Traje do: 28.02.2019.

BIH PRVA NAGRADNA IGRA

Svaki dan osvoji SAMSUNG Smart TV sa dijagonalom 43“ UHD 4K. Za unos koda posjetiti web stranicu https://chipsy.ba/ ili pošaljite kod porukom na 091/210-726.

Svaki dan osvoji Samsung TV - Filmovi imaju bolji ukus uz CHIPSY

Svaki dan osvoji Samsung TV – Filmovi imaju bolji ukus uz CHIPSY

Detaljan pravilnik nagradne igre pročitajte u nastavku.

Na osnovu Zakona o igrama na sreću (Službene novine FBiH 48/15 i 60/15) i Pravilnika o sadržaju, uslovima i načinu priređivanja nagradnih igara (Službene novine FBiH 30/16) »MARBO« d.o.o. Laktaši (u daljem tekstu: Društvo), koje zastupaju Igor Grbić i Tatjana Mitrović donosi sljedeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE U ROBI I USLUGAMA „Filmovi imaju bolji ukus uz CHIPSY prva nagradna igra“

Član 1.

1.1. Nagradnu igru „Filmovi imaju bolji ukus uz CHIPSY prva nagradna igra“ organizuje privredno društvo za proizvodnju prehrambenih proizvoda Marbo d.o.o. Laktaši, Sportski centar bb, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, PIB 401608680003, matični broj 01930109, registrovano kod Osnovnog suda u Banja Luci, pod br:U/I-808/2000 od 19.04.2000. godine (u daljem tekstu: “Priređivač”).

Član 2.

2.1. Naziv nagradne igre je „Filmovi imaju bolji ukus uz CHIPSY prva nagradna igra“ (u daljem tekstu: Nagradna igra)

2.2. Nagradna igra počinje 04. februara 2019. godine sa početkom u 00:00 časova i završava se 28. februara 2019. godine u 21:00 časova. Ukupno trajanje Nagradne igre je 25 dana (u daljem tekstu: Vrijeme trajanja Nagradne igre).

2.3. Nagradna igra se priređuje u svrhe promocije CHIPSY proizvoda koji su obilježeni promotivnom trakom na kojoj se nalaze informacije koje se odnose na Nagradu igru „Filmovi imaju bolji ukus uz CHIPSY prva nagradna igra“.

Član 3. – OBJAVLJIVANJE PRAVILA

3.1. Pravila Nagradne igre (u daljem tekstu: „Pravila“) biće objavljena u dnevnom listu „Dnevni Avaz“

Član 4. – MJESTO PRIREĐIVANJA NAGRADNE IGRE

4.1. Nagradna igra se organizuje na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

Član 5. – PRAVO UČESTVOVANJA

5.1. Pravo učešća u Nagradnoj igri imaju isključivo državljani Federacije Bosne i Hercegovine s prebivalištem na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

5.2. Pravo učešća u Nagradnoj igri nemaju slijedeća lica:

 • lica koja su u stalnom radnom odnosu ili na drugi način rade kod Priređivača kao i njihovi bračni i vanbračni drugovi, roditelji i djeca,
 • članovi komisije za regularno sprovođenje Nagradne igre, njihovi bračni i vanbračni drugovi, roditelji i djeca i
 • lica koja su u stalnom radnom odnosu ili na drugi način rade kod pravnih lica koja na bilo koji način učestvuju u priređivanju i organizaciji Nagradne igre, i/ili izvlačenju dobitaka, i/ili imaju pristup podacima vezanim za priređivanje Nagradne igre, te njihovi bračni i vanbračni drugovi, roditelji i djeca
 • lica koja nemaju prebivalište na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.
Član 6. – PROIZVODI KOJI UČESTVUJU U NAGRADNOJ IGRI

6.1. Proizvodi Priređivača koji učestvuju u Nagradnoj igri obilježeni su reklamnom promotivnom trakom sa natpisom „Filmovi imaju bolji ukus uz CHIPSY“ (u daljem tekstu: „Proizvod/i“) a na unutrašnjoj strani ambalaže imaju odštampan jedinstveni alfanumerički kod koji sadrži sedam (7) karaktera u kombinaciji slova i brojeva (u daljem tekstu: „Kod“).

Član 7. – NAČINI UČESTVOVANJA U NAGRADNOJ IGRI I SLANJE KODOVA

7.1. Za učestvovanje u Nagradnoj igri potrebno je kupiti bilo koji CHIPSY Proizvod obilježen promotivnom trakom i poslati Kod sa unutrašnje strane ambalaže na jedan od dva načina:

 • (i) putem SMS poruke na broj 091 210 726 ili
 • (ii) putem web sajta www.chipsy.ba (u daljem tekstu: WEB) gdje će učesnik radi učestvovanja u Nagradnoj igri registrovati svoj Pretplatnički broj (broj mobilnog telefona).

7.2. Učesnici su slobodni da izaberu način na koji će poslati Kod, uz ograničenje da isti Kod može da učestvuje u izvlačenju nagrade samo jednom bez obzira da li je poslat putem SMS-a ili putem WEB-a.

Na primjer: Ako je jedan isti Kod poslat prvo putem SMS poruke, a nakon toga putem WEB-a u izvlačenju učestvuje Kod koji je poslat putem SMS-a.

7.3. Svi ispravni Kodovi poslati putem SMS poruke ili putem WEB-a u periodu od 04. februara 2019. u 00:00 časova zaključno sa 28. februarom 2019. godine, najkasnije do 20:00 časova učestvuju u izvlačenju nagrada na način definisan ovim Pravilima. Kodovi poslati putem SMS poruke ili WEB-a 28.februara 2019. godine nakon 20:00h ne učestvuju u u Nagradnoj igri.

