Traje do: 02.08.2019

Nagradna igra Bingo i Mastercard “Započni s dnevnom kupovinom/Završi na neočekivanom putovanju” trajat će u periodu od 4. jula do 2. avgusta. U nagradnoj igri mogu učestvovati svi korisnici Mastercard® i Maestro® kartica.

Za učestvovanje u nagradnoj igri je neophodno da korisnik

 • obavi kupovinu u iznosu od 30 KM i više,
 • da na računu bude bilo koji artikal sa promotivne akcije (Katalog kozmetika ili Katalog ljeto) izvrši beskontaktnu platnu transakciju navedenim karticama na POS terminalima u BINGO trgovinama,
 • da kupon koji dobije od prodavača ispuni ličnim podacima (ime, prezime, adresa stanovanja, grad, telefonski broj, e-mail, broj fiskalnog računa) 
 • da kupon ubaci u označenu kutiju u Bingo trgovinama 
 • te fiskalni račun i slip kartice sačuva kao dokaz o kupovini (koji treba predati u slučaju da bude izvučen u nagradnoj igri).

Pravila nagradne igre za Brčko Distrikt

1. PRIREĐIVAČ NAGRADNE IGRE

Nagradnu igru ,, Započni s dnevnom kupovinom / Završi na neočekivanom putovanju“ organizira i provodi: BINGO d.o.o. (u daljem tekstu Priređivač), sa sjedištem u ulici Bosanska poljana bb, 75000 Tuzla, PDV broj: 209253450003, JIB: 4209253450003 a u skladu sa članom 12. stav 1. tačka c) Zakona o Direkciji za Finansije Brčko Distrikta BiH („Sl. Glasnik Brčko Distrikta BiH“, broj 19/07).

2. TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Promocija i nagradna igra počinju 04.07.2019. godine i završavaju se zaključno sa 02.08.2019. godine (ukupan period trajanja nagradne igre je 30 dana).

3. PODRUČJE ORGANIZIRANJA I PROVOĐENJA NAGRADNE IGRE

Nagradna igra se organizuje i provodi na cjelokupnom teritoriju Brčko Distrikta BiH, u BINGO objektima.

4. PRAVO NA UČEŠĆE

U promotivnoj nagradnoj igri mogu učestvovati sve osobe sa prebivalištem i registrovanim boravištem u Brčko Distriktu, u skladu sa zakonom, korisnici Mastercard® i Maestro® kartica izdatih od strane banaka u BiH, koji za vrijeme trajanja nagradne igre izvrše najmanje jednu beskontaktnu transakciju u BINGO objektima u BiH (na POS terminalima, odnosno elektronskim uređajima namjenjenim bezgotovinskom plaćanju) svojom Mastercard ili Maestro karticom.

Ako je dobitnik nagrade maloljetna osoba ili osoba ograničenih poslovnih sposobnosti, podobna je da primi nagradu samo uz odobrenje roditelja ili zakonskog staratelja koji mora Priređivaču predočiti potrebnu dokumentaciju o starateljstvu, te potpisati izjavu o oslobađanju od odgovornosti, izjavu o ustupanju prava na javno objavljivanje, te izjavu o prihvaćanju nagrade. Dobitnici nagrada pružit će sve informacije i dokumente potrebne Priređivaču da bi se mogla primijeniti Pravila i ostali odgovarajući zakoni.

Pravo učešća nemaju zaposlenici Priređivača, korisnici Mastercard® poslovnih kartica tj. pravna lica i korisnici Mastercard® i Maestro® kartica izdatih od strane banaka izvan teritorije Bosne i Hercegovine.Platne transakcije na ATM aparatima, tj. podizanje gotovine sa istih ne smatra se radnjom koja daje pravo na učestvovanje u nagradnoj igri. On-line transakcije ne smatraju se radnjom koja daje pravo na učestvovanje u nagradnoj igri.

5. SVRHA ORGANIZOVANJA NAGRADNE IGRE

Promocija i nagradna igra se organizuju u svrhu promovisanja beskontaktnog plaćanja Mastercard® i Maestro® karticama.

6. USLOVI UČESTVOVANJA

Za učestvovanje u nagradnoj igri je neophodno da korisnik Mastercard® ili Maestro® kartice obavi kupovinu u iznosu od 30 KM i više, da na računu bude bilo koji artikal sa promotivne akcije (Katalog kozmetika ili Katalog ljeto), izvrši beskontaktnu platnu transakciju navedenim karticama na POS terminalima u BINGO trgovinama, da kupon koji dobije od prodavača ispuni ličnim podacima (ime, prezime, adresa stanovanja, grad, telefonski broj, e-mail, broj fiskalnog računa), te ga ubaci u za to označenu kutiju u Bingo trgovinama, te fiskalni račun i slip kartice sačuva kao dokaz o kupovini (koji treba predati u slučaju da bude izvučen u nagradnoj igri).

