Traje do: 31.10.2018.

Nagradna igra Raiffeisen banke: Nove veze ostvarujemo i nove klijente darujemo

Prenesite platu u Raiffeisen banku i osvojite fantastične nagrade!

•    Mobitel Samsung Galaxy S9
•    Tablet Notebook HP 250 G6
•    Tablet Samsung SM-T560 Galaxy Tab E 9.6
•    Smartwatch Samsung Gear S3
•    Play Station 4
•    Sportski rusak
•    Punjač za mobitel
•    dm vaučer u vrijednosti 25 KM
… druge nagrade

Glavna nagrada: Putovanje po Vašem izboru u vrijednosti od 5.000 KM.

Jedini uslov za učešće u nagradnoj igri je da Vašu platu prenesete na tekući račun u Raiffeisen banku najkasnije do 31.10.2018. godine.

Pravila nagradne igre možete pročitati OVDJE ili u nastavku.

Pravilnik nagradne igre

Firma, sjedište priređivača i naziv nagradne igre

Raiffeisen BANK dd Bosna i Hercegovina, Zmaja od Bosne 66, 71000 Sarajevo, PDV broj 200344670009 (u daljem
tekstu: Raiffeisen BANK) je priređivač nagradne igre “Nove veze ostvarujemo i nove klijente darujemo “.

Područje organizacije, provođenje i trajanje nagradne igre

Nagradna igra organizuje se i provodi na cjelokupnom području Federacije Bosne i Hercegovine i trajat će u periodu
od 01.08.2018. do 31.10.2018.

Svrha nagradne igre

Svrha nagradne igre je akvizicija novih klijenata za prenos plate u Raiffeisen BANK.

Uslovi za učešće u nagradnoj igri

Pravo učešća u nagradnoj igri imaju:
• sva fizička lica u Bosni i Hercegovini kojima bude uplaćena plata na račun otvoren u Raiffeisen BANK u periodu
trajanja nagradne igre, tj. od 00:00 sati 01.08.2018. do 24:00 sati 31.10.2018. a koji u prethodna 3
kalendarska mjeseca od mjeseca uplate nisu imali uplatu plate na račun otvoren u Raiffeisen BANK.

Ulazak u jedinstvenu bazu podataka je automatiziran te za sudjelovanje u nagradnoj igri nije potrebna nikakva
dodatna prijava.

U slučaju da Korisnik navedenih usluga ne želi sudjelovati u nagradnoj igri ili ne želi da njegovi lični podaci budu
objavljeni u dijelu ovih Pravila pod naslovom “lzvlačenje dobitnika nagrade i kontrola izvlačenja”, mora o tome
zaključno s danom 31.07.2018. dostaviti pisanu obavijest na adresu Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina,
Marketing i korporativne komunikacije&upravljanje održivošću, Zmaja od Bosne 66, 71 000 Sarajevo (sa naznakom
“za nagradnu igru”).

lstekom ovog roka smatrat će se da Korisnik navedenih usluga pristaje na sudjelovanje u
nagradnoj igri, kao i da pristaje da njegovi lični podaci budu objavljeni u sredstvima javnog informisanja te da prihvata
prava i obaveze iz ovih Pravila.

Korisnici navedenih usluga koji budu izvučeni kao dobitnici bit će lično kontaktirani.

Pravo učešćaa nemaju zaposlenici Raiffeisen grupe u BiH (Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina, Raiffeisen
LEASING, Raiffeisen INVEST, Raiffeisen CAPITAL i Raiffeisen ASSISTANCE).

Nagradni fond

1x Vaučer Putovanje
6x Mobitel Samsung Galaxy S9
6x Tablet Notebook HP 250 G6
6x Tablet Samsung SM-T560 Galaxy Tab E 9.6
6x Smartwatch Samsung Gear S3
6x Play Station 4
60x Sportski rusak
60x Punjač za mobitel
90x DM Vaučer u vrjednosti 25 KM
90x Kišobran

Ukupna vrijednost nagradnog fonda sa uračunatirn PDV-om iznosi 32.669,00 KM (slovima:
tridesetdvijehiljadešestošesdesetdevet konvertibilnih maraka).

Perez na dohodak koji se obračunava na vrijednost nagrada snosi Raiffeisen BANK.

Ne postoji mogućnost zamjene nagrada ili isplate u novčanoj protuvrijednosti.

