Traje do: 31.05.2020

PRAVILNIK NAGRADNE IGRE „SVAKIH 90 DANA VAŠA OCTAVIA“

Član 1. – ORGANIZATOR NAGRADNE IGRE POD NAZIVOM „SVAKIH 90 DANA VAŠA OCTAVIA“

  • „HIFA“ d.o.o. Tešanj, kao nosilac nagradne igre, sa podružnicama: Tešanj, Rosulje, Karuše, Srebrenik, Banovići, Rakovica, Visoko, Stup, Bistrik, Mostar, Đurđevik, Tuzla, Olovo, Pazarić i Goražde;
  • „HIFA OIL“ d.o.o. Tešanj sa podružnicama: Švrakino, Banovići, Živinice, Busovača, Gračanica
  • „HIFA BENZ“ d.o.o. Tešanj sa podružnicom: Travnik

Objava nagradne igre na web stranici organizatora – http://hifa.ba/nagradna-igra-2019/

Član 2. – TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Trajanje nagradne igre je od 01.06.2019. do 31.05.2020, na području Federacije BiH.

Član 3. – PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća u nagradnoj igri imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše kupovinu naftnih derivata i/ili LPG autoplina (DIZEL BAS EN 590 10 ppm, PREMIUM BEZOLOVNI BENZIN 95 BAS EN 228, SUPER PLUS BEZOLOVNI BENZIN 98 BAS EN 228 i LPG/autoplin) u vrijednosti od 30 KM ili više za gotovinu, osim osoba zaposlenih u HIFA d.o.o., HIFA OIL d.o.o., HIFA BENZ d.o.o., HIFA PETROL d.o.o., HIFA OKTAN d.o.o., HIFA TANK d.o.o., PETROBIT d.o.o., EUROMETALI d.o.o., EUROROAL d.o.o., EUROSTIL d.o.o. i EUROPOWER d.o.o. kao i najbliži članovi njihovih porodica.

Član 4. – NAČIN UČEŠĆA

Svaki kupac (pravno i fizičko lice) koji kupi gorivo za gotovinu u vrijednosti od 30,00 KM ili više na benzinskim pumpama HIFA, HIFA OIL i HIFA BENZ dobija samo jedan (1) kupon i time stiče pravo učešća u nagradnoj igri.

Svaka kupovina goriva iznad iznosa navedenog u stavu 1. ovog člana neće se okarakterisati kao pravo na dobijanje većeg broja kupona. Svaki učesnik može imati neograničen broj kupona, ako zadovoljava stav 1. člana 4. pravila nagradne igre.

Član 5. – FOND NAGRADA

Velika nagradna igra Hifa Tešanj – Svakih 90 dana Vaša Octavia

Za nagradnu igru utvrđuje se nagradni fond od 1.224 nagrade i to:

GLAVNA NAGRADA
4 x – AUTOMOBIL „ŠKODA OCTAVIA“ u vrijednosti 27.400,00 KM, ukupne vrijednosti 109.600,00 KM

POSEBNA NAGRADA 20 x i to:
4 X GORIVO U VRIJEDNOSTI 500,00 KM, ukupne vrijednosti 2.000,00 KM
4 X GORIVO U VRIJEDNOSTI 400,00 KM, ukupne vrijednosti 1.600,00 KM
4 X GORIVO U VRIJEDNOSTI 300,00 KM, ukupne vrijednosti 1.200,00 KM
4 X GORIVO U VRIJEDNOSTI 200,00 KM, ukupne vrijednosti 800,00 KM
4 X GORIVO U VRIJEDNOSTI 100,00 KM, ukupne vrijednosti 400,00 KM

UTJEŠNA NAGRADA
1.260 x – GORIVO U VRIJEDNOSTI 30,00 KM, ukupne vrijednosti 37.800,00 KM

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 153.400,00 KM
Sve nagrade su sa uračunatim i plaćenim PDV-om.

Član 6.

Učesnici će biti obavješteni o nagradnoj igri putem jednih od dnevnih novina, web stranice, facebook profila, kao i putem plakata na benzinskim pumpama HIFA, HIFA OIL i HIFA BENZ, a dobitnici ujedno pristaju da se njihova imena, prezimena, adresa, broj telefona i slika mogu javno prikazati bez naknade.