Svaki učesnik u nagradnoj igri može učestvovati s neograničenim brojem kupona. Krivotvoreni, oštećeni ili pogrešno i nepotpuno ispunjeni kuponi nevažeći su i ne daju učesniku pravo na učestvovanje u nagradnoj igri.

Učesnik nagradne igre mora do završetka igre sačuvati sve fiskalne račune i slipove o izvršenim transakcijama sa POS terminala na osnovu kojih je učestvovao u nagradnoj igri u BINGO objektima radi dokaza.

7. NAGRADE I PRIBLIŽNE MALOPRODAJNE VRIJEDNOSTI NAGRADA:

Opis nagrade Količina Tržišna vrijednost     Nagradni fond ukupno KM
Glavna nagrada – Vaučer za putovanje po želji 2 3.000,00 KM 6.000,00 KM
Vaučer za kupovinu u Bingo trgovinama u vrijednosti 1000KM 7 1.000,00 KM 7.000,00 KM
Vaučer za kupovinu u Bingo trgovinama u vrijednosti 500KM 7 500,00 KM 3.500,00 KM
Vaučer za kupovinu u Bingo trgovinama u vrijednosti 30KM 70 30,00 KM 2.100,00 KM

 Glavna nagrada podrazumijeva: vaučer turističke agencije za putovanje po želji u iznosu od 3.000 KM s uključenim PDV-om.

Ukupna novčana vrijednost nagradnog fonda za Federaciju BiH i Distrikt Brčko iznosi 18.600,00 KM sa uračunatim PDVom.

Broj nagrada je ograničen i ni u kojem slučaju neće biti dodijeljeno više nagrada nego što je predviđeno ovim Pravilima.

Nijedna nagrada iz nagradnog fonda ne može biti zamijenjena za novac.

8. IZVLAČENJE DOBITNIKA NAGRADA

Izvlačenje dobitnika nagrada održat će se u Supermarketu Bingo plus u Alta Shopping Centru u Sarajevu, 10. augusta 2019. godine u 12 h uz sačinjavanje zapisnika sa izvlačenja. Nakon izvlačenja dobitnika nagrada, bit će izvučena i po dva alternativna dobitnika za svaku nagradu. Izvlačenje dobitnika će biti javno i nadgledat će ga tročlana komisija koju imenuje sam Priređivač.

9. OBAVJEŠTENJE DOBITNIKA I PREUZIMANJE NAGRADA

Svi učesnici koji budu ostavili popunjen obrazac u za to predviđeno mjesto do dana 02.08.2019. godine u svim Bingo objektima na području Federacije BiH ostvaruju pravo na učešće u nagradnoj igri.

Dobitnici nagradne igre će biti obaviješteni putem telefona ili e-mail-a u roku 2 dana od dana izvlačenja.

Ukoliko ne bude moguće kontaktirati dobitnike nagrada u roku od 2 dana na osnovu datih ličnih podataka, obavještavaju se rezervni dobitnici.

Rezultati izvlačenja će biti na web stranici www.bingotuzla.ba/mastercard i spiskovi na prodajnim mjestima Binga u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Nagrade će biti uručene samo ako dobitnici nagrada imaju pravo da učestvuju i ako u potpunosti prihvataju ova Pravila. Nagrade se preuzimaju uz predočenje ličnih dokumenata, fiskalnog računa i slipa o beskontaktnoj transakciji na POS terminalu sa kojim se učestvovalo u nagradnoj igri. Ukoliko izvučeni Učesnik u nagradnoj igri nema sačuvan fiskalni račun i slip, bit će diskvalifikovan i na nagradu će imati pravo slijedeći izvučeni alternativni dobitnik koji ispunjava sve uslove nagradne igre.

Pri preuzimanju nagrada, dobitnik nagrade odnosno osoba koju dobitnik nagrade na to ovlasti specijalnim punomoćjem, potpisuju izjavu o preuzimanju nagrade čime prestaju sve dalje obaveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku, a sve u skladu sa pozitivnim propisima.

Priređivač ne snosi troškove prevoza ili putovanja, niti bilo kakve druge eventualne troškove dobitnika nagrade povezane s preuzimanjem nagrada.

Dobitnik glavne nagrade ne može nagradu prenijeti na drugo lice, te ako iz bilo kog razloga dobitnik glavne nagrade nije u mogućnosti da istu iskoristi, onda će se glavna nagrada dodijeliti slijedećem rezervnom dobitniku.

Dobitnici svih nagrada nemaju pravo tražiti zamjenu nagrade za neku drugu vrstu nagrade, a naročito ne isplatu novčane protuvrijednosti osvojene nagrade.

Rok za podizanje nagrada je 30 radnih dana nakon objave dobitnika. Ukoliko dobitnik ne preuzme nagradu u predviđenom roku, prestaju dalje obaveze Priređivača prema dobitniku. Svaki dobitnik nagrada će biti dužan da po nagradu dođe na adresu koju Priređivač iskomunicira s dobitnikom, te da predoči priređivaču ličnu kartu ili drugi dokaz o identitetu.

