Traje do: 31.08.2020

Nagradna igra “Grickaj i osvoji” trajat će u periodu od 1.8. do 31.8.2020. Kupovinom bilo kojeg proizvoda iz Smoki potrfolia: Smoki Classic, Smoki FUN i Čoko smoki u vrijednosti od 2,00 KM kupac stiče pravo učestvovanja u nagradnoj igri.

Broj fiskalnog računa sa osobnim podacima potrebno je poslati putem SMS-a na broj telefona 091 112 403. Račun je potrebno sačuvati do kraja nagradne igre.

Pravilnik nagradne igre

ORGANIZATOR
Član 1

Nagradnu igru organizira: ATACO Trgovina i zastupanja d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava L4, P.P. 25, 88 1010 Mostar.
Identifikacioni broj: 4227039510005
PDV broj: 227039510005

SVRHA, TRAJANJE NAGRADNE IGRE I MJESTO PROMOCIJE
Član 2

Nagradna igra provodi se u svrhu dodatne promocije kupovine u prodavnicama Bingo na teritoriju Federacije BiH. Nagradna igra počinje 1.8.2020. godine (od 00:00 sati) i traje do 31.8.2020. godine (do 23:59 sati). Mjesto promocije su sve prodavnice Bingo na području Federacije BiH, u kojima će se za vrijeme trajanja nagradne igre nalaziti promotivni materijali s informacijama o načinu učešća u nagradnoj igri.

NAZIV NAGRADNE IGRE
Član 3

Nagradna igra organizuje se pod nazivom: „GRICKAJ I OSVOJI“

FOND NAGRADA
Član 4

Fond nagrada sastoji se od:

Mobitel Samsung Galaxy A51 SMA515FZKVEU 4 711,54 2.846,16
Play Station 4 500GB F Chassis Black 4 477,63 1.910,52
Poklon bon, 50,00 KM (vaučer) 16 50,00 800,00
Poklon paket Smoki, Prima, Bananica, 15,00 KM 40 15,00 600,00

Vrijednost nagradnog fonda: 6.156,68 KM (šest tisuća i sto pedeset šest i 68/100 konvertibilnih maraka).

PRAVO UČESTVOVANJA
Član 5

Pravo učestvovanja u nagradnoj igri i izvlačenju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Federaciji BiH, koje obave kupovinu u bilo kojoj prodavnici Bingo na području Federacije BiH, osim zaposlenika Organizatora i zaposlenika u kompaniji Bingo, u kojoj se provodi nagradna igra, te članova njihovih užih porodica koji sa njima žive u zajedničkom domaćinstvu (roditelji, supružnik, djeca). Pravo sudjelovanja imaju sve fizičke osobe preko 18 godina starosti.

Maloljetne osobe imaju pravo sudjelovati u skladu sa zakonom. Ako je dobitnik nagrade maloljetna osoba, organizator, odnosno za to ovlaštena osoba, uručuje nagradu osobi koja je po zakonu ili odluci državnog organa određena da se stara o njoj.

KAKO UČESTVOVATI U NAGRADNOJ IGRI
Član 6

Kupovinom u Bingo trgovinama teritoriju Federacije BiH, u periodu od 1.8.2020 godine (od 00:00 sati). do 31.8.2020.godine (do 23:59 sati) osobe iz člana 5 stječu pravo učešća u nagradnoj igri.

Član 7

Kupovinom bilo kojeg proizvoda iz Smoki portfolia: Smoki Classic, Smoki FUN i Čoko Smoki u vrijednosti od 2,00 KM (dvije konvertibilne marke), na samo jednom fiskalnom računu, u svim Bingo objektima na teritoriji Federacije BiH stičete pravo učestvovanja u nagradnoj igri.

Član 8

Na broj 091 112 403 je potrebno poslati SMS sa brojem računa i osobnim podacima ime i prezime, grad. (Primjer: broj računa(razmak)ime(razmak)prezime(razmak)grad).

Račun je potrebno obavezno sačuvati jer će se nagrade moći preuzimati samo uz predočenje dobitnog računa.

SMS poruke se šalju od 1.8.2020 godine (od 00:00 sati). do 31.8.2020.godine (do 23:59 sati). Neće se uzeti u obzir vrijeme kad je poruka poslana, već vrijeme kada je primljena.