7.4. Pod ispravnim Kodom podrazumijeva se isključivo jedinstveni alfanumerički kod odštampan unutar ambalaže CHIPSY Proizvoda koji učestvuju u Nagradnoj igri. SMS poruke koje sadrže bilo šta drugo osim ispravnog Koda ili ukoliko je Kod pogrešno unijet neće se uzeti u obzir odnosno smatrati ispravnim i neće učestvovati u izvlačenju. Ukoliko poslata SMS poruka sadrži ispravan Kod, isti će učestvovati u izvlačenju ukoliko već nije iskorišćen.

SLANJE KODOVA PUTEM SMS-a i WEB-a

7.5. Učesnik koji je poslao Kod putem SMS-a dobiće na Pretplatnički broj sa kojeg je poslat SMS poruku sa obavještenjem da je Kod primljen, da li je ispravan, da li učestvuje u daljem izvlačenju i da li je Kod već iskorišćen. Učesnik koji je poslao Kod putem WEB-a dobiće gore pomenuto obavještenje o statusu prijave Koda putem WEB-a.

7.6. Da bi Kod bio uspješno poslat putem WEB-a potrebno je da učesnik registruje putem WEB-a u označenom polju Pretplatnički broj koji služi za njegovu idenitikaciju, kao u primjeru dole.

Chipsy

7.7. Učesnici su sami odgovorni da osiguraju da Pretplatnički broj mobilne telefonije koji registruju putem WEB-a u svrhe slanja Kodova ili koriste da bi poslali Kodove putem SMS-a bude ispravan i u njihovom vlasništvu (dalje: Pretplatnički broj), te Priređivač ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju da je došlo do greške tokom registrovanja ili drugog problema u vezi sa Pretplatničkim brojem uslijed čega nagrada ne može biti dodjeljena, uručena ili slično.

7.8. Priređivač garantuje da će Pretplatnički brojevi biti dostupni samo Priređivaču odnosno trećim licima koje je angažovao za potrebe organizovanja Nagradne igre, te da mimo ovih lica, brojevi neće biti dostupni trećim licima. U okviru liste dobitnika koja bude objavljena na WEB stranici biće prikazani pretplatnički brojevi bez poslednje tri cifre.

OGRANIČENJE U POGLEDU UČESTVOVANJA POSLATIH KODOVA U IZVLAČENJU NAGRADA

7.9. Svaki poslati Kod može da učestvuje u izvlačenju nagrade samo jedanput.

OGRANIČENJA U POGLEDU DOBIJANJA NAGRADE ZA KODOVE POSLATE SA ISTOG PRETPLATNIČKOG BROJA

7.12. Najviše jedan (1) Kod po jednom Pretplatničkom broju može da bude izvučen kao dobitan u toku trajanja Nagradne igre. Kodovi poslati sa Pretplatničkog broja koji je već jednom izvučen kao dobitan neće učestvovati u daljim izvlačenjima Nagrade.

7.13. Svaki učesnik može za vrijeme trajanja Nagradne igre poslati neograničen broj različitih Kodova putem SMS poruka sa istog Pretplatničkog broja ili može neograničen broj puta slati različite Kodove putem WEB-a, i to sa registracijom istog Pretplatničkog broja ali postoji ograničenje u pogledu dobijanja nagrade za Kodove poslate sa istog Pretplatničkog broja u skladu sa članom

7.14. Jedan isti Kod može biti poslat putem SMS na broj 091 210 726 ili na WEB adresu www.chipsy.ba samo jednom.

CIJENA SMS PORUKE

7.15. SMS poruku na broj 091 210 726 mogu da šalju korisnici usluga svih operatera mobilne telefonije u Federaciji Bosne i Hercegovine. SMS poruka se naplaćuje učesniku Nagradne igre po cijeni osnovne poruke operatora i to:

 • za korisnike svih operatera je 0,23 KM

7.16. Operateri, shodno svojoj komercijalnoj politici, zadržavaju pravo na promjenu standardne cijene SMS poruke koja se tarifira za krajnjeg korisnika i Priredjivač ne garantuje cijenu iz člana 7.15. Pravila i ne može snositi odgovornost za eventualne promjene cijena od strane operatera. Slanje Kodova putem WEB-a je besplatno.

Član 8. – VRSTA NAGRADE I IZNOS
Tip nagrade Opis Ukupan broj nagrada Pojedinačna vrijednost nagrade (BAM) Ukupna vrijednost nagrade (BAM)
NAGRADA SAMSUNG TELEVIZOR SAMSUNG Smart TV sa dijagonalom 43“ UHD 4K 25 727KM 18.175
Ukupna vrijednost nagradnog fonda 18.175

8.1. Ukupno će biti izvučeno 25 Nagrada u toku trajanja Nagradne igre po rasporedu izvlačenja iz člana 10. ovih Pravila.

Član 9. – NAČINI IZVLAČENJA DOBITNIKA

9.1. Dobitnici nagrada se određuju slučajnim odabirom iz baze pristiglih ispravnih Kodova korišćenjem odgovarajućeg softvera koji obezbeđuje da je odabir Kodova slučajan i kojim se onemogućavaju zloupotrebe u izvlačenju nagrada. Učesnik Nagradne igre može biti izvučen kao dobitnik nagrade samo jednom u toku trajanja Nagradne igre. Ukoliko izvučeni dobitnik ne ispunjava uslove za učešće u Nagradnoj igri (npr. nije državljanin Federacije Bosne i Hercegovine gde se održava Nagradna igra, nema prebivalište na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, već je jednom izvučen kao dobitnik nagrade) nagrada će ostati nedodeljena.