Dobitnik glavne nagrade i osobe koje vodi kao saputnike, moraju imati pasoše/putne isprave koje važe minimalno 3 mjeseca duže od predviđenog datuma povratka u BiH.

U slučaju spora između Učesnika u igri i Priređivača nadležan je Osnovni sud u Distriktu Brčko.

10. OBAVJEŠTENJE JAVNOSTI

O nagradnoj igri  „Započni s dnevnom kupovinom / Završi na neočekivanom putovanju“  javnost će se upoznati putem sredstava javnog informisanja (novina i weba). Informisanje javnosti podrazumijeva:

 • Obavezno objavljivanje Pravila nagradne igre u jednom štampanom listu dostupnom na teritoriji Federacije BiH najkasnije 7 dana prije počinjanja nagradne igre,
 • Obavještavanje javnosti putem novina, promotivnih materijala o pravilima nagradne igre, to jest o načinu i uslovima za učešće u igri, vremenu trajanja igre, vrsti i fondu dobitaka, načinu utvrđivanja dobitaka, načinu preuzimanja dobitaka i krajnjem roku za preuzimanje dobitaka. Sadržaj teksta kojim se javnost upoznaje sa ovom nagradnom igrom ne može odstupati od Pravila nagradne igre.
 • Objavljivanje imena dobitnika nagrada na stranici bingotuzla.ba/mastercard

11. SAGLASNOST

Učešćem u nagradnoj igri Učesnik u potpunosti prihvata ova Pravila i saglasan je:

 • da Priređivač kao voditelj baze ličnih podataka, koja neće biti javna niti vidljiva bilo kome izuzev Priređivača i njegovih pridruženih agencija koji direktno učestvuju u realizaciji nagradne igre, može koristiti i procesirati podatke isključivo u svrhu provođenja ove nagradne igre,
 • da u slučaju osvajanja nagrade njegovi lični podaci (ime i prezime, adresa/grad), budu objavljeni u printanim, elektronskim i/ili drugim medijima po odluci Priređivača u svrhu realizacije ove nagradne igre i objavljivanja rezultata,
 • da u slučaju osvajanja nagrade prihvata uslov da njegovo ime i prezime, adresa, fotografija i video materijal mogu biti korišteni i objavljivani kao foto, audio i video-materijal od strane Priređivača i njegovih pridruženih agencija i partnera koji direktno učestvuju u nagradnoj igri.

Dobitnici nagrada mogu biti pozvani da učestvuju u javnim događajima.

12. POREZ, ZAMJENA, PRENOS I ODGOVORNOST U VEZI SA NAGRADOM

Priređivač u ime dobitnika preuzima obavezu podmirenja obaveza koje za dobitak proizlaze iz pozitivnih zakonskih propisa Distrikta Brčko i ovih Pravila. Priređivač nagradne igre dužan je utvrditi poreznu osnovicu i iznos poreza na ostvareni dobitak, te isti uplatiti. Porez na dobitak će biti uplaćen u skladu sa članom 12. stav 1. tačka c) Zakona o Direkciji za Finansije Brčko Distrikta BiH („Sl. Glasnik Brčko Distrikta BiH“, broj 19/07).

13. OTKAZIVANJE

Priređivač ima pravo da uz javno obavještavanje i uz prethodnu saglasnost mjerodavnog tijela koje je izdalo odobrenje za provođenje nagradne igre, jednostrano otkaže nagradnu igru u bilo kojoj fazi ukoliko ustanovi da je došlo do materijalne povrede ili zloupotrebe pravila nagradne igre ili ukoliko je došlo do događaja koji imaju karakter više sile.

U slučaju otkazivanja ili prekida nagradne igre neće se nadoknađivati troškovi ili eventualna šteta učesnicima u nagradnoj igri, niti će se nagradna igra održati.

14. ZVANIČNA PRAVILA NAGRADNE IGRE

Učešćem u nagradnoj igri svi Učesnici prihvataju da ih ova Zvanična pravila obavezuju. Odluke Priređivača donesene prema Pravilima o provođenju nagradne igre konačne su i obavezujuće za sve Učesnike.

Pravila će biti objavljena u jednim dnevnim novinama na području Ministarstva Financija Distrikta Brčko, te na web stranici www.bingotuzla.ba/mastercard

Pravila nagradne igre za FBiH

1. PRIREĐIVAČ NAGRADNE IGRE

Nagradnu igru ,, Započni s dnevnom kupovinom / Završi na neočekivanom putovanju“ organizira i provodi: BINGO d.o.o. (u daljem tekstu Priređivač), sa sjedištem u ulici Bosanska poljana bb, 75000 Tuzla, PDV broj: 209253450003, JIB: 4209253450003 a u skladu sa članom 17. Zakona o igrama na sreću („Službene novine Federacije BiH“ broj 48/15, 60/15 i 30/16).

2. TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Promocija i nagradna igra počinju 04.07.2019