Traje do: 30.08.2019

Član 1. Podaci o organizatoru

365 BTL d.o.o. Banja Luka JIB: 4403264050008 , Jevrejska 54, 78000 Banja Luka organizator je nagradnog konkursa pod nazivom “Zakucaj glad i osvoji nagrade“. Nagradni konkurs se priređuje sa ciljem unapređenja prodaje i promocije TUC krekera, a u skladu sa članom 17. Zakona o igrama na sreću Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH“ broj 48/15 ,60/15) i u skladu sa članom 95. Zakona o igrama na sreću Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske br. 22/2019).

Član 2. Period trajanja i područje organizovanja

Nagradni konkurs odvijaće se u periodu od 03.08.2019.godine u 00:00 sati do 30.08.2019.godine u 23:59 sati na području Bosne i Hercegovine ( u daljem tekstu: BiH).

Član 3. Područje promocije

Pravila konkursa će biti objavljena na internet stranici www.zakucajglad.ba .

Član 4. Pravo i uslovi učešća na konkursu

Pravo učestvovanja na Konkursu imaju sva punoljetna fizička lica sa prebivalištem na teritoriji BiH .

Pravo učestvovanja u Konkursu nemaju:

 • Zaposleni kod Organizatora i/ili članovi njihovih užih porodica (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća);
 • Lica koja su direktno uključena u pripremu Konkursa i proglašenje pobjednika;
 • Sve ostale osobe koje imaju pristup podacima u vezi sa Konkursom, kao ni članovi njihovih užih porodica;
 • Više učesnika sa istim prezimenom na istoj adresi stanovanja smatraće se jednim učesnikom.
Član 5. Nagradni fond

Ukupan fond nagradnog konkursa iznosi 6,659.78 KM sa PDV-om.

Nagrade:

NAGRADA OPIS NAGRADE VRIJEDNOST NAGRADE BRUTO KOLIČINA TOTAL u KM (sa PDV-om)
I PUT U ŠPANIJU ZA DVIJE OSOBE 4889.58 1.00 4889.58
II ROBNI VAUČER – SPORT VISION 200.00 4.00 800.00
III KOŠARKAŠKA LOPTA 34.65 28.00 970.20
TOTAL u KM (sa PDV-om) 6659.78

Nagradni fond – TUC nagradni konkurs

Član 6. Način učestvovanja na konkursu

Za učestovanje u Konkursu potrebno je izvršiti kupovinu bilo kog proizvoda TUC krekeri, sačuvati fiskalni račun kao dokaz o izvršenoj kupovini i nakon toga posjetiti internet stranicu www.zakucajglad.ba na kojoj se nalazi aplikacija za Igru vještine. Neophodno je da učesnik otvori aplikaciju za Igru vještine i započne igru. Prije započinjanja igre, učesnik je dužan da u posebnom formularu u elektronskoj formi upiše svoje podatke tj. e- mail, korisničko ime, godinu rođenja, šifru i broj telefona, kao i da prođe provjeru botova tzv. captcha. Navedeni način prijave je neophodan kako bi Organizator mogao da obavjesti učesnika u slučaju osvajanja nagrade i kako bi istog mogao da rangira na listi učesnika.

Nakon što unese gore navedene podatke, učesnik će oformiti svoj nalog koji će mu omogućiti da započne Igru vještine. Sa tako oformljenim nalogom, potrebno je da učenik izabere opciju START, ispuni polje sa podacima koji se odnose na BF (broj maloprodajnog fiskalnog računa) koji predstavlja dokaz o izvršenoj kupovini TUC krekera,te nakon toga učesnik može da započne Igru vještine.

Igra vještine se sastoji od dvije ose, horizontalne i vertikalne. U centru, gde se ose sjeku, nalazi se “koš”. Košarkaška lopta se kreće prvo po horizontalnoj osi , u smeru lijevo-desno. Cilj učesnika je da klikom zaustavi loptu u obruču koša. Nakon toga, postupak se ponavlja za vertikalnu osu, s tim što se sada košarkaška lopta kreće u pravcu gore-dole. Kako učesnik napreduje, brzina kretanja lopte se povećava, a obruč se kreće po ekranu. Učesnik završava igru u trenutku kada ne uspije da zaustavi kretanje lopte u okviru koša.

Na osnovu jedne kupovine TUC krekera i jednog fiskalnog računa (BF- broj sa fiskalnog računa), učesnik može samo jednom da učestvuje u Konkursu, dok mu svaka sljedeća kupovina i novi BF broj omogućuje da opet očestvuje, s tim što u periodu od 2 minuta učesnik može da učestvuje maksimalno 10 puta.

