načinu privređivanja nagradnih igara Sl. Novine Federacije BiH 30/16.

Član 17 – Objava imena dobitnika i preuzimanje nagrada

Rezultati Nagradne igre bit će objavljeni na online platformi banke na kojima se organizuje nagradna igra. Dobitnici će biti obaviješteni o nagradnom dobitku putem javne objave na zidu stranice Banke sa pozivom da se radi preuzimanja nagrade dobitnik lično obrati banci putem privatne poruke, telefonski ili putem e-maila, a zavisno od online platforme na kojoj se igra organizuje te vrste nagradne igre.

Član 18 – Preuzimanje nagrada

Preuzimanje nagrada će se vršiti u saglasnosti sa dobitnikom- slanjem iste na poštansku adresu ili ličnim preuzimanjem u nekoj od poslovnica Banke.

Član 19 – Obaveze dobitnika

Učestvovanjem u ovoj Nagradnoj igri učesnici u cjelosti prihvataju gore navedena pravila, kao i :

-da se njihovi podaci o ličnosti koji su dostupni organizatoru čuvaju u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka i da isti mogu biti korišćeni samo u svrhu za koju su dali saglasnost organizatoru,
-da se njihovo ime javno objavi u skladu sa pozitivnim propisima,
-da se njihovi lični podaci: ime, prezime, te eventualno slika i video material kreirani u vezi sa nagradnom igrom, mogu od strane organizatora koristiti na način da se objave u štampanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu uz prethodno datu pismenu saglasnost od strane dobitnika.

Učesnici i dobitnici u ovoj nagradnoj igri saglasni su da je sav gore pomenuti materijal vlasništvo priređivača, te se obavezuju da će se uzdržati od bilo kakvih postupaka prema priređivaču po osnovu prava korišćenja i/ili vlasništva navedenog materijala.

Član 20 – Mogućnost otkazivanja Nagradne igre

Organizator ima pravo da uz javno obavještavanje jednostrano otkaže nagradnu igru u bilo kojoj fazi ukoliko je došlo do događaja koji imaju karakter više sile.

Ako bi nastala neka od gore navedenih okolnosti dodjeljivanje i distribucija nagrada će biti odmah obustavljena jednostranom odlukom organizatora, te će organizator javno objaviti razloge koji su doveli do prekida izvlačenja i distribucije nagrada.

U slučaju otkazivanja ili prekida nagradne igre neće se nadoknađivati troškovi ili eventualno šteta učesnicima u nagradnoj igri, niti će se nagradna igra održati.

Član 21 – Nadležnost suda

U slučaju spora, nadležan je Općinski sud u Sarajevu.

_______