Član 9

Broj je isti za sve mobilne mreže u Federaciji BiH, a tarifna kategorija iznosi 0,10 KM + PDV po poruci. Cijene SMS poruka neće se mijenjati u toku nagradne igre. Svi učesnici će dobiti povratnu poruku da je njihova poruka primljena i potvrdu da učestvuju u nagradnoj igri ili ako šalju pogrešnu poruku, dobiti će poruku da je njihova poruka nevažeća i tražiti će se da je
pošalju ponovo. Ne postoje ograničenja za učestvovanje u nagradnoj igri.

Jedan učesnik može poslati neograničen broj poruka za neograničen broj kupovina po principu jedna kupovina, odnosno jedan račun = jedna poruka. Sve dodatne informacije učesnici mogu potražiti putem korisničke podrške na broj 066 020 020 (Viber), a koja podrška funkcionira kao pisana
komunikacija.

Za svaki krug do izvlačenja potrebno je obaviti novu traženu kupovinu i slanje SMS-a sa podacima iz člana 8 ovog Pravilnika. SMS-ovi iz svakog od prethodnih krugova izvlačenja neće se uzimati u obzir. Jedan učesnik može osvojiti više nagrada.

IZVLAČENJE DOBITNIKA NAGRADA
Član 10

Nagradne će se izvući u 20:00 sati i to idućim redosljedom:

NAGRADA Datumi izvlačenja
Mobitel Samsung Galaxy A51 SMA515FZKVEU
10.8.2020., 17.8.2020., 24.8.2020. i 31.8.2020.
Jedan dobitnik po datumu izvlačenja.

Play Station 4 500GB F Chassis Black
10.8.2020., 17.8.2020., 24.8.2020. i 31.8.2020.
Jedan dobitnik po datumu izvlačenja.

Poklon bon 50,00 KM
10.8.2020., 17.8.2020., 24.8.2020. i 31.8.2020.
Četiri dobitnika po svakom datumu izvlačenja.

Poklon paket Smoki, Prima, Bananica 15,00 KM
10.8.2020., 17.8.2020., 24.8.2020. i 31.8.2020.
Deset dobitnika po svakom datumu izvlačenju.

Izvlačenje se se vršiti uz pomoć kompjuterskog softvera koji prikuplja informacije koje se šalju putem SMS poruke i nasumično odrediti pobjednika. Računar će izvući 3 rezervna dobitnika za svaku kategoriju i u slučaju da pobjednik ne ispunjava kriterije da preuzme nagradu, Organizator će se obratiti rezervnim dobitnicima prema redosljedu kako su izvučeni.

Organizator će obrazovati tročlanu komisiju koja će voditi zapisnik o toku nagradne igre i o izvlačenju dobitnika.

Nakon izvlačenja, od dobitnika nagrade će se tražiti da predoči Organizatoru ili ovlaštenoj osobi organizatora potvrdu o kupovine na uvid da bi se potvrdilo da je kupovina obavljena u Bingo trgovini, da su ispunjeni uslovi za učestvovanje u ovoj nagradnoj igri i da je kupovina obavljena tokom trajanja nagradne igre. Računi će se na zahtjev Organizatora ili ovlaštene osobe organizatora dostaviti Viberom na broj 066 020 020 ili na e-mail korisnicka.podrska@smsvision.ba

Dobitnici će biti obaviješteni putem poruke i web sajta: www.ataco-bih.com i/ili www.bingotuzla.ba, , te putem Facebook i Instagram stranice Organizatora.

Dobitnici će biti kontaktirani na broj telefona sa kojeg je poruka poslata. Korisnik broja ne mora biti i vlasnik telefona.

Član 11

Organizator ne snosi odgovornost za bilo kakve probleme nastale tokom promotivnog perioda, a koji se odnose na tekstualne poruke i mobilne mreže sa kojih se poruke šalju te probleme koji su tako nastali, a nemaju veze sa voljom Organizatora.

KAKO PREUZETI NAGRADE
Član 12

Sve nagrade se preuzimaju na način da za preuzimanje navedenih nagrada potrebno je dostaviti osobne podatke (ime i prezime, adresa, grad, broj telefona i fotografija dobitnog računa) putem e-mail adrese kontaktcentarbih@atlanticgrupa.com. Osvojena nagrada stiže na kućnu adresu u roku od 30 dana od dana dostavljanja svih traženih podataka.