Učesnici mogu dobiti više informacija o Konkursu slanjem svojih pitanja i sugestija putem elektronske pošte na adresu info@365btl.com.

Član 7. Način i postupak utvrđivanja pobjednika konkursa
DNEVNE NAGRADE

Svi učesnici koji u toku jednog dana trajanja Konkursa budu učestvovali u istom imaju mogućnost da osvoje jednu od dnevnih nagrada. Učesnik koji tokom jednog dana trajanja Konkursa ostvari najbolje vrijeme tj. najduže izdrži u pokušajima da zadrži kretanje lopte u okviru koša prilikom kretanja iste u obe ose u gore opisanoj Igri vještine, dobija dnevnu nagradu.

Ukoliko dva ili više učesnika imaju identične rezultate, prednost će imati učesnik koji je prvi ostvario taj rezultat.

Utvrđivanje dobitnika dnevne nagrade vršiće se počev od 04.08.2019. godine najkasnije u 10:00 časova i to svakog igračkog dana za prethodni igrački dan, s tim što će se za igrački dan smatrati period od 00:00 časova do 23:59 časova. Ukupno će biti 28 igračkih dana, te će se shodno tome dodijeliti 28 dnevnih nagrada.

Dobitnik dnevne nagrade može da bude dobitnik glavne i nedeljne nagrade. Jedan isti učesnik može osvojiti samo jednu dnevnu nagradu. Izuzetak od ovog pravila tj. mogućnost da jedan isti učesnik osvojio više od jedne nagrade, može biti isključivo slučaj kada se neka od nagrada dodjeli prvom sljedećem učesniku na rang listi tj. rezervnom dobitniku, a taj učesnik je tokom postupka validacije uspio da ostvari najbolji rezultat u toku jedne nedelje trajanja Konkursa. Dobitnici dnevnih nagrada će se objavljivati u roku od 24 sata od dana utvrđivanja na internet stranici www.zakucajglad.ba.

NEDELJNE NAGRADE

Svi učesnici koji u toku jedne nedelje trajanja Konkursa budu učestvovali u istom imaju mogućnost da osvoje jednu od nedeljnih nagrada. Učesnik koji tokom jedne nedelje trajanja Konkursa ostvari najbolje vrijeme tj. najduže izdrži u pokušajima da zadrži kretanje lopte u okviru koša prilikom kretanja iste u obe ose u gore opisanoj Igri veštine, dobija nedeljnu nagradu.

Ukoliko dva ili više učesnika imaju identične rezultate, prednost će imati učesnik koji je prvi ostvario taj rezultat.

Mogućnost da osvoji nedeljnu nagradu će imati učesnik koji najduže izdrži u pokušajima da zadrži kretanje lopte u okviru koša prilikom kretanja iste u obe ose u gore opisanoj Igri veštine i to u sljedećim periodima:

 • od 03.08.2019. godine u 00:00 sati do 09.08.2019. godine u 23:59 sati.
 • od 10.08.2019. godine u 00:00 sati do 16.08.2019. godine u 23:59 sati.
 • od 17.08.2019. godine u 00:00 sati do 23.08.2019. godine u 23:59 sati.
 • od 24.08.2019. godine u 00:00 sati do 30.08.2019. godine u 23:59 sati.

Utvrđivanje dobitnika nedeljnih nagrada će se vršiti sljedećim danima, i to:

 • 10.08.2019. godine najkasnije u 10:00 sati (utvrđuje se jedan dobitnik koji je najduže izdržao u pokušajima da zadrži kretanje lopte u okviru koša prilikom kretanja iste u obe ose u gore opisanoj Igri vještine u periodu od 03.08.2019. godine u 00:00 sati do 09.08.2019. godine u 23:59 sati).
 • 17.08.2019. godine najkasnije u 10:00 sati (utvrđuje se jedan dobitnik koji je najduže izdržao u pokušajima da zadrži kretanje lopte u okviru koša prilikom kretanja iste u obe ose u gore opisanoj Igri vještine memorije u periodu od 10.08.2019. godine u 00:00 sati do 16.08.2019. godine u 23:59 sati).
 • 24.08.2019. godine najkasnije u 10:00 sati (utvrđuje se jedan dobitnik koji je najduže izdržao u pokušajima da zadrži kretanje lopte u okviru koša prilikom kretanja iste u obe ose u gore opisanoj Igri vještine u periodu od 17.08.2019. godine u 00:00 sati do 23.08.2019. godine u 23:59 sati).
 • 31.08.2019. godine najkasnije u 10:00 sati (utvrđuje se jedan dobitnik koji je najduže izdržao u pokušajima da zadrži kretanje lopte u okviru koša prilikom kretanja iste u obe ose u gore opisanoj Igri vještine u periodu od 24.08.2019. godine u 00:00 sati do 30.08.2019. godine u 23:59 sati).

