Traje do: 01.09.2020

Kratki pravilnik

 1. Kupite staklenu bocu ili limenku 0,50 lit. Tuzlanskog pilsnera koje na sebi imaju oznake nagradne igre “Još veća sreća je uz tuzlansko”
 2. Nakon otvaranja boce ili limenke pronađite kôd od 7 znakova (brojevi i slova) sa unutrašnje strane zatvarača/čepa.
 3. Pronađeni kôd pošaljite SMS porukom na broj 091 212 405 ili putem web forme na www.pivaratuzla.ba. Potrebno je samo upisati i poslati kôd od 7 znakova. Ništa drugo jer će u protivnom poruka biti nevažeća.
 4. Nakon slanja poruke sa kôdom dobijate automatsku SMS poruku sa potvrdom o ispravnosti ili ne ispravnosti poslanog kôda.
 5. Nakon izvlačenja svi izvučeni dobitnici se automatski obavještavaju o osvajanju nagrade putem SMS i/ili Viber poruke.
 6. Ukoliko su vam potrebne informacije u vezi nagradne igre, možete nas kontaktirati svakim radnim danom od 08:00 do 16:00 sati na e-mail pivara@pivaratuzla.com.ba, ili putem telefona 035 300 100.
 7. Ukoliko imate problema sa slanjem kôdova preko web forme najprije vam preporučujemo da promjenite web browser (preglednik) ili uradite njegov update (nadogradnju), te nakon osvježavanja i/ili ponovnog pokretanja, pokušajte ponovo poslati kodove preko web forme. Pored toga, znaju se desiti povremene smetnje od strane teleoperatera koje uglavnom traju kratko, pa trebate sačekati i pokušati ponovo.

  Ako se problem nije otklonio i ako i dalje ne možete slati kôdove, molimo da nam pošaljte detaljne informacije (vaš broj telefona, sa čega ste pokušali slati poruke i vrijeme).

  Kontakt email adresa za prijavu tehničkih problema je: kontakt@smsvision.ba
 8. Učešće u nagradnoj igri nije dozvoljeno maloljetnim osobama i one ne ostvaruju pravo na dobitak.

Pravilnik nagradne igre

Na osnovu člana 87. i člana 89. Statuta Dioničkog društva Pivara Tuzla, i člana 17., Stav 1., Zakona o igrama na sreću („Sl. Novine FBiH“, broj 48/15 i 60/15) po odobrenju Ministarstva finansija FBiH br:
05-12-1-390/20-T.B. izdato u Sarajevu 15.05.2020. godine, direktor Pivare d.d. Tuzla donosi:
Pravila nagradne igre “JOŠ VEĆA SREĆA JE UZ TUZLANSKO“

ORGANIZATOR

Nagradnu igru organizuje i provodi: Pivara d.d. Tuzla, sa sjedištem: Maršala Tita 163, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina, koju zastupa direktor Fahrudin Salihović (u daljem tekstu: Organizator), ID 4209184890004, PDV broj: 209184890004.

NAZIV, SVRHA I TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra pod nazivom „JOŠ VEĆA SREĆA JE UZ TUZLANSKO“ traje od 01.06. do 01.09.2020. godine. Svrha organizovanja nagradne igre je promocija proizvoda Tuzlanski pilsner u staklenom pakovanju od 0,50 L i 0,33 L (povratna i nepovratna ambalaža) i limenka 0,50 lit..

PODRUČJE ORGANIZACIJE I PROVOĐENJA NAGRADNE IGRE

Nagradna igra se organizuje i provodi na području Federacije Bosne i Hercegovine.

PRAVO NA UČEŠĆE

Nagradna igra vrijedi za područje Federacije Bosne i Hercegovine te u istoj mogu učestvovati fizičke osobe, punoljetni državljani Bosne i Hercegovine.

U Nagradnoj igri ne mogu učestvovati, a niti ostvariti pravo na nagradu, osobe koje sa Organizatorom imaju sklopljen ugovor o radu, ugovor o djelu ili ugovor o autorskom djelu, kao ni bliži članovi njihove porodice, te maloljetne osobe. Pravne osobe ne mogu učestvovati niti ostvariti pravo na
nagradu u Nagradnoj igri.

USLOV UČESTVOVANJA

Kupovinom proizvoda Tuzlanski pilsner u pakovanjima od 0,50 L i 0,33 L u staklenim bocama i limenci 0,50 lit. sa oznakama nagradne igre, učesnik je dužan potražiti ispod zatvarača sedmocifreni kôd, koji treba poslati putem SMS-a na broj telefona: 091 212 405 ili preko web stranice www.pivaratuzla.ba (potrebno je slati samo sedmocifreni kôd).

