Traje do: 15.05.2018.

Od 18.4. do 15.5. za kupovinu proizvoda odabranih make up brendova te proizvoda za njegu lica, koji se nalaze u ponudi dm-a, u vrijednosti iznad 25 KM stičete uslov za učestvovanje u dm look nagradnoj igri.

Pravo učešća imaju svi koji na kuponu za nagradnu igru napišu svoje ime, prezime, adresu, broj telefona, broj fiskalnog računa, datum kupovine te svojeručni potpis i ubace ga u za to pripremljenu kutiju u dm prodavnici u kojoj su obavili kupovinu.

Najsretnijih 100 kupaca osvojit će po jedan dm Beauty Box – kutiju punu atraktivnih beauty proizvoda!

Nagradna izvlačenja će se obaviti 22.5.2018.godine.

U odabrane make up brendove ubrajaju se:
L'Oréal Paris, Max Factor, Deborah Milano, Maybelline New York, Rimmel London, alverde i trend IT UP.

PRAVILA NAGRADNE IGRE
Svrha priređivanja nagradne igre:

Svrha nagradne igre je promocija dm drogerie markt d.o.o .

Trajanje nagradne igre:

Nagradna igra će trajati od 18.4.2018. do 15.5.2018. godine na teritoriji Federacije BiH, Brčko Distrikta i RS-a.

Nagradni fond:

Za provođenje nagradne igre obezbijeđen je nagradni fond u ukupnoj vrijednosti 2.100,00 KM sa PDV-om za Federaciju BiH, Brčko Distrikta, a za Republiku Srpsku nagradni fond u ukupnoj vrijednosti 1.400,00 KM sa PDV-om i to isključivo za sljedeće nagrade:

  • ZA FBiH i BD:  dm beauty box 35,00 KM     BROJ NAGRADA: 60     UKUPNO: 2.100,00 KM
  • ZA RS:  dm beauty box 35,00 KM     BROJ NAGRADA: 40     UKUPNO: 1.400,00 KM

Nijedna nagrada iz nagradnog fonda se ne može zamijeniti za novac.

Uslovi za učestvovanje u nagradnoj igri, postupak priređivanja i sprovođenja nagradne
igre i izvlačenja nagrada:

Nagradna igra se priređuje na teritoriji Federacije BiH, Brčko Distrikta i Republike Srpske i u njoj mogu učestvovati samo punoljetna fizička lica sa prebivalištem na teritoriji Bosne i Hercegovine. nagradna igra predviđa da prilikom kupovine dekorative brendova (Deborah Milano, Rimmel, Max Factor, Loreal Paris, Maybelline, alverde i trend it UP) i preparative u dm prodavnicama u vrijednosti iznad 25 KM, kupac ostvaruje pravo na učestvovanje u nagradnoj igri.

Pravo učešća imaju svi građani (osim zaposlenika dm drogerie markt d.o.o.) koji na kuponu za nagradnu igru napišu svoje ime, prezime, adresu, broj telefona, broj fiskalnog računa, datum kupovine te svojeručni potpis i ubace ga u za to pripremljenu kutiju u dm prodavnici u kojoj su obavili kupovinu na području Federacije BiH, Brčko Distrika i Republike Srpske.

Svaki učesnik u nagradnoj igri može učestvovati onoliko puta koliko obavi kupovinu dekorative brendova (Deborah Milano, Rimmel, Max Factor, Loreal Paris, Maybelline, alverde i trend it UP) i preparative u vrijednosti iznad 25 KM sa popunjenim kuponom za nagradnu igru u toku trajanja nagradne igre. Nagradna izvlačenja će se obaviti metodom slučajnog odabira u prisustvu tročlane komisije Organizatora 22.5.2018.godine.

U nagradnoj igri ne mogu učestvovati:
– lica koja su u radnom odnosu kod Priređivača nagradne igre, kao i njihovi bračni drugovi, roditelji i djeca
– lica koja su u radnom odnosu kod pravnih lica koja na bilo koji način učestvuju u priređivanju i organizaciji nagradne igre, izvlačanju dobitnika ili imaju pristup podacima vezanim za priređivanje nagradne igre, kao i njihovi bračni drugovi,
roditelji i djeca.

Sve nagrade su neprenosive i nije moguće iste zamijeniti za novac ili druge vrste nagrada.
Nagradu može preuzeti dobitnik ili ovlašteni punomoćnik dobitnika putem posebne punomoći ovjerene od strane nadležnog organa. Priređivač nagradne igre se obavezuje da utvrdi poresku osnovicu i iznos poreza na ostvareni dobitak, te isti uplati.

Saglasnost učesnika:

Učestvovanjem u nagradnoj igri bilo kojeg karaktera, svaki učesnik prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila, uključujući i to da daje svoju saglasnost za primanje informacija o promotivnim aktivnostima Priređivača. Učesnik daje saglasnost da se njegovi lični podaci: ime, prezime, slike i video materijal mogu od strane Priređivača koristiti za objave u štampanim ili elektronskim medijima bez naknade ili dodatne saglasnosti, u isključivu svrhu promocije ove nagradne igre i Priređivača.

Rok za podizanje nagrada i način preuzimanja nagrada od strane dobitnika:

Rok za podizanje nagrada je 30 dana nakon objave dobitnika. Ukoliko dobitnik ne preuzme nagradu u predviđenom roku, prestaju dalje obaveze Priređivača prema dobitniku. Svaki dobitnik nagrada će biti dužan da po nagradu dođe u dm prodavnicu, te da predoči Priređivaču ličnu kartu ili drugi dokaz o identitetu. Prilikom preuzimanja nagrade, dobitnik
potpisuje obrazac potvrdu o uručenju nagrade. Priređivač ne snosi troškove putovanja i noćenja za dobitnike nagrada do lokacija preuzimanja istih.

Obavještavanje javnosti:

O nagradnoj igri „dm look” javnost će se upoznati putem sredstava javnog informisanja (novina, promotivnih materijala, dm facebook i web stranici).
Informisanje javnosti podrazumijeva:
– obavezno objavljivanje Pravila nagradne igre na dan 17.4.2018. u dnevnoj štampi dostupnoj na teritoriji FBiH, BD i RS prije početka nagradne igre, obavještavanje javnosti putem novina, promotivnih materijala o pravilima nagradne igre, to jest o načinu i uslovima za učešće u igri, vremenu trajanja igre, vrsti i fondu dobitaka, načinu utvrđivanja dobitaka, načinu preuzimanja dobitaka i krajnjem roku za preuzimanje dobitaka. Sadržaj teksta kojim se javnost upoznaje sa ovom nagradnom igrom ne može odstupati od Pravila nagradne igre. Objavljivanje imena svih dobitnika nagrada u dnevnoj štampi dostupnoj na području FBiH, BD i RS 29.5.2018. te na internet stranicama dm-a: www.dm-drogeriemarkt.ba i www.facebook.com/dm.BiH