Dobitnik nedeljne nagrade može da bude dobitnik glavne i dnevne nagrade. Jedan isti učesnik može osvojiti samo jednu nedeljnu nagradu. Izuzetak od ovog pravila tj. mogućnost da jedan isti učesnik osvojio više od jedne nagrade, može biti isključivo slučaj kada se neka od nagrada dodijeli prvom sljedećem učesniku na rang listi tj. rezervnom dobitniku, a taj učesnik je tokom postupka validacije uspio da ostvari najbolji rezultat u toku jedne nedelje trajanja Konkursa.
Dobitnici nedeljnih nagrada će se objavljivati u roku od 24 sata od dana utvrđivanja na internet stranici www.zakucajglad.ba .

GLAVNE NAGRADE

Svi učesnici koji u toku trajanja Konkursa budu učestvovali u istom imaju mogućnost da osvoje glavnu nagradu. Učesnik koji u toku trajanja Konkursa ostvari najbolje vrijeme tj. najduže izdrži u pokušajima da zadrži kretanje lopte u okviru koša prilikom kretanja iste u obe ose u gore opisanoj Igri vještine, dobija glavnu nagradu.

Ukoliko dva ili više učesnika imaju identične rezultate, prednost će imati učesnik koji je prvi ostvario taj rezultat.

Utvrđivanje dobitnika glavne nagrade biće vršeno:

 • 31.08.2019. godine najkasnije u 10:00 sati (utvrđuje se jedan dobitnik koji je najduže izdržao u pokušajima da zadrži kretanje lopte u okviru koša prilikom kretanja iste u obe ose u gore opisanoj Igri vještine u periodu od 03.08.2019. godine u 00:00 sati do 30.08.2019. godine u 23:59 časova). Dobitnik glavne nagrade može da bude dobitnik dnevne i nedeljne nagrade. Dobitnik glavne nagrade će se objavljivati u roku od 24 sata od dana utvrđivanja na internet stranici www.zakucajglad.ba .
Član 8. Specifikacija nagradnog fonda

Nagradni fond:

Nedeljne nagrade se sastoje od 4 SPORTVISION robnih vaučera u vrijednosti od po 200,00 KM. Robni vaučeri se mogu iskoristiti za kupovinu robe u svim SPORTVISION maloprodajnim objektima na teritoriji BiH i isti se ne mogu zamijeniti za novac niti neku drugu nagradu.

Glavna nagrada se sastoji od turističkog aranžmana za dvije osobe- put u Španiju, grad Barselona, na košarkašku utakmicu španske ACB lige. Turistički aranžman se može iskoristiti do 01.12.2019. godine i obuhvata sljedeće:

 • avionsku kartu na relaciji Sarajevo-Barselona-Sarajevo,
 • transfer od aerodroma do hotela i obrnuto,
 • sedam noćenja sa doručkom u hotelu od minimum 3*
 • dvije ulaznice za košarkašku utakmicu španske ACB lige.

Turistički aranžman se ne može zamijeniti za novac niti neku drugu nagradu, a dobitnik je obavezan da posjeduje putnu ispravu- pasoš sa datumom isteka koji nije kraći od 6 mjeseci od dana povratka sa putovanja.

Član 9. Način preuzimanja nagrada
DNEVNE NAGRADE

Nakon što utvrdi da je određeni učesnik dobitnik dnevne nagrade, Organizator će istom na registrovanu mail adresu dostaviti elektronsku formu obrasca koju je učesnik dužan da popuni, a iz koje će Organizator saznati adresu za prijem nagrade. Takođe, učesnik je dužan da preko elektronske forme obrasca priređivaču dostavi skeniran fiskalni račun koji predstavlja dokaz o kupovini TUC krekera i na kojem se nalazi identičan BF broj računa kao onaj uz pomoć kojeg se učesnik registrovao za učešće u Igri vještine.

Ako dobitnik dnevne nagrade u roku od 48 sati od prijema elektronske pošte sa elektronskim obrascem ne ispuni gore opisanu elektronsku formu obrasca i/ili ne dostavi skenirani fiskalni račun sa identičnim BF brojem na osnovu kojeg se registrovao za učešće u nagradnoj igri, isti gubi pravo na nagradu, a njegova se nagrada dodeljuje prvom sljedećem učesniku na rang-listi.