9.2. Priređivač ima pravo da pribavi lične podatke Dobitnika kako bi utvrdio da li je učesnik već bio izvučen kao dobitnik nagrade (član 16).

Član 10 – NAGRADA

10.1. U toku trajanja Nagradne igre biće izvučeno ukupno 25 dobitnika televizora. Svakog dana u toku Nagradne igre, biće izvučen po 1 dobitnik televizora. Ukoliko Dobitnik ispunjava uslove propisane ovim Pravilima nagrada će mu biti dodeljena.

10.2. U dnevnom izvlačenju nagrade učestvuju svi ispravni Kodovi koji su poslati u toku jednog dana u vremenskom periodu od 00:00h pa do 23:59h. Izvlačenje dobitnika nagrada će se vršiti svakog narednog dana u 09:00h za Kodove koji su pristigli u prethodnom danu, osim poslednjeg dana nagradne igre kada će učestvovati svi ispravni kodovi poslati do 20:00h za koje je izvlačenje u 21:00h.

Na primjer: za Kodove poslate 04. februara 2019. godine u periodu od 00:00h do 23:59h izvlačenje se vrši 05. februara 2019. godine u 09:00h. Za Kodove poslate 28. februara 2019. godine u periodu od 00:00h do 20:00h izvlačenje se vrši 28. februara 2019. godine u 21:00h.

10.3. Prvi dan izvlačenja nagrade je 05. februar 2019. godine u 09:00 časova a poslednji dan izvlačenja 28. februar 2019. u u 21:00 časova.

Član 11. – OBAVJEŠTENJE DOBITNIKA I DOSTAVLJANJE NAGRADA

11.1. Priređivač će kontaktirati Dobitnike telefonom najkasnije u roku od osam dana od izvlačenja Dobitnika, a radi pribavljanja adrese na koju je potrebno poslati Nagradu.

11.2. Dobitnicima će biti uručena osvojena nagrada najkasnije u roku od 45 dana od dana kada Dobitnik obavesti Priređivača o adresi na koju će Priređivač dostaviti nagradu. Dostavljanje adrese od strane Dobitnika će se smatrati prijemom pisane obavijesti o osvojenoj nagradi shodno članu 14 stav 2 Pravilnika o sadržaju pravila, uslovima i načinu priređivanja nagradnih igara (Sl. novine FBIH br. 30/2016). Priređivač će obavestiti Dobitnika o danu i času kada će mu biti uručena nagrada, s tim da postoji obaveza Dobitnika da lično preuzme nagradu na adresi koju je poslao Priređivaču. Osim dobitnika lično, nagradu će moći preuzeti i osoba koju dobitnik na to ovlasti specijalnim punomoćjem na kojem je potpis dobitnika ovjeren od strane notara odnosno nadležnog državnog organa.

11.3. Ako se Dobitnik nagrade ili lice koje je za preuzimanje nagrade ovlašćeno specijalnim punomoćjem ne zatekne na adresi prilikom uručivanja nagrade ili nagrada ne bude uručena iz drugog razloga za koji nije odgovoran Priređivač, Priređivač će ponovo pisanim putem obavijestiti Dobitnika o osvojenoj nagradi, te će pokušati naknadno uručivanje nagrade u roku od osam dana računajući rok od dana kada je Dobitnik primio pisanu obavijest. Priređivač će prilikom naknadnog uručivanja nagrade odrediti dan i čas kada će pokušati da uruči nagradu, i o tome će obavestiti Dobitnika.

11.4. Ukoliko ni naknadno uručivanje nagrade ne bude uspješno sprovedeno iz razloga za koji nije odgovoran Priređivač (niko se ne zatekne na predmetnoj adresi ili iz nekog drugog razloga), dobitnik može u narednom roku od 30 dana preuzeti nagradu, o svom trošku kod Priređivača “MARBO” d.o.o na adresi Sportski centar bb, Laktaši, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, u prethodnom dogovoru sa Priređivačem. Ukoliko dobitnik ne preuzme nagradu u navedenim rokovoma prestaju dalje obaveze Priređivača prema dobitniku.

11.5. Ako dobitnik ni u periodu navedenom u članu 11.4 ovog člana ne preuzme osvojenu nagradu, gubi pravo na nagradu.

11.6. U slučaju da Priređivač ne uspe da stupi u kontakt sa Dobitnikom iz bilo kog razloga za koji Priređivač nije odgovoran (Dobitnik je nedostupan, nije dostavio adresu itd) prestaju obaveze Priređivača da uruči nagradu Dobitniku.

11.7. Spisak svih dobitnika nagrade biće objavljen na web stranici www.chipsy.ba u roku od 24h od izvlačenja nagrada i biće dostupan za vreme trajanja Nagradne igre.

Član 12. – PREUZIMANJE NAGRADA:

12.1. Dobitnici nagrada ne moraju obavezno biti i registrovani vlasnici Pretplatničkog broja sa kojeg je poslata SMS poruka sa Kod-om odnosno broja koji je registrovan putem na WEB-a, već se dobitnikom nagrade smatra osoba koja je u posedu dobitnog pretplatničkog broja telefona.

12.2. Prilikom preuzimanja nagrade, dobitnik je dužan da pruži na uvid lični identifikacioni dokument (lična karta ili pasoš), kao i da popuni i potpiše formular koji je priložen uz Pravila, kao Prilog 1, u suprotnom gubi pravo na nagradu.