Slanjem ispravnog kôda učesnik stiče pravo na učešče u nagradnoj igri. Svi učesnici nakon slanja kôda mogu primiti različite vrste povratnih SMS poruka: poruku za ispravan, pogrešan i/ili iskorišten kôd, poruku o osvajanju nagrade i poruku za obavještenje o početku i završetku nagradne igre.

Svaki učesnik, vlasnik mobilnog broja telefona, može poslati neograničen broj jedinstvenih kôdova. Cijena SMS-a od 0,20 KM + PDV je usklađena sa odredbama važećeg Zakona o komunikacijama BiH. Poruke poslane preko Web forme se ne naplaćuju.

Svi zaprimljeni kôdovi nalaziće se pod kontrolom Organizatora i partnerske firme sa kojom Organizator ima potpisan ugovor za tehničku realizaciju. Svi kôdovi koji su reprodukovani, duplirani, izmišljeni ili promijenjeni na bilo koji način tako da ne mogu biti potvrđeni kao ispravni, biće sistemski odbijeni kao nevažeći. U slučaju štamparskih grešaka ili neregularnosti promotivnog zatvarača ili etikete, Organizator i njegovi poslovni partneri kao i njihova odjeljenja, pridružena društva, podružnice, zastupnici i agencije neće snositi nikakvu odgovornost.

Povremeno se može dogoditi da se usluga ne može koristiti iz razloga koji ne zavise od Organizatora. Prihvatanjem uslova učesnik prima k znanju da sadržaj, mogućnost, brzina prijenosa poruka, podataka i odgovora zavisi od tehničkih mogućnosti provajdera, i time na ove elemente može nepovoljno utjecati opterećenost mreže, i drugi faktori, koji su izvan kontrole Organizatora, kao što su (ne isključivo) zagušenost mreže, pokrivenost, greške u konekciji.

IZVLAČENJE DOBITNIKA I URUČENJE NAGRADA

Izvlačenja dobitnika nagrada održat će se u tri dijela: 30.06., 31.07. i 01.09.2020 godine.

Nagradna igra zvanično završava 01.09. u 11:00 sati nakon čega će biti organizovano finalno izvlačenje. Sva izvlačenja će biti sprovedena u prisustvu 3 člana komisije. Izvlačenje svih dobitnika nagrada sprovodit će se slučajnim odabirom putem aplikacije na računaru u prisustvu komisije koja će sastaviti Zapisnik s podacima u skladu sa Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara.

Konačni spisak dobitnika nagrada sa njihovim brojevima telefona i nazivima nagrada će biti objavljen na službenoj web stranici ww.pivaratuzla.ba, kao i u dnevnim novinama nakon završetka Nagradne igre.

Sve neuručene nagrade ostaju kod Organizatora i stavljaju se na raspolaganje marketing službi Organizatora kako bi ih dodijelili učesnicima nagradne igre koji su poslali najveći broj poruka sa kodovima, odnosno najaktivnijim igračima u nagradnoj igri.

Svi dobitnici su dužni dokazati svoj identitet prilikom preuzimanja nagrada prilaganjem validnog dokumenta za identifikaciju, broja telefona sa kojeg je poslan dobitni/izvučeni jedinstveni kod, te potpisati prijem svoje nagrade na neophodne formulare od strane Organizatora.

U slučaju spora, dobitnik je dužan dokazati vlasništvo nad brojem telefona prilaganjem odgovarajuće dokumentacije u vidu originalnog Certifikata ili potvrde izdate od strane ovlaštenog Operatera.

Rok za primopredaju nagrada je 30 dana od datuma okončanja Nagradne igre u sjedištu Organizatora.

FOND NAGRADA I NJIHOVA VRIJEDNOST

Ukupna vrijednost fonda nagradne igre utvrđuje se u iznosu od 49.778,85 KM. Navedene tržišne cijene nagrada su upisane na dan organizovanja nagradne igre, odnosno na dan podnošenja zahtjeva Federalnom Ministarstvu finansija za izdavanje saglasnosti.

Organizator se ograđuje od mogućnosti promjene vrijednosti nagrada do kojih bi moglo doći zbog promjena u tržišnim cijenama, pa za takve eventualne promjene niti u kojem slučaju ne snosi nikakvu odgovornost.