Član 7. – IZVLAČENJE

Izvlačenje nagrada obavit će se u 4 (četiri) kruga i to:

Prvi krug izvlačenja obuhvata:

1. Izvlačenje glavne nagrade (automobil „ŠKODA OCTAVIA“), 1 nagrada.
2. Izvlačenje posebne nagrade GORIVO U VRIJEDNOSTI 500,00 KM – 1 nagrada
3. Izvlačenje posebne nagrade GORIVO U VRIJEDNOSTI 400,00 KM – 1 nagrada
4. Izvlačenje posebne nagrade GORIVO U VRIJEDNOSTI 300,00 KM – 1 nagrada
5. Izvlačenje posebne nagrade GORIVO U VRIJEDNOSTI 200,00 KM – 1 nagrada
6. Izvlačenje posebne nagrade GORIVO U VRIJEDNOSTI 100,00 KM – 1 nagrada
7. Izvlačenje utješne nagrade GORIVO U VRIJEDNOSTI 30,00 KM – 315 nagrada.

Izvlačenje će se obaviti 05.09.2019. godine (za nagradne kupone predate od 01.06.2019. do 31.08.2019, nagradni kuponi ne mogu se prenositi u idući krug) putem jedne od televizija na području BiH (za glavnu i posebne nagrade) i to pred Komisijom sastavljenom od predstavnika firmi organizatora, dok će imena dobitnika 315 utješnih nagrada biti objavljeni u roku tri dana od dana izvlačenja putem web stranice, facebook profila, kao i putem plakata na benzinskim pumpama HIFA, HIFA OIL i HIFA BENZ.

Drugi krug izvlačenja obuhvata:

1. Izvlačenje glavne nagrade (automobil „ŠKODA OCTAVIA“), 1 nagrada.
2. Izvlačenje posebne nagrade GORIVO U VRIJEDNOSTI 500,00 KM – 1 nagrada
3. Izvlačenje posebne nagrade GORIVO U VRIJEDNOSTI 400,00 KM – 1 nagrada
4. Izvlačenje posebne nagrade GORIVO U VRIJEDNOSTI 300,00 KM – 1 nagrada
5. Izvlačenje posebne nagrade GORIVO U VRIJEDNOSTI 200,00 KM – 1 nagrada
6. Izvlačenje posebne nagrade GORIVO U VRIJEDNOSTI 100,00 KM – 1 nagrada
7. Izvlačenje utješne nagrade GORIVO U VRIJEDNOSTI 30,00 KM – 315 nagrada.

Izvlačenje će se obaviti 05.12.2019. godine (za nagradne kupone predate od 01.09.2019. do 30.11.2019, nagradni kuponi ne mogu se prenositi u idući krug) putem jedne od televizija na području BiH (za glavnu i posebne nagrade) i to pred Komisijom
sastavljenom od predstavnika firmi organizatora, dok će imena dobitnika 315 utješnih nagrada biti objavljeni u roku tri dana od dana izvlačenja putem web stranice, facebook profila, kao i putem plakata na benzinskim pumpama HIFA, HIFA OIL i HIFA BENZ.

Treći krug izvlačenja obuhvata:

1. Izvlačenje glavne nagrade (automobil „ŠKODA OCTAVIA“), 1 nagrada.
2. Izvlačenje posebne nagrade GORIVO U VRIJEDNOSTI 500,00 KM – 1 nagrada
3. Izvlačenje posebne nagrade GORIVO U VRIJEDNOSTI 400,00 KM – 1 nagrada
4. Izvlačenje posebne nagrade GORIVO U VRIJEDNOSTI 300,00 KM – 1 nagrada
5. Izvlačenje posebne nagrade GORIVO U VRIJEDNOSTI 200,00 KM – 1 nagrada
6. Izvlačenje posebne nagrade GORIVO U VRIJEDNOSTI 100,00 KM – 1 nagrada
7. Izvlačenje utješne nagrade GORIVO U VRIJEDNOSTI 30,00 KM – 315 nagrada.

Izvlačenje će se obaviti 05.03.2020. godine (za nagradne kupone predate od 01.12.2019. do 28.02.2020, nagradni kuponi ne mogu se prenositi u idući krug) putem jedne od televizija na području BiH (za glavnu i posebne nagrade) i to pred Komisijom
sastavljenom od predstavnika firmi organizatora, dok će imena dobitnika 315 utješnih nagrada biti objavljeni u roku tri dana od dana izvlačenja putem web stranice, facebook profila, kao i putem plakata na benzinskim pumpama HIFA, HIFA OIL i HIFA BENZ.