12.3. Dobitnicima će nagrade biti poslate kurirskom službom na dostavljenu adresu, o trošku Priređivača a od strane firme od koje je Priređivač kupio Nagrade, na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, shodno rokovima iz člana 11.. Nagrade će se smatrati uručenim onog trenutka kada budu preuzete na adresi koju je dostavio dobitnik u skladu sa članom 11. ovih Pravila.

12.4. Ako je dobitnik nagrade maloljetnik/ca ili osoba djelimično ili potpuno lišena poslovne sposobnosti, za potvrdu dobitka, uručenje i/ili preuzimanje nagrade, uz davanje na uvid dokumenta o potvrdi identiteta (lična karta, izvod iz matične knjige rođenih) obavezno je prisustvo roditelja, staratelja, odnosno zakonskog zastupnika dobitnika uz pravovaljanu identifikaciju ove osobe (lična karta ili pasoš) ili njihovo specijalno punomoćje na kojoj je potpis ovjeren od strane notara odnosno nadležnog držanog organa. Maloljetnici mogu postati dobitnici i preuzeti nagrade pod uslovima određenim zakonom i pod uslovom da njihovi zakonski zastupnici prihvate takve nagrade i postupe u skladu s Pravilima ove nagradne igre.

Član 13. – KOMISIJA ZA REGULARNO SPROVOĐENJE NAGRADNE IGRE

13.1. Članovi komisije Priredjivača odgovorni za regularno sprovođenje nagradne igre biće naknadno imenovani od strane Priređivača.

Član 14. – POREZ

14.1. Priređivač nagradne igre plaća porez na dohodak građana na prihod ostvaren od nagrada, a sve u skladu sa zakonom.

Član 15. – OBJAVA DOBITNIKA

15.1. Spisak dobitnika nagrada biće objavljen po završetku nagradne igre na WEB sajtu www.chipsy.ba

Član 16. – LIČNI PODACI

16.1. Učestovanjem u Nagradnoj igri svaki učesnik prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila, i daje svoju izričitu saglasnost da:

 • (i) prima na Pretplatnički broj SMS poruke u vezi sa učestvovanjem u Nagradnoj igri.

Dobitnici nagrada pored prava i obaveza iz stava 1 alineja (i) ovog člana pristaju da:

 • (ii) se njihovo ime javno objavi u skladu sa pozitivnim propisima,
 • (iii) se njihovi lični podaci: ime, prezime, slika i video materijal, mogu od strane Priređivača koristiti na način da se objave u štampanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu bez naknade, i prethodne saglasnosti učesnika, a sve isključivo u svrhe priređivanja ove nagradne igre i promocije proizvoda Priređivača, sve u skladu sa Zakonom o zaštiti podakta o ličnosti („Sl. Glasnik BiH“ broj: 49/2006, 76/2011 i 89/2011) ) (u daljem tekstu: Zakon).
 • (iv) da priređivač prikuplja podatke o licima koja su ostvarila dobitak, na način koji propiše nadležno tijelo.

16.2. Učesnici i dobitnici u ovoj Nagradnoj igri saglasni su da su svi gore pomenuti podaci i materijali vlasništvo Priređivača, u mjeri u kojoj je to dozvoljeno zakonom, te se obavezuju suzdržati od bilo kakvih postupaka prema Priređivaču po osnovu prava korišćenja i/ili vlasništva navedenog materijala i podataka i tražiti od Priređivača bilo kakve naknade po tom osnovu.

16.3. Učesnici i dobitnici Nagradne igre su upoznati da se obrada njihovih ličnih podataka uspostavlja na osnovu člana 17 Zakona o igrama na sreću (Sl. novine FBIH, broj 48/15 i 60/15) kao i da za obradu njihovih ličnih podataka nije potreban pristanak za obradu propisan članom 6 Zakona.

16.4. Lični podaci učesnika Nagradne igre se čuvaju ograničen vremenski period – 3 godine od završetka Nagradne igre.

Član 17. – NAČIN RJEŠAVANJA MOGUĆIH SPOROVA PRIREĐIVAČA I UČESNIKA

17.1. Priređivač ne preuzima odgovornost u slučaju spora između učesnika u Nagradnoj igri u vezi vlasništva nad poslatim Kodovima ili Pretplatničkmi brojem.

17.2. Ovi sporovi neće uticati na pravilo po kome Priređivač dodeljuje nagradu učesniku koja se u smislu ovih Pravila smatra dobitnikom.

Član 18.

18.1. Dobijene nagrade dobitnici ne mogu zamjeniti za novčanu protivrijednost niti za bilo koju drugu nagradu.

Član 19.

19.1. Za detaljnije informacije i/ili bilo koje pitanje u vezi nagradne igre učesnici mogu pozvati broj info-telefona Priređivača 0800 50104.

Član 20.

20.1. U slučaju spora između Priređivača i učesnika nagradne igre nadležan je sud u Banja Luci.

Član 21.

21.1. Nagradna igra se može prekinuti u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Učesnici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem dnevnih novina u kojima su objavljena Pravila nagradne igre.

Član 22. – KRŠENJE PRAVILA I ZLOUPOTREBE

22.1. Korišćenje bilo kakve vrste kompjuterskog koda, virusa, ili bilo čega što može ometati, onemogućiti, naneti štetu, ili zloupotrebiti učešće na Konkursu je zabranjeno. Takvi postupci mogu dovesti do eliminacije učesnika iz daljeg takmičenja. Ukoliko se proceni ili posumnja da neki od učesnika na bilo koji način zloupotrebljava ili krši pravila Konkursa, Organizator zadržava pravo da ih diskvalifikuje iz Konkursa i zanemari njihove Kodove.

