Traje do: 31.12.2018.

Učestvujte u super novoj, vrijednoj nagradnoj igri BH Telecoma “Zaigraj uz Sony”, koja traje do 31.12.2018. godine.

Svi korisnici usluga BH Telecoma sa mjestom prebivališta u Federaciji Bosne i Hercegovine, fizička lica, koji  u periodu od 01.11. do 31.12.2018. kupe pametni telefon iz Sony Xperia ponude, na bilo kojem prodajnom mjestu BH Telecoma mogu učestvovati u nagradnoj igri.

Pored dvije  glavne nagrade MAZDA CX3 i putovanje za dvije osobe  + 1000,00 KM na potrošačkoj kartici Unicredit MasterCard, možete osvojiti brojne, druge, vrijedne nagrade, i  to  4X Sony TV uređaj (model  KD55XF7596BAEP) i 4X Mobilni telefon Sony Xperia XZ2.

Izvlačenje ukupno 10 dobitnika (dvije glavne nagrade, 4 televizora i 4 mobilna uređaja) biće provedeno putem slučajnog kompjuterskog odabira.

PRAVILA nagradne igre „(Zaigraj uz Sony)“

Ovim Pravilima propisuje se način priređivanja nagradne igre koju priređuje Comtrade Distribution d.o.o. u ime klijenta BH TELECOM d.d. Sarajevo, (u daljem tekstu: BH TELECOM) pod nazivom „(Zaigraj uz Sony)“ a sadrže: podatke o priređivaču nagradne igre, svrhu priređivanja nagradne igre, vrijeme trajanja nagradne igre, fond nagrada i pojedinačnu vrijednost svake nagrade, podatke o nagradnoj igri i uslovima za učestvovanje u nagradnoj igri, postupak priređivanja i sprovođenja nagradne igre i dobijanja nagrada, rok i način podizanja nagrada, način na koji učesnici nagradne igre dobijaju nagrade ako su ispunili uslove propisane ovim pravilima, način rješavanja mogućih sporova između Priređivača i učesnika i druga pitanja vezano za provođenje nagradne igre.

1. Podaci o priređivaču nagradne igre:

Comtrade Distribution d.o.o. Ul. Džemala Bijedića 179, Sarajevo, matični broj: 20250496, JIB: 4200516800007, je priređivač nagradne igre „(Zaigraj uz Sony)“

2. Svrha priređivanja nagradne igre:

Nagradna igra se organizuje u svrhu promocije i unapređenja prodaje proizvoda

3. Trajanje nagradne igre:

Nagradna igra će trajati od 01.11.2018. godine do 31.12.2018. godine.

4. Nagradni fond:

Za provođenje nagradne igre obezbijeđen je nagradni fond u ukupnoj vrijednosti 47,127.87 KM sa PDV-om
i to isključivo za sljedeće nagrade:

1x AUTOMOBIL MAZDA CX-3 IPM
1x PUTOVANJE ZA DVIJE OSOBE + 1000,00 KM NA POTROŠAŠKOJ KARTICI UNICREDIT MASTERCARD
4x SONY TV KD55XF7596BAEP
4x MOBLNI TELEFON SONY XPERIA XZ2

5. Uslovi za učestvovanje u nagradnoj igri, postupak priređivanja i sprovođenja nagradne igre i izvlačenja nagrada:

Nagradna igra se priređuje na teritoriji Federacije BiH i u njoj mogu učestvovati svi punoljetni rezidenti na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, koji su na bilo kojem prodajnom mjestu BH Telecom u periodu od 01.11.2018.godine do 01.12.2018.godine kupili smartphone iz Sony Xperia ponude.

Korisnik, fizičko lice, postaje učesnik nagradne igre automatski, kupovinom jednog od Sony Xperia telefona iz ponude BH Telecoma u naznačenom vremenskom periodu i to od 01.11.2018.godine do 31.12.2018. godine.

Podaci o korisniku, koji je ispunjavanjem navedenih uslova ostvario pravo na učestvovanje u nagradnoj igri, se automatski svrstavaju u korisničku bazu podataka za izvlačenje. Dobitnici nagrade u prvom i drugom ciklusu izvlačenja (po dva televizora i po dva mobilna uređaja ), imaju pravo i za osvajanje glavnih nagrada:
automobila i/ili putovanja za dvije osobe +1000 KM na potrošačkoj kartici.

