Traje do: 24.07.2019

Period trajanja nagradne igre je od 24.06.2019 do 24.07.2019. godine.

Pravo učešća u nagradnoj igri imaju sva fizička lica s prebivalištem na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

Ako kupac u navedenom periodu u prodajnim objekatima trgovačkog lanca Bingo d.o.o. Tuzla na području Federacije BiH ostvari kupovinu bilo koja dva pakovanja iz porodice Staropramen piva, i to dokaže maloprodajnim fiskalnim računom može učestvovati u nagradnoj igri u skladu sa pravilima nagradne igre. Svaka osoba može učestvovati sa više računa. Svaki pojedini račun može biti iskorišten odnosno prijavljen za ovu nagradnu igru samo jednom.

Ako kupac u navedenom periodu u objektima iz člana  4. ostvari kupovinu bilo koja dva pakovanja iz porodice Staropramen piva i to dokaže maloprodajnim fiskalnim računom, ima pravo na učestvovanje u Nagradnoj igri. Na računu koji  dobije nakon plaćanja treba da ispuni lične podatke: ime, prezime, adresa, kontakt telefon. Račun kupac ubacuje u za to predviđenu kutiju koja će biti u odabranim Bingo marketima navedenim u pravilniku.

Izvlačenje će se izvršiti 31.07.2019.  godine u sljedećoj trgovini: Bingo d.o.o. HM 133, Stup, Sarajevo.

Pravilnik nagradne igre

1. Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre je Molson Coors BH d.o.o., sa sjedištem u ulici Mladena Stojanovića 43, Banja Luka (u daljem tekstu Organizator), a u skladu sa odredbama Zakona o igrama na sreću FBiH (“Sl. novine FBiH”, br. 48/2015 i 60/2015 – ispr.), te odredbama Pravilnika o sadržaju pravila, uslovima i načinu priređivanja nagradnih igara FBiH (Objavljeno u ‘Sl. novine FBiH’, br. 30 od 20 aprila 2016. godine)

2. Vrijeme trajanja nagradne igre

Vrijeme trajanja nagradne igre je od 24.06.2019 do 24.07.2019. godine.

3. Uslovi za učestvovanje u nagradnoj igri

Pravo učešća u nagradnoj igri imaju sva fizička lica s prebivalištem na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, osim radnika Organizatora, kao i članova njihovih užih porodica (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća).

Ako kupac u navedenom periodu u prodajnim objekata trgovačkog lanca Bingo d.o.o. Tuzla na području Federacije BiH ostvari kupovinu bilo koja dva pakovanja iz porodice Staropramen piva, i to dokaže maloprodajnim fiskalnim računom može učestvovati u nagradnoj igri u skladu sa pravilima nagradne igre.

Svaka osoba može učestvovati sa više računa. Svaki pojedini račun može biti iskorišten odnosno prijavljen za ovu nagradnu igru samo jednom. Svi zaprimljeni računi nalazit će se pod kontrolom Organizatora i prodajnih objekata BINGO d.o.o. i biće odbijeni ako postoji osnovana sumnja u njihovu valjanost ili ako ne udovoljavaju uslovima za sudjelovanje kako je navedeno ovim pravilima.

4. Mjesto izvođenja nagradne igre

Nagradna igra se priređuje na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, u trgovinama trgovačkog lanca Bingo d.o.o Tuzla na području Federacije BiH.

5. Svrha nagradne igre

Nagradna igra se organizuje u cilju promocije Staropramen piva.

6. Nagradni fond i vrijednost nagrada

Ukupna vrijednost nagradnog fonda je 4573,9KM (četirihiljadepetstotinasedamdesettri i 90/100 konvertibilnih maraka) sa PDV-om i sastoji se od:

2 x Frižider smeg u vrijednosti od po 2.286,95 KM (dvijehiljadedvijestotineosamdesetšest i 95/100 konvertibilnih maraka)

7. Način izvlačenja dobitnika

Ako kupac u navedenom periodu u objektima iz člana  4. ostvari kupovinu bilo koja dva pakovanja iz porodice Staropramen piva i to dokaže maloprodajnim fiskalnim računom, ima pravo na učestvovanje u Nagradnoj igri. Na računu koji  dobije nakon plaćanja treba da ispuni lične podatke: ime, prezime, adresa, kontakt telefon.