Član 23.

23.1. Ova Pravila stupaju na snagu po dobijanju saglasnosti nadležnog organa.

“MARBO” d.o.o Laktaši, Sportski centar bb, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Igor Grbić
Tatjana Mitrović

RS PRVA NAGRADNA IGRA

Na osnovu člana 99 Zakona o igrama na sreću („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 111/12),)»MARBO« d.o.o. Laktaši (u daljem tekstu: Društvo), koje zastupaju Igor Grbić i Tatjana Mitrović donosi sljedeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE U ROBI I USLUGAMA „Filmovi imaju bolji ukus uz CHIPSY prva nagradna igra”

Član 1.

1.1. Nagradnu igru „Filmovi imaju bolji ukus uz CHIPSY prva nagradna igra“ organizuje privredno društvo za proizvodnju prehrambenih proizvoda Marbo d.o.o. Laktaši, Sportski centar bb, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, PIB 401608680003, matični broj 01930109, registrovano kod Osnovnog suda u Banja Luci, pod br:U/I-808/2000 od 19.04.2000. godine (u daljem tekstu: “Priređivač”).

Član 2.

2.1. Naziv nagradne igre je „Filmovi imaju bolji ukus uz CHIPSY prva nagradna igra“ (u daljem tekstu : Nagradna igra)

2.2. Nagradna igra počinje 04. februara 2019. godine sa početkom u 00:00 časova i završava se 28. februara 2019. godine u 21:00 časova. Ukupno trajanje Nagradne igre je 25 dana (u daljem tekstu: Vrijeme trajanja Nagradne igre).

2.3. Nagradna igra se priređuje u svrhe promocije CHIPSY proizvoda koji su obilježeni promotivnom trakom na kojoj se nalaze informacije koje se odnose na Nagradu igru „Filmovi imaju bolji ukus uz CHIPSY prva nagradna igra“.

Član 3. – OBJAVLJIVANJE PRAVILA

3.1. Pravila Nagradne igre (u daljem tekstu: „Pravila“) biće objavljena u dnevnom listu „Glas Srpske“

Član 4. – MJESTO PRIREĐIVANJA NAGRADNE IGRE

4.1. Nagradna igra se organizuje na teritoriji Republike Srpske.

Član 5. – PRAVO UČESTVOVANJA

5.1. Pravo učešća u Nagradnoj igri imaju isključivo državljani Republike Srpske s prebivalištem u Republici Srpskoj.

5.2. Pravo učešća u Nagradnoj igri nemaju slijedeća lica:

 • lica koja su u stalnom radnom odnosu ili na drugi način rade kod Priređivača kao i njihovi bračni i vanbračni drugovi, roditelji i djeca,
 • članovi komisije za regularno sprovođenje Nagradne igre, njihovi bračni i vanbračni drugovi, roditelji i djeca i
 • lica koja su u stalnom radnom odnosu ili na drugi način rade kod pravnih lica koja na bilo koji način učestvuju u priređivanju i organizaciji Nagradne igre, i/ili izvlačenju dobitaka, i/ili imaju pristup podacima vezanim za priređivanje Nagradne igre, te njihovi bračni i vanbračni drugovi, roditelji i djeca
 • lica koja nemaju prebivalište na teritoriji Republike Srpske.
Član 6. – PROIZVODI KOJI UČESTVUJU U NAGRADNOJ IGRI

6.1. Proizvodi Priređivača koji učestvuju u Nagradnoj igri obilježeni su reklamnom promotivnom trakom sa natpisom „Filmovi imaju bolji ukus uz CHIPSY“ (u daljem tekstu: „Proizvod/i“) a na unutrašnjoj strani ambalaže imaju odštampan jedinstveni alfanumerički kod koji sadrži sedam (7) karaktera u kombinaciji slova i brojeva (u daljem tekstu: „Kod“).

Član 7. – NAČINI UČESTVOVANJA U NAGRADNOJ IGRI I SLANJE KODOVA

7.1. Za učestvovanje u Nagradnoj igri potrebno je kupiti bilo koji CHIPSY Proizvod obilježen promotivnom trakom i poslati Kod sa unutrašnje strane ambalaže na jedan od dva načina:

 • (i) putem SMS poruke na broj 091 210 726 ili
 • (ii) putem web sajta www.chipsy.ba (u daljem tekstu: WEB) gdje će učesnik radi učestvovanja u Nagradnoj igri registrovati svoj Pretplatnički broj (broj mobilnog telefona).

7.2. Učesnici su slobodni da izaberu način na koji će poslati Kod, uz ograničenje da isti Kod može da učestvuje u izvlačenju nagrade samo jednom bez obzira da li je poslat putem SMS-a ili putem WEB-a.

Na primjer: Ako je jedan isti Kod poslat prvo putem SMS poruke, a nakon toga putem WEB-a u izvlačenju učestvuje Kod koji je poslat putem SMS-a.

7.3. Svi ispravni Kodovi poslati putem SMS poruke ili putem WEB-a u periodu od 04. februara 2019. u 00:00 časova zaključno sa 28. februarom 2019. godine, najkasnije do 20:00 časova učestvuju u izvlačenju nagrada na način definisan ovim Pravilima. Kodovi poslati putem SMS poruke ili WEB-a 28 februara 2019. godine nakon 20:00h ne učestvuju u u Nagradnoj igri.