Organizator će dobitniku u roku od 45 radnih dana uručiti dnevnu nagradu slanjem iste putem kurirske službe na dostavljenu adresu i prilikom preuzimanja nagrade dobitnik je obavezan da potpiše zapisnik o primopredaji koji će pratiti nagradu, kao dokaz da je uručenje nagrade izvršeno.

Dobitnici dnevne nagrade nemaju pravo da zahtevaju nagradu različitu od navedene ovim Pravilima. Nagrade se ne mogu zamjeniti za novac, druge proizvode ili usluge niti se mogu prenijeti na drugu osobu poslije prihvatanja nagrade. Potpisivanjem zapisnika o primopredaji ima se smatrati da je dobitnik preuzeo nagradu i time prestaju sve obaveze Organizatora prema dobitnicima Konkursa.

NEDELJNE NAGRADE

Nakon što utvrdi da je određeni učesnik dobitnik nedeljne nagrade, Organizator će istom na registrovanu mail adresu dostaviti elektronsku formu obrasca koju je učesnik dužan da popuni, a iz koje će Organizator saznati adresu za prijem nagrade. Takođe, učesnik je dužan da preko elektronske forme obrasca priređivaču dostavi skeniran fiskalni račun koji predstavlja dokaz o kupovini TUC krekera i na kojem se nalazi identičan BF broj računa kao onaj uz pomoć kojeg se učesnik registrovao za učešće u Igri vještine.

Ako dobitnik nedeljne nagrade u roku od 48 sati od prijema elektronske pošte sa elektronskim obrascem ne ispuni gore opisanu elektronsku formu obrasca i/ili ne dostavi skenirani fiskalni račun sa identičnim BF brojem na osnovu kojeg se registrovao za učešće u nagradnoj igri, isti gubi pravo na nagradu, a njegova se nagrada dodeljuje prvom sljedećem učesniku na rang-listi.

Organizator će dobitniku u roku od 45 radnih dana uručiti nedeljnu nagradu slanjem iste, putem kurirske službe na dostavljenu adresu i prilikom preuzimanja nagrade dobitnik je obavezan potpiše zapisnik o primopredaji koji će pratiti nagradu, kao dokaz da je uručenje nagrade izvršeno.

Dobitnici nedeljne nagrade nemaju pravo da zahtjevaju nagradu različitu od navedene ovim Pravilima. Nagrade se ne mogu zamjeniti za novac, druge proizvode ili usluge niti se mogu prenijeti na drugu osobu poslije prihvatanja nagrade. Potpisivanjem zapisnika o primopredaji ima se smatrati da je dobitnik preuzeo nagradu i time prestaju sve obaveze Organizatora prema dobitnicima Konkursa.

GLAVNA NAGRADA

Nakon što utvrdi da je određeni učesnik dobitnik glavne nagrade, Organizator će istom na registrovanu mail adresu dostaviti elektronsku formu obrasca koju je učesnik dužan da popuni, a iz koje će Organizator saznati adresu za prijem nagrade. Takođe, učesnik je dužan da preko elektronske forme obrasca priređivaču dostavi skeniran fiskalni račun koji predstavlja dokaz o kupovini TUC krekera i na kojem se nalazi identičan BF broj računa kao onaj uz pomoć kojeg se učesnik registrovao za učešće u Igri vještine.

Ako dobitnik glavne nagrade u roku od 48 sati od prijema elektronske pošte sa elektronskim obrascem ne ispuni gore opisanu elektronsku formu obrasca i/ili ne dostavi skenirani fiskalni račun sa identičnim BF brojem na osnovu kojeg se registrovao za učešće u nagradnoj igri, isti gubi pravo na nagradu, a njegova se nagrada dodjeljuje prvom sljedećem učesniku na rang-listi.

Organizator će dobitniku glavnu nagradu uručiti lično u svojim poslovnim prostorijama koje se nalaze u Jevrejska 54, 78 000 Banja Luka i prilikom preuzimanja nagrade dobitnik je obavezan da potpiše zapisnik o primopredaji .Organizator ne snosi troškove puta koji nastanu u svrhu preuzimanja glavne nagrade.

Nakon prijema glavne nagrade, a minimum 20 dana prije planiranog datuma putovanja, dobitnik je obavezan da pristupi u poslovne prostorije turističke agencije Travel House koja se nalazi u Beogradu, u Ušće Shopping Center, Bulevar Mihaila Pupina br. 4, sve u cilju dogovaranja termina i ostalih detalja koji su značajni za korištenje glavne nagrade.