Fond nagrada se sastoji od:

 1. Kolo: Suncobran (1x), Telefon (1x), Roštilj (1x), Poklon paket (20x), Majica (20x).
 2. Kolo: Suncobran (1x), Telefon (1x), Roštilj (1x), Poklon paket (20x), Majica (20x).
 3. Kolo: Automobil (1x), Frižider piva (1x), 200 litara piva (1x), Roštilj (1x), Telefon (1x), Suncobran (1x), Poklon paket (20x), Majica (20x), PlayStation (1x).
Spisak nagrada, njihova količina i vrijednost izražena u KM (sa PDV-om):

Br. NAZIV KOLIČINA CIJENA SA PDV-om UKUPNO

 1. Automobil VW T-ROC 1 41.000,00 41.000,00
 2. Frižider piva (8# 0,33 l) 1 1.008,00 1.008,00
 3. 200 lit. piva (18# 1,884 l) 1 248,40 284,40
 4. Roštilj 3 549,00 1.647,00
 5. PlayStation 1 649,00 649,00
 6. Telefon 3 708,45 2.125.,35
 7. Suncobran 3 284,70 845,10
 8. Poklon paket (3# 0,33 l) 60 32,40 1.944,00
 9. Majica 60 4,60 276,00
  UKUPNO 133 49.778,85
OBAVJEŠTAVANJE DOBITNIKA

a) Svi dobitnici nagrada bit će obaviješteni putem SMS poruke o osvajanju nagrade.
b) Učesnici mogu biti pozvani da učestvuju u javnim događajima. Dobitnici u nagradnoj igri prihvataju uslov da njihova imena, adrese i fotografije, mogu biti korišteni i objavljivani kao foto, audio i videomaterijal od strane Organizatora i njegovih pridruženih agencija i partnera koji direktno učestvuju u nagradnoj igri. Učestvovanjem u nagradnoj igri učesnici daju
dozvolu Organizatoru da koristi njihova imena i/ili ličnost radi reklame ili prodaje bez kompenzacije.
c) Ova pravila će biti objavljena u najmanje jednim dnevnim novinama na području Federacije BiH po dobijanju saglasnosti Federalnog Ministarstva finansija.

Učestvovanjem u nagradnoj igri svaki učesnik prihvata prava i obaveze iz ovih pravila, uključujući i saglasnost za primanje informacija o promotivnim aktivnostima Organizatora, putem SMS poruka kao član Pivara Tuzla SMS kluba. U slučaju da učesnik više ne želi primati
SMS poruke sa informativnim i promotivnim porukama, potrebno je da kontaktira tehničku podršku putem elektronske pošte (e-maila) korisnicka.podrska@smsvision.ba. Sve poruke u okviru SMS Kluba su u potpunosti besplatne za korisnika.

POREZ, ZAMJENA, PRIJENOS I ODGOVORNOST U VEZI SA NAGRADOM

Organizator je odgovoran za sve poreze, naknade ili dažbine u vezi s nagradom, osim poreza na dohodak dobitnika nagradnih igara u skladu sa važećim zakonskim propisima. Nije dozvoljena nikakva zamjena nagrade njenom vrijednošću u novcu. Nagrade se ne mogu prenijeti niti ustupiti drugima prije nego što se izvrši njihovo uručenje dobitniku.

OTKAZIVANJE

Organizator ima pravo da jednostrano otkaže nagradnu igru u bilo kojoj fazi, uz obavještenje ukoliko bi došlo do materijalne povrede ili zloupotrebe Pravila ili događaja koji imaju karakter više sile. Ukoliko bi nastala neka od navedenih okolnosti, distribucija nagrada biće odmah obustavljena jednostranom odlukom Organizatora, nezavisno o potrebi za njenim
eventualnim objavljivanjem.

U tom slučaju neće se nadoknaditi troškovi, direktna ili indirektna šteta učesnicima u nagradnoj igri, niti će se nagradna igra održati. U slučaju
otkazivanja nagradne igre, iz bilo kojeg od gore navedenih razloga, Organizator je dužan da pravovremeno o tome obavijesti Federalno Ministarstvo finansija.

RJEŠAVANJE SPOROVA

Učešćem u Nagradnoj igri svaki učesnik prihvata sva prava i obaveze utvrđene ovim Pravilima. Za sporove koji ne budu riješeni mirnim putem nadležan je Opštinski sud u Tuzli.

ZVANIČNA PRAVILA NAGRADNE IGRE

Samim učešćem u ovoj nagradnoj igri učesnici prihvataju da ih ova zvanična pravila obavezuju. Organizator garantuje svakom sudioniku, koji dostavi kod i lične podatke, da neće izvršiti nikakvu zloupotrebu dostavljenih podataka. Slanjem SMS poruke na broj 091 212 405,
svaki učesnik u ovoj Nagradnoj igri, se slaže s javnom objavom ličnih podataka (br. telefona i sl.).

Dodatne informacije iz ovih Zvaničnih pravila mogu se dobiti pozivom na: 035 300 124, svakim radnim danom od 8 do 16 sati, u periodu od 01.06.2020. do 01.09.2020. godine.

Odluke Organizatora donesene prema Pravilima o provođenju nagradne igre konačne su i obavezujuće za sve učesnike.

U Tuzli, 11.05.2020. godine
Br. 01-01-3947/20
ORGANIZATOR:
Pivara d.d. Tuzla


_______