Izvlačenje ukupno 10 dobitnika (dvije glavne nagrade, 4 televizora i 4 mobilna uređaja) biće provedeno putem slučajnog kompjuterskog odabira, na osnovu zadanog softverskog algoritma. Izvlačenje će nadgledati tročlana komisija koju izabere Organizator nagradne igre.

Izvlačenje dobitnika će se izvršiti dva puta, i to:

1) do 05.12.2018.godine za učesnike prvog ciklusa nagradne igre od 01.11. do 30.11.2018. (4 nagrade: dva televizora i dva mobilna uređaja),
2) do 10.01.2019. godine za:
-učesnike drugog ciklusa nagradne igre od 01.12. do 31.12.2018. (4 nagrade: dva televizora i dva mobilna uređaja).
-sve učesnike nagradne igre od 01.11. do 31.12.2018. (dvije glavne nagrade: jedan automobil i jedno putovanje za dvije osobe +1000 KM na potrošačkoj kartici).

Za svaku nagradu iz nagradnog fonda pored dobitnika te nagrade biti će izvučena i po dva rezervna dobitnika koji mogu steći pravo na nagradu shodno uvjetima iz ovih pravila.

U slučaju da dobitnik nagrade bude diskvalificiran ili odbije da prihvati nagradu ili istom ne bude bilo moguće uručiti nagradu iz bilo kojih razloga predviđenih ovim pravilima, pravo na nagradu stiče rezervni dobitnik.

Regulativnost izvlačenja nagrada pratiće tročlana komisija (predstavnik BH Telecoma, diplomirani pravnik, predstavnik priređivača Comtrade Distribution d.o.o. ), koja će sačiniti zapisnik komisije koji će sadržavati brojeve telefona, imena i prezimena, te adrese dobitnika nagrade i pripadajuće nagrade.

Spisak svih dobitnika nagrada će nakon završetka nagradne igre biti objavljen u na web stranici www.bhtelecom.ba. 10.01.2019. godine.

U nagradnoj igri ne mogu učestvovati:
• Lica koja su u radnom odnosu kod Priređivača nagradne igre, kao i njihovi bračni drugovi, roditelji i djeca
• Lica koja su u radnom odnosu kod pravnih lica koja na bilo koji način učestvuju u priređivanju i organizaciji nagradne igre, izvlačanju dobitnika ili imaju pristup podacima vezanim za priređivanje nagradne igre, kao i njihovi bračni drugovi, roditelji i djeca.

Sve nagrade su neprenosive. Nagradu može preuzeti dobitnik ili ovašteni punomoćnik dobitnika putem posebne punomoći ovjerene od strane nadležnog organa. Nijedna nagrada iz nagradnog fonda se ne može zamijeniti za novac.

6. Saglasnost učesnika:

Radi otklanjanja svake sumnje , učestvovanjem u nagradnoj igri svaki učesnik prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila, s tim da dobitnik nagrade također pristaje:

-da se njihovi podaci o ličnosti koji su dostupni priređivaču čuvaju u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka i da isti mogu biti korišteni samo u marketinške svrhe priređivanja nagradne igre isključivo uz njihovu prethodnu saglasnost shodno članu 5. Zakona o zaštiti ličnih podataka (Objavljeno u “Sl. glasnik BiH”, br. 49 od 27 juna 2006, 76/11, 89/11)
-da se njihovo ime, prezime i adresa (navodeći samo grad) javno objavi u skladu sa pozitivnim propisima,
-da se njihovi lični podaci: ime, prezime, adresa (navodeći samo grad), slika, audio i video materijal, mogu od strane priređivača koristiti na način da se objave u štampanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu bez naknade, a isključivo u svrhe priređivanja ove nagradne igre i isključivo uz njihovu prethodnu saglasnost shodno članu 5 Zakona o zaštiti ličnih podataka (Objavljeno u “Sl. glasnik BiH”, br. 49 od 27 juna 2006, 76/11, 89/11)

Učesnici i dobitnici u ovoj nagradnoj igri saglasni su da je sav gore pomenuti materijal vlasništvo priređivača, te se obavezuju da će se uzdržati od bilo kakvih postupaka prema priređivaču po osnovu prava korištenja i/ili vlasništva navedenog materijala.

7. Rok za podizanje nagrada i način preuzimanja nagrada od strane dobitnika:

Nagrade će biti dobitnicima biti uručene po završetku izvlačenja nagrada, a o načinu preuzimanja odnosno uručenja nagrada dobitnici će biti obavješteni pisanim ili telefonskim putem, odmah po izvlačenju nagrada, a najkasnije u roku od 8 radnih dana od dana izvlačenja. Rok za podizanje nagrada je 30 radnih dana nakon objave dobitnika. Ukoliko dobitnik ne preuzme nagradu u predviđenom roku, prestaju dalje obaveze Priređivača prema dobitniku.