7.4. Pod ispravnim Kodom podrazumijeva se isključivo jedinstveni alfanumerički kod odštampan unutar ambalaže CHIPSY Proizvoda koji učestvuju u Nagradnoj igri. SMS poruke koje sadrže bilo šta drugo osim ispravnog Koda ili ukoliko je Kod pogrešno unijet neće se uzeti u obzir odnosno smatrati ispravnim i neće učestvovati u izvlačenju. Ukoliko poslata SMS poruka sadrži ispravan Kod, isti će učestvovati u izvlačenju ukoliko već nije iskorišćen.

SLANJE KODOVA PUTEM SMS-a i WEB-a

7.5. Učesnik koji je poslao Kod putem SMS-a dobiće na Pretplatnički broj sa kojeg je poslat SMS poruku sa obavještenjem da je Kod primljen, da li je ispravan, da li učestvuje u daljem izvlačenju i da li je Kod već iskorišćen. Učesnik koji je poslao Kod putem WEB-a dobiće gore pomenuto obavještenje o statusu prijave Koda putem WEB-a.

7.6. Da bi Kod bio uspješno poslat putem WEB-a potrebno je da učesnik registruje putem WEB-a u označenom polju Pretplatnički broj koji služi za njegovu idenitikaciju, kao u primjeru dole.

Chipsy

7.7. Učesnici su sami odgovorni da osiguraju da Pretplatnički broj mobilne telefonije koji registruju putem WEB-a u svrhe slanja Kodova ili koriste da bi poslali Kodove putem SMS-a bude ispravan i u njihovom vlasništvu (dalje: Pretplatnički broj), te Priređivač ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju da je došlo do greške tokom registrovanja ili drugog problema u vezi sa Pretplatničkim brojem uslijed čega nagrada ne može biti dodjeljena, uručena ili slično.

7.8. Priređivač garantuje da će Pretplatnički brojevi biti dostupni samo Priređivaču odnosno trećim licima koje je angažovao za potrebe organizovanja Nagradne igre, te da mimo ovih lica, brojevi neće biti dostupni trećim licima. U okviru liste dobitnika koja bude objavljena na WEB stranici biće prikazani pretplatnički brojevi bez poslednje tri cifre.

OGRANIČENJE U POGLEDU UČESTVOVANJA POSLATIH KODOVA U IZVLAČENJU NAGRADA

7.9. Svaki poslati Kod može da učestvuje u izvlačenju nagrade samo jedanput.

OGRANIČENJA U POGLEDU DOBIJANJA NAGRADE ZA KODOVE POSLATE SA ISTOG PRETPLATNIČKOG BROJA

7.12. Najviše jedan (1) Kod po jednom Pretplatničkom broju može da bude izvučen kao dobitan u toku trajanja Nagradne igre. Kodovi poslati sa Pretplatničkog broja koji je već jednom izvučen kao dobitan neće učestvovati u daljim izvlačenima Nagrade.

7.13. Svaki učesnik može za vrijeme trajanja Nagradne igre poslati neograničen broj različitih Kodova putem SMS poruka sa istog Pretplatničkog broja ili može neograničen broj puta slati različite Kodove putem WEB-a, i to sa registracijom istog Pretplatničkog broja ali postoji ograničenje u pogledu dobijanja nagrade za Kodove poslate sa istog Pretplatničkog broja u skladu sa članom 7.12. Pravila.

7.14. Jedan isti Kod može biti poslat putem SMS na broj 091 210 726 ili na WEB adresu www.chipsy.ba samo jednom.

CIJENA SMS PORUKE

7.15. SMS poruku na broj 091 210 726 mogu da šalju korisnici usluga svih operatera mobilne telefonije u Republici Srpskoj. SMS poruka se naplaćuje učesniku Nagradne igre po cijeni osnovne poruke operatora i to:

 • za korisnike svih operatera je 0,23 KM

7.16. Operateri, shodno svojoj komercijalnoj politici, zadržavaju pravo na promjenu standardne cijene SMS poruke koja se tarifira za krajnjeg korisnika i Priredjivač ne garantuje cijenu iz člana 7.15. Pravila i ne može snositi odgovornost za eventualne promjene cijena od strane operatera. Slanje Kodova putem WEB-a je besplatno.

Član 8. – VRSTA NAGRADE I IZNOS
Tip nagrade Opis Ukupan broj nagrada Pojedinačna vrijednost nagrade (BAM) Ukupna vrijednost nagrade (BAM)
NAGRADA SAMSUNG TELEVIZOR SAMSUNG Smart TV sa dijagonalom 43“ UHD 4K 25 727KM 18.175
Ukupna vrijednost nagradnog fonda 18.175

8.1. Ukupno će biti izvučeno 25 Nagrada u toku trajanja Nagradne igre po rasporedu izvlačenja iz člana 10. ovih Pravila.

Član 9. – NAČINI IZVLAČENJA DOBITNIKA

9.1. Dobitnici nagrada se određuju slučajnim odabirom iz baze pristiglih ispravnih Kodova korišćenjem odgovarajućeg softvera koji obezbedjuje da je odabir Kodova slučajan i kojim se onemogućavaju zloupotrebe u izvlačenju nagrada. Učesnik Nagradne igre može biti izvučen kao dobitnik nagrade samo jednom u toku trajanja Nagradne igre. Ukoliko izvučeni dobitnik ne ispunjava uslove za učešće u Nagradnoj igri (npr. nije državljanin Republike Srpske gde se održava Nagradna igra, nema prebivalište na teritoriji Republike Srpske, već je jednom izvučen kao dobitnik nagrade) nagrada će ostati nedodeljena.