Četvrti krug izvlačenja obuhvata:

1. Izvlačenje glavne nagrade (automobil „ŠKODA OCTAVIA“), 1 nagrada.
2. Izvlačenje posebne nagrade GORIVO U VRIJEDNOSTI 500,00 KM – 1 nagrada
3. Izvlačenje posebne nagrade GORIVO U VRIJEDNOSTI 400,00 KM – 1 nagrada
4. Izvlačenje posebne nagrade GORIVO U VRIJEDNOSTI 300,00 KM – 1 nagrada
5. Izvlačenje posebne nagrade GORIVO U VRIJEDNOSTI 200,00 KM – 1 nagrada
6. Izvlačenje posebne nagrade GORIVO U VRIJEDNOSTI 100,00 KM – 1 nagrada
7. Izvlačenje utješne nagrade GORIVO U VRIJEDNOSTI 30,00 KM – 315 nagrada.

Izvlačenje će se obaviti 05.06.2020. godine (za nagradne kupone predate od 01.03.2020. do 31.05.2019) putem jedne od televizija na području BiH (za glavnu i posebne nagrade) i to pred Komisijom sastavljenom od predstavnika firmi organizatora, dok će imena dobitnika 315 utješnih nagrada biti objavljeni u roku tri dana od dana izvlačenja putem web stranice, facebook profila, kao i putem plakata na benzinskim pumpama HIFA, HIFA OIL i HIFA BENZ.

Član 8. – OBJAVA DOBITNIKA

Popis svih dobitnih listića će biti objavljen u roku od tri dana od dana svakog izvlačenja, putem WEB stranica HIFA (www.hifa.ba i www.hifaoil.ba), facebook profila i na benzinskim pumpama HIFA, HIFA OIL i HIFA BENZ, a dobitnici ujedno pristaju da se njihova imena i prezimena, adresa, broj telefona i slika mogu javno prikazati.

Član 9. – PREUZIMANJE NAGRADE

Dobitnici će biti obavješteni u roku od 8 dana od dana objave dobitnika. Nagrade se mogu preuzeti u roku od 30 dana od dana objave, a prema uputstvu organizatora. Organizator se obavezuje da će dobitnike telefonski kontaktirati.

Ako dobitnici ne preuzmu nagradu u predviđenom roku, organizator će ih ponovo obavijestiti i postaviti naknadni rok od 8 dana za preuzimanje nagrade. Dobitnici nagrada nemaju pravo tražiti isplatu novčane protuvrijednosti osvojene nagrade i ne
mogu prenijeti nagradu na druge osobe.

Posebne i utješne nagrade će se od strane organizatora predavati u vidu isporuke goriva dobitnicima u predviđenom i definisanom finansijskom iznosu nagrade nakon objave dobitnika nagradne igre. Dobitnici će moći preuzeti nagradu u gorivu tipa DIZEL BAS EN 590 10 ppm, PREMIUM BEZOLOVNI BENZIN 95 BAS EN 228, SUPER PLUS BEZOLOVNI BENZIN 98 BAS EN 228 i LPG/autoplin

Član 10. – ZAVRŠNE ODREDBE

Komisija sačinjena od predstavnika firmi organizatora će zapisnički utvrditi jesu li dobitnici preuzeli nagrade u roku iz člana 9. stav 1. i 2. pravila, te će istekom tog roka utvrditi da je sa određenim datumom nagradna igra okončana.

Član 11.

Organizator ne snosi nikakve troškove preuzimanja nagrada, plaćanje naknade, poreza, troškove povezane sa prijenosom prava vlasništva na vozilu, registracije i slično, a preuzimanjem nagrade prestaju dalje obaveze organizatora prema nagrađenim.

Dobitnici glavne nagrade (auto ŠKODA OCTAVIA) se obavezuju da će najmanje 5 godina od dana preuzimanja nagrade koristiti promotivne natpise na osvojenoj nagradi (auto ŠKODA OCTAVIA) i iste neće zloupotrijebiti i koristiti u druge svrhe osim reklamnih.

Dobitnici nagradne igre pristaju da im se ime, prezime, fotografija i snimljeni materijal koristi u svrhu promocije Organizatora nagradne igre putem svih medija bez naknade.

Član 12.

U slučaju eventualnog spora između organizatora i učesnika, nadležan je sud u Zenici.

Član 13.

Uslovi pod kojima se nagradna igra može prekinuti: Nagradna igra se može prekinuti uslučaju više sile.

Član 14.

Ova pravila se primjenjuju po dobivanju saglasnosti nadležnog Federalnog ministarstva, a
vrijede do završetka nagradne igre.

_______