Svaki dobitnik nagrada će biti dužan da po nagradu dođe u sjedište Priređivača, te da predoči Priređivaču ličnu kartu ili drugi dokaz o identitetu. Prilikom preuzimanja nagrade, dobitnik potpisuje obrazac Izjave o prijemu nagrade čime prestaju dalje obaveze Priređivača nagradne igre prema dobitnicima.

Sa svim nagradama koje eventualno ne budu preuzete, Organizator nagradne igre će postupiti na način propisan članom 11. Pravilnika o sadržaju pravila, uslovima i načinu priređivanja nagradnih igara.

8. Prekid nagradne igre:

Priređivač nagradne igre ima pravo da uz javno obavještenje jednostrano otkaže nagradnu igru u bilo kojoj fazi, ukoliko ustanovi da je došlo do materijalne povrede i zloupotrebe prava nagradne igre ili ukoliko je došlo do događaja koji imaju karakter više sile.

Nagradna igra se može prekinuti u slučaju sa nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Učesnici će o prekidu nagradne igre biti obavješten putem dnevne štampe i web stranici www.bhtelecom.ba. U slučaju otkazivanja ili prekida nagradne igre neće se nadoknaditi troškovi ili eventualna šteta učesnicima u nagradnoj igri, niti će se nagradna igra održati.

9. Obavještavanje javnosti:

O nagradnoj igri „(Zaigraj uz Sony)“ javnost će se upoznati putem sredstava javnog informisanja (novina i promotivnih materijala). Informisanje javnosti podrazumijeva:

• Obavezno objavljivanje Pravila nagradne igre u jednom štampanom listu dostupnom na Federacije BiH najkasnije dan prije početka nagradne igre,
• Obavještavanje javnosti putem promotivnih materijala o pravilima nagradne igre, to jest o načinu i uslovima za učešće u igri, vremenu trajanja igre, vrsti i fondu dobitaka, načinu utvrđivanja dobitaka, načinu preuzimanja dobitaka i krajnjem roku za preuzimanje dobitaka. Sadržaj teksta kojim se javnost upoznaje sa ovom nagradnom igrom ne može odstupati od Pravila nagradne igre,
• Objavljivanje imena, prezimena i adrese (navodeći samo grad) dobitnika nagrada na web stranici BH Telecoma: www.bhtelecom.ba

10. ISKLjUČENjE ODGOVORNOSTI U SPOROVIMA

Svi zahtjevi za dodjelu nagrade koje priređivač bude primio nakon isteka roka trajanja nagradne igre ili rokova za ostvarivanje pojedinih prava predviđenih ovim Pravilima neće se razmatrati, niti će na osnovu tih zahtjeva učesnik-igrač ostvarivati bilo kakva prava prema priređivaču.

Učesnici koji učestvuju u nagradnoj igri nemaju pravo da zahtjevaju drugačiju nagradu ili nagrade u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima.

11. ISKLjUČENjE ODGOVORNOSTI

Sve zahtjeve u vezi sa upotrebnom vrijednošću i kvalitetom nagrade, dobitnici će uputiti direktno dobavljaču nagrade, predstavnicima robnih marki dodijeljenih materijalnih proizvoda.

Priređivač neće snositi odgovornost za pretrpljenu materijalnu ili nematerijalnu štetu (uključujući stvarnu štetu i izmaklu dobit), nastalu kao posljedica učestovanja u nagradnoj igri i osvajanja nagrade, izuzev odgovornosti koja se ne može zakonski izuzeti.

12. Porez na dobitke od igara na sreću:

Priređivač se obavezuje da umjesto dobitnika plati porez na dobitke od igara na sreću, u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana.

13. Rješavanje sporova:

Svi eventualni sporovi između Priređivača i učesnika nagradne igre „(Zaigraj uz Sony)“ rješavaće se sporazumno, a ako se u tome ne uspije, nadležan je sud u Sarajevu.

14. Primjena:

Ova Pravila su sastavni dio Odluke o priređivanju nagradne igre „(Zaigraj uz Sony)“ broj: ER-490/18 godine, a primjenjivaće se po odobrenju Ministarstva finansija/ financija FBIH.

Puno sreće u osvajanju ovih vrijednih nagrada!

_______