Dobitnik glavne nagrade nema pravo da zahtjeva nagradu različitu od navedene ovim Pravilima. Nagrada se ne može zamjeniti za novac, druge proizvode ili usluge niti se mogu prenijeti na drugu osobu poslije prihvatanja nagrade.
Preuzimanjem nagrade prestaju sve obaveze Organizatora prema dobitnicima Konkursa.

Član 10. Učesnici u nagradnom konkursu

Učesnici u konkursu mogu biti sva punoljetna fizička lica koja imaju prebivalište na teritoriji BiH.

Učesnik Konkursa prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila.

Svi Učesnici odgovorni su za bilo kakve troškove ili izdatke koje bi mogli da prouzrokuju svojim učestvovanjem u Konkursu (uključujući troškove pristupa Internetu).
Organizator zadržava pravo da u bilo kom trenutku diskvalifikuje prijavljene učesnike u sljedećim slučajevima:

 • učesnik je prekršio pravila Konkursa;
 • postojanje opravdane sumnje u manipulaciju rezultata Konkursa od strane učesnika;
 • učesnik Konkursa krši važeće propise i zakone , uključujući, ali ne ograničeno na Zakon o o obligacionim odnosima;
 • učesnik prilikom registracije unese korisničko ime koje je neprimjerenog sadržaja;
 • učesnik je za vrijeme trajanja Konkursa na bilo koji način povrijedio tajnost, cjelovitost i dostupnost računarskih podataka, programa ili sistema, ili izvrši djelo računarskog falsifikovanja i/ili računarske prevare.
Član 11. Zaštita podataka korisnika

Učestvovanjem u ovom Konkursu učesnici pristaju da Organizator obrađuje njihove lične podatke navedene prilikom prijave za učestvovanje u Konkursu, i to samo one podatke potrebne za pristup ovom Konkursu i dodjelu nagrada.
Organizator garantuje zaštitu ličnih podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka. Organizator će navedene lične podatke obrađivati isključivo za potrebe sprovođenja ovog Konkursa (izbor dobitnika, obaveštavanje o nagradama) i za statističku obradu podataka.

Organizator se obavezuje da navedene podatke o učesnicima Konkursa neće ustupati trećim osobama, osim ako za to nema odobrenje Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ili je Organizator obavezan iste podatke dostaviti u skladu sa važećim propisima.

Učesnik Konkursa ima pravo da odustane od daljeg učestvovanja tokom Konkursa, nakon čega će se lični podaci istog izbrisati iz baze ličnih podataka.

Član 12. Ograničenje odgovornosti

Organizator ne snosi odgovornost ukoliko Učesnik iz bilo kog razloga ne uspije da pristupi internet stranici www.zakucajglad.ba .

Organizator ne snosi odgovornost za mogući gubitak sadržaja unutar internet stranice www.zakucajglad.ba kao ni za pogrešno upućene, oštećene ili neisporučene podatke, bilo da su u pitanju tehničke poteškoće koje bi mogle da utiču na elektronsku komunikaciju ili neke druge okolnosti.

Organizator Konkursa ili bilo koja treća osoba ili subjekat uključen u pružanje usluga hostinga, izradu, stvaranje ili distribuciju internet stranice, neće se smatrati odgovornim za bilo kakve direktne, indirektne, slučajne, posebne ili prouzrokovane štete koje bi mogle nastati usljed upotrebe ili nemogućnosti upotrebe internet stranice ili usljed kršenja bilo koje garancije, učestvovanja u nagradnom Konkursu ili na drugom mestu.

Član 13. Objave pravilnika nagradnog konkursa

Pravila nagradnog konkursa će biti objavljena u dnevnoj štampi a prije početka istog. Izmjene i dopune postojećih pravila nagradnog konkursa će biti objavljena na oficijelnoj internet stranici www.zakucajglad.ba .

Član 14. Prekid nagradnog konkursa

Nagradni konkurs može se prekinuti samo u slučaju nastupanja okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Učesnici će o prekidu Konkursa biti obavešteni putem oficijelne internet stranice www.zakucajglad.ba .

Član 15. Pravo izmjene

Organizator zadržava pravo prekida Konkursa u bilo kom trenutku bez prethodnog navođenja razloga. Učesnici će o prekidu Konkursa biti obavješteni putem oficijalne internet strane www.zakucajglad.ba .

Član 16. Primjena pravila

Ova pravila će se primjenjivati nakon što nadležne ustanove daju na njih svoju saglasnost , izdaju rješenja i nakon što budu objavljena u dnevnim novinama.

Član 17. Rješavanje sporova

Za sporove proizašle iz provođenja nagradnog konkursa utvrđuje se nadležnost suda u Banjaluci.

_______