Način upoznavanja učesnika o nagradnoj igri

Učesnici će o nagradnoi igri biti obaviješteni putem sredstava javnog informisanja, u skladu sa kornunikacijskim
planom ove nagradne igre.

lzvlačenje dobitnika nagrade i kontrola izvlačenja

lzvlačenje dobitnika nagrada održavat će se na rnjesečnorn nivou, u vremenskim intervalima kako slijedi:
– 15.09.2018. u 12:00 sati
– 15.10.2018. u 12:00 sati
– 15.11.2018. u 12:00sati

U svakom pojedinačnorn izvlačenju učestvuju sva fizička lica u Bosni i Hercegovini kojirna bude uplaćena plata na
račun otvoren u Raiffeisen BANK do 24:00 sata svakog zadnjeg dana u mjesecu trajanja nagradne igre (naprirnjer
31.08.2018. do 24:00 sati, itd.)

lzvlačenje glavne nagrade ,,Nagradnog putovanja u vrijednosti do 5.000.KM” u kojoj učestvuju sva fizička lica u Bosni i
Hercegovini kojima bude uplaćena plata na račun otvoren u Raiffeisen BANK u periodu trajanja nagradne igre, tj. od
00:00 sati 01.08.2018. do 24:00 sati 31.10.2018. a ko]i u prethodna 3 kalendarska rnjeseca od rnjeseca uplate nisu
imali uplatu plate na račun otvoren u Raiffeisen BANK održat će se 15.11. 2018. u 16:00 sati

lzvlačenje dobitnika nagrada obavit će se u prostorijama Raiffeisen BANK. Dobitnici će biti izvučeni automatski,
slučajnim kompjuterskirn odabirom. lzvlačenje će nadgledati tročlana kornisija koju odabere Raiffeisen BANK. Odluka
kornisije je konočna i obavezujuća i neće biti dozvoljena dalja korespondenci¡a.

Tokom izvlačenja nagrada bit će sačinjen zapisnik koji će sadržavati ime i prezime dobitnika i JMBG.

Objava rezultata izvlačenja

Rezultati nagradne igre bit će objovljeni na web stranici www.raiffeisenbank.ba i na facebook stranoci Raiffeisen BANK
nojkasnije 7 dona od dana izvlačenja.

Obavještavanje dobitnika i uručenje nagrada

a) Svi dobitnici nagrada bit će obaviješteni telefonskim ili pismenim putem najkasnije 10 dana od izvlačenja. Ukoliko
ne bude moguće kontaktirati dobitnika nagrade u roku od 10 dana od dana izvlačenja a na osnovu kontakt
podataka koje Raiffeisen BANK ima o dobitniku, isti gubi pravo na nagradu, a obavještavaju se alternativni
dobitnici u narednih 10 dana.

b) Raiffeisen BANK određuje rnjesto, rok i način preuzimanja nagrada.

c) Perez na dohodak snosi Raiffeisen BANK.

d) Učesnici mogu biti pozvani da učestvuju u javnim događajima. Učesnici i pobjednici u nagradnoj igri prihvataju
uslov da imena pobjednika, njihova adresa i fotografija mogu biti korišteni i objavljivani kao foto, audio i
videomaterijal od strane Raiffeisen BANK. Učestvovanjem u nagradnoj igri učesnici daju dozvolu Raiffeisen BANK
da koristi n¡ihova imena i/ili ličnost radi reklame ili prodaje bez bilo kakve dodatne kompenzacije.

Trenutkom preuzimanja nagrade prestaju sve obaveze Raiffeisen BANK prema dobitniku, te time nagradna igra
završava.

Pravila nagradne igre

Svi učesnici nagradne Igre saglasni su sa pravilima nagradne Igre koja će biti objavljena u dnevnim novinama
Oslobođenje.

Mogućnost prekida nagradne igre

Raiffeisen BANK zadržava pravo prekida nagradne igre usljed više sile uz obavezu obavještenja putem sredstava
inforrnisanja, te bez bilo kakvih drugih obaveza prema učesnicima nagradne igre.

Rješavanje sporova

Svi eventualni sporovi između Raiffeisen BANK i dobitnika u vezi pomenute nagrade rješavat će se sporazumno, a ako
se u tome ne uspije nadležan je Sud u Sarajevu.