Račun kupac ubacuje u za to predviđenu kutiju koja će biti u sljedećim Hipermarketima Bingo d.o.o. Tuzla, vidljiva i posebno označena: HM MOSTAR, TC HM ČITLUK, TC BUGOJNO, TC GORAŽDE, TC SREBRENIK, HM BREZA, TC BIHAĆ, TC GRADAČAC HM BOSANSKA KRUPA, TC ŠIĆKI BROD, HM HADŽIĆI, HM VELIKA KLADUŠA, HM ZENICA, TC LUKAVAC, HM TRAVNIK,HM STUP HM ZENICA 3 DŽANANOVIĆ, TC GRAČANICA, HM VOGOŠĆA, HM DOBOJ JUG, SM SREBRENIK,HM DONJI VAKUF, HM ŽIVINICE, HM ILIJAŠ, HM TEŠANJ, HM VISOKO, HM BINGO CITY CENTAR, HM KALESIJA, HM MOSTAR 2, HM KOLODVORSKA, HM CILJUGE, HM BIHAĆ 2, HM CENTAR MOSTAR, HM CAZIN, HM BUŽIM, HM UŠĆE, TC ORAŠJE, HM KISELJAK, HM MERKUR OTOKA, HM IRAC, SM STUP TIBRA, TC KLADANJ, HM KONJIC, HM OTOKA, MM ALIPAŠINO POLJE, HM BARE – ŠIP, SM BUSOVAČA, HM ORAŠJE 2, MM SJENJAK, SM 2 SANSKI MOST.

Organizator će prikupiti sve kutije sa računima iz prodajnih objekata trgovačkog lanca Bingo i izvršiti javno nagradno izvlačenje u jednoj od trgovina trgovačkog lanca.

Izvlačenja će se izvršiti 31.07.2019  godine u sljedećoj trgovini: Bingo d.o.o. HM 133, Stup, Sarajevo.

Izvlačenje će nadgledati tročlana komisija, uposlenici Organizatora, u sljedećem sastavu:

  1. Almir Softić, predsjednik komisije,
  2. Haris Bitić, član komisije,
  3. Elmir Čengić, član komisije.

O toku izvlačenja vodiće se zapisnik.

8. Prava organizatora

Svi dobitni računi biće provjereni prema diskrecionom pravu Organizatora i biće poništeni i odbačeni ako je bilo koji dio računa reduciran, umnožen, krivotvoren ili izmijenjen na bilo koji način. Sve informacije na računu moraju biti čitljive. U slučaju neregularnosti računa Organizator neće snositi nikakvu odgovornost.

9. Način objavljivanja nagradne igre

Pravila nagradne igre bit će objavljena u dnevnim novinama koje izlaze na području Federacije BiH.

10. Objava rezultata nagradne igre

Rezultati nagradne igre biće objavljeni u dnevnim novinama i na oglasnom prostoru u trgovinama, a dobitnici obavješteni telefonskim putem.

11. Način i rok izdavanja dobitaka

Rok za preuzimanje nagrada je 30 dana od dana obavještenja o dobitku nagrade. Dobitnici će biti obavješteni telefonski a dobitnici će nagradu lično preuzeti u Molson Coors d.o.o. Podružnica Sarajevo, Pijačna do broja 14, Sarajevo.

Ukoliko se dobitnik ne javi u za to predviđenom roku, kontaktira se zamjenski dobitnik.

Dobitnici nemaju pravo tražiti isplatu novčane protuvrijednosti osvojene nagrade, niti zamjenu za druge nagrade ili usluge. Učesnici i dobitnici prihvataju uslov da njihovo ime i prezime budu objavljeni u dnevnoj štampi. Podaci učesnika prikupljeni tokom ove nagradne igre, su prikupljeni samo u svrhe nagradne igre i u druge svrhe se neće koristiti.

12. Porez i odgovornosti

Organizator je odgovoran za sve poreze, naknade ili dažbine u vezi s nagradom. Nagrade se ne mogu prenijeti niti ustupiti drugima prije nego što se izvrši njihovo uručenje dobitniku.

Učesnik se slaže da Organizator neće biti odgovoran za funkcionisanje ili upotrebu nagrade. Učesnik prihvata da gore navedeni subjekti nisu, niti će na bilo koji način biti odgovorni za ikakve obaveze, garanciju ili jamstvo koji bi, bilo po zakonu ili po prirodi stvari, mogli nastati u vezi s bilo kojom nagradom, što uključuje, ali se ne ograničava na kvalitet, mehanička svojstva ili prikladnost nagrade.

13. Postupak u slučaju otkazivanja izvlačenja

Nagradna igra se može prekinuti jedino u slučaju više sile ili u slučaju koji ne zavisi od volje Organizatora, a opoziv nagradne igre se objavljuje u istim dnevnim novinama u kojima je nagradna igra objavljena i u maloprodajnim objektima.

14. Ostalo

Svi eventualni sporovi sa učesnicima u nagradnoj igri će se rješavati sporazumno, a u slučaju da se nastali spor ne može riješiti na ovaj način utvrđuje se nadležnost Okružnog Privrednog suda u Banjoj Luci.

U trenutku potpisa zapisnika o preuzimanju nagrade ili pak istekom roka za preuzimanje nagrada, ili roka nagradne igre, prestaju sve obaveze i odgovornosti Molson Coors BH d.o.o., prema dobitniku.

Pravila nagradne igre stupaju na snagu po dobijanju saglasnosti od strane Ministarstva finansija Federacije Bosne i Hercegovine i objave u dnevnim novinama.