9.2. Priređivač ima pravo da pribavi lične podatke Dobitnika kako bi utvrdio da li je učesnik već bio izvučen kao dobitnik nagrade (član 16).

Član 10. – NAGRADA

10.1. U toku trajanja Nagradne igre biće izvučeno ukupno 25 dobitnika televizora. Svakog dana u toku Nagradne igre, biće izvučen po 1 dobitnik televizora. Ukoliko Dobitnik ispunjava uslove propisane ovim Pravilima nagrada će mu biti dodeljena.

10.2 U dnevnom izvlačenju nagrade učestvuju svi ispravni Kodovi koji su poslati u toku jednog dana u vremenskom periodu od 00:00h pa do 23:59h. Izvlačenje dobitnika nagrada će se vršiti svakog narednog dana u 09:00h za Kodove koji su pristigli u prethodnom danu, osim poslednjeg dana nagradne igre kada će učestvovati svi ispravni kodovi poslati do 20:00h za koje je izvlačenje u 21:00h.

Na primjer: za Kodove poslate 04. februara 2019. godine u periodu od 00:00h do 23:59h izvlačenje se vrši 05. februara 2019. godine u 09:00h. Za Kodove poslate 28. februara 2019. godine u periodu od 00:00h do 20:00h izvlačenje se vrši 28. februara 2019. godine u 21:00h.

10.3. Prvi dan izvlačenja nagrade je 05. februar 2019. godine u 09:00 časova a poslednji dan izvlačenja 28. februar 2019. u u 21:00 časova.

Član 11. – OBAVJEŠTENJE DOBITNIKA I DOSTAVLJANJE NAGRADA

11.1. Priređivač će kontaktirati Dobitnike telefonom najkasnije u roku od osam dana od izvlačenja Dobitnika, a radi pribavljanja adrese na koju je potrebno poslati Nagradu.

11.2 Dobitnicima će biti uručena osvojena nagrada najkasnije u roku od 45 dana od dana kada Dobitnik obavesti Priređivača o adresi na koju će Priređivač dostaviti nagradu. Dostavljanje adrese od strane Dobitnika će se smatrati prijemom pisane obavijesti o osvojenoj nagradi. Priređivač će obavestiti Dobitnika o danu i času kada će mu biti uručena nagrada, s tim da postoji obaveza Dobitnika da lično preuzme nagradu na adresi koju je poslao Priređivaču. Osim dobitnika lično, nagradu će moći preuzeti i osoba koju dobitnik na to ovlasti specijalnim punomoćjem na kojem je potpis dobitnika ovjeren od strane notara odnosno nadležnog državnog organa.

11.3 Ako se Dobitnik nagrade ili lice koje je za preuzimanje nagrade ovlašćeno specijalnim punomoćjem ne zatekne na adresi prilikom uručivanja nagrade ili nagrada ne bude uručena iz drugog razloga za koji nije odgovoran Priređivač, Priređivač će ponovo pisanim putem obavijestiti Dobitnika o osvojenoj nagradi, te će pokušati naknadno uručivanje nagrade u roku od osam dana računajući rok od dana kada je Dobitnik primio pisanu obavijest., Priređivač će prilikom naknadnog uručivanja nagrade odrediti dan i čas kada će pokušati da uruči nagradu, i o tome će obavestiti Dobitnika.

11.4 Ukoliko ni naknadno uručivanje nagrade ne bude uspješno sprovedeno iz razloga za koji nije odgovoran Priredjivač (niko se ne zatekne na predmetnoj adresi ili iz nekog drugog razloga), dobitnik može u narednom roku od 30 dana preuzeti nagradu, o svom trošku kod Priređivača “MARBO” d.o.o na adresi Sportski centar bb, Laktaši, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, u prethodnom dogovoru sa Priređivačem. Ukoliko dobitnik ne preuzme nagradu u navedenim rokovoma prestaju dalje obaveze Priređivača prema dobitniku.

11.5 Ako dobitnik ni u periodu navedenom u članu 11.4 ovog člana ne preuzme osvojenu nagradu, gubi pravo na nagradu.

11.6. U slučaju da Priređivač ne uspe da stupi u kontakt sa Dobitnikom iz bilo kog razloga za koji Priređivač nije odgovoran (Dobitnik je nedostupan, nije dostavio adresu itd) prestaju obaveze Priređivača da uruči nagradu Dobitniku.

11.7 Spisak svih dobitnika nagrade biće objavljen na web stranici www.chipsy.ba u roku od 24h od izvlačenja nagrada i biće dostupan za vreme trajanja Nagradne igre.

Član 12. – PREUZIMANJE NAGRADA:

12.1. Dobitnici nagrada ne moraju obavezno biti i registrovani vlasnici Pretplatničkog broja sa kojeg je poslata SMS poruka sa Kod-om odnosno broja koji je registrovan putem na WEB-a, već se dobitnikom nagrade smatra osoba koja je u posedu dobitnog pretplatničkog broja telefona.

12.2. Prilikom preuzimanja nagrade, dobitnik je dužan da pruži na uvid lični identifikacioni dokument (lična karta ili pasoš), kao i da popuni i potpiše formular koji je priložen uz Pravila, kao Prilog 1, u suprotnom gubi pravo na nagradu.

12.3. Dobitnicima će nagrade biti poslate kurirskom službom na dostavljenu adresu, o trošku Priređivača a od strane firme od koje je Priređivač kupio Nagrade , na teritoriji Republike Srpske, shodno rokovima iz člana 11.. Nagrade će se smatrati uručenim onog trenutka kada budu preuzete na adresi koju je dostavio dobitnik u skladu sa članom 11 ovih Pravila.

12.4. Ako je dobitnik nagrade maloljetnik/ca ili osoba djelimično ili potpuno lišena poslovne sposobnosti, za potvrdu dobitka, uručenje i/ili preuzimanje nagrade, uz davanje na uvid dokumenta o potvrdi identiteta (lična karta, izvod iz matične knjige rođenih) obavezno je prisustvo roditelja, staratelja, odnosno zakonskog zastupnika dobitnika uz pravovaljanu identifikaciju ove osobe (lična karta ili pasoš) ili njihovo specijalno punomoćje na kojoj je potpis ovjeren od strane notara odnosno nadležnog držanog organa. Maloljetnici mogu postati dobitnici i preuzeti nagrade pod uslovima određenim zakonom i pod uslovom da njihovi zakonski zastupnici prihvate takve nagrade i postupe u skladu s Pravilima ove nagradne igre.

Član 13. – KOMISIJA ZA REGULARNO SPROVOĐENJE NAGRADNE IGRE

13.1. Članovi komisije Priredjivača odgovorni za regularno sprovođenje nagradne igre biće naknadno imenovani od strane Priređivača.

Član 14. – POREZ

14.1. Priređivač nagradne igre plaća porez na dohodak građana na prihod ostvaren od nagrada, a sve u skladu sa zakonom.

Član 15. – OBJAVA DOBITNIKA

15.1. Spisak dobitnika nagrada biće objavljen po završetku nagradne igre na WEB sajtu www.chipsy.ba

Član 16. – LIČNI PODACI

16.1. Učestovanjem u Nagradnoj igri svaki učesnik prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila, i daje svoju izričitu saglasnost da:

 • (i) prima na Pretplatnički broj SMS poruke u vezi sa učestvovanjem u Nagradnoj igri.

Dobitnici nagrada pored prava i obaveza iz stava 1 alineja (i) ovog člana pristaju da:

 • (ii) se njihovo ime javno objavi u skladu sa pozitivnim propisima,
 • (iii) se njihovi lični podaci: ime, prezime, slika i video materijal, mogu od strane Priređivača koristiti na način da se objave u štampanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu bez naknade, i prethodne saglasnosti učesnika, a sve isključivo u svrhe priređivanja ove nagradne igre i promocije proizvoda Priređivača, sve u skladu sa Zakonom o zaštiti podakta o ličnosti („Sl. Glasnik BiH“ broj: 49/2006, 76/2011 i 89/2011) ) (u daljem tekstu: Zakon).
 • (iv) da priređivač prikuplja podatke o licima koja su ostvarila dobitak,na način koji propiše nadležno tijelo.

16.2. Učesnici i dobitnici u ovoj Nagradnoj igri saglasni su da su svi gore pomenuti podaci i materijali vlasništvo Priređivača, u mjeri u kojoj je to dozvoljeno zakonom, te se obavezuju suzdržati od bilo kakvih postupaka prema Priređivaču po osnovu prava korišćenja i/ili vlasništva navedenog materijala i podataka i tražiti od Priređivača bilo kakve naknade po tom osnovu.

16.3. Učesnici i dobitnici Nagradne igre su upoznati da se obrada njihovih ličnih podataka uspostavlja na osnovu člana 17 Zakona o igrama na sreću (Sl. novine FBIH, broj 48/15 i 60/15) kao i da za obradu njihovih ličnih podataka nije potreban pristanak za obradu propisan članom 6 Zakona.

16.4. Lični podaci učesnika Nagradne igre se čuvaju ograničen vremenski period – 3 godine od završetka Nagradne igre.

Član 17. – NAČIN RJEŠAVANJA MOGUĆIH SPOROVA PRIREĐIVAČA I UČESNIKA

17.1. Priređivač ne preuzima odgovornost u slučaju spora između učesnika u Nagradnoj igri u vezi vlasništva nad poslatim Kodovima ili Pretplatničkmi brojem.

17.2. Ovi sporovi neće uticati na pravilo po kome Priređivač dodeljuje nagradu učesniku koja se u smislu ovih Pravila smatra dobitnikom.

Član 18.

18.1. Dobijene nagrade dobitnici ne mogu zamjeniti za novčanu protivrijednost niti za bilo koju drugu nagradu.

Član 19.

19.1. Za detaljnije informacije i/ili bilo koje pitanje u vezi nagradne igre učesnici mogu pozvati broj info-telefona Priređivača 0800 50104.

Član 20.

20.1. U slučaju spora između Priređivača i učesnika nagradne igre nadležan je sud u Banja Luci.

Član 21.

21.1. Nagradna igra se može prekinuti u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Učesnici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem dnevnih novina u kojima su objavljena Pravila nagradne igre.

Član 22. – KRŠENJE PRAVILA I ZLOUPOTREBE

22.1. Korišćenje bilo kakve vrste kompjuterskog koda, virusa, ili bilo čega što može ometati, onemogućiti, naneti štetu, ili zloupotrebiti učešće na Konkursu je zabranjeno. Takvi postupci mogu dovesti do eliminacije učesnika iz daljeg takmičenja. Ukoliko se proceni ili posumnja da neki od učesnika na bilo koji način zloupotrebljava ili krši pravila Konkursa, Organizator zadržava pravo da ih diskvalifikuje iz Konkursa i zanemari njihove Kodove.

Član 23.

23.1. Ova Pravila stupaju na snagu po dobijanju saglasnosti nadležnog organa.

“MARBO” d.o.o Laktaši, Sportski centar bb, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Igor Grbić
Tatjana Mitrović

_______
error0