Prilikom preuzimanja nagrade, dobitnik je dužan kuriru brze pošte dokazati svoj identitet te potpisati dokument o preuzimanju nagrade.

Ukoliko je dobitnik maloljetnik nagrada će biti uručena roditelju/staratelju s kojim maloljetnik živi pri čemu je roditelj/staratelj dužan priložiti validnu dokumentaciju odnosno dokument kojim dokazuje status roditelja/staratelja.

Dobitnici mogu ostaviti lične podatke za dostavu najkasnije do 30.09.2020. godine. Sve obaveze Organizatora prema Sudionicima prestaju od trenutka
uručenja nagrade.

Član 13

Poklon bon (vaučer) u vrijednosti od 50,00 KM (slovima: pedeset konvertibilnih maraka) je moguće iskoristiti isključivo u Bingo objektu, u kojem je izvučen dobitni račun za kupovinu bilo kojeg proizvoda u vrijednosti do 50,00 KM (slovima: pedeset konvertibilnih maraka) sa PDVom i to u roku od 30 dana od primitka vaučera.

POVJERLJIVOST
Član 14

Organizator će preduzeti sve potrebne mjere predostrožnosti da osigura zaštitu osobnih podataka, zaštitu od gubitka, zloupotrebe, neovlaštenog razotkrivanja, izmjene i/ili distribucije u skladu sa Zakonom. Organizator preuzima odgovornost o zaštiti povjerljivosti ličnih podataka učesnika i dobitnika za vrijeme trajanja ove nagradne igre u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka.

Član 15

Radnjom sudjelovanja u ovoj nagradnoj igri, učesnici se izričito i jasno slažu da njihovi osobni podaci dostavljeni Organizatoru budu uneseni u Organizatorovu bazu podataka, u svrhu učestvovanja u ovoj nagradnoj igri i procesu izvlačenja dobitnika.

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri, učesnici daju saglasnost Organizatoru da broj telefona sa kojeg je poslana SMS poruka ostane spašen u bazi podataka Organizatora koji će se koristiti isključivo i samo u svrhu nagradne igre i niti u bilo koju drugu. Organizator je dužan da na zahtjev korisnika izbriše broj iz baze bez dodatnih troškova SMS-a.

UČESNICI U NAGRADNOJ IGRI
Član 16

Učesnici u ovoj nagradnoj igri ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drugačije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora. Nagrade se ne mogu zamijeniti za gotovinu. Učestvovanjem u ovoj nagradnoj igri učesnici prihvaćaju ova
Pravila.

PUBLICITET
Član 17

Učestvovanjem u ovoj nagradnoj igri učesnici su saglasni da se, ako postanu dobitnici neke od nagrada, njihovo ime, adresa i fotografija dobitnika s dobitkom mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u printanom, slikovnom, audio i video materijalu a samo u svrhu nagradne igre.

OBJAVA PRAVILA NAGRADNE IGRE I IMENA DOBITNIKA NAGRADA
Član 18

Pravila nagradne igre bit će objavljena minimalno sedam dana prije održavanja nagradne igre u jednim dnevnim novinama dostupnim na teritoriju Federacije BiH, po dobivanju suglasnosti od strane Federalnog ministarstva financija te na web stranici Organizatora.

POREZI
Član 19

Sve porezne obveze i naknade koje se odnose na Organiziranje nagradne igre plaća Organizator nagradne igre, a u skladu sa Zakonom o igrama na sreću.

U SLUČAJU SPORA
Član 20

Svi eventualni sporovi između Organizatora i učesnika u nagradnoj igri će se rješavati sporazumno, a u slučaju da se nastali spor ne može riješiti na ovaj način biti će nadležan je Općinski sud u Mostaru

MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNE IGRE
Član 21

Nagradna igra se može prekinuti jedino u slučaju više sile ili u slučaju koji ne zavisi od volje Organizatora, a opoziv nagradne igre se objavljuje u istim dnevnim novinama u kojima je nagradna igra objavljena.

Pravilnici nagradne igre:
Pravilnik-FBiH-Final
Pravilnik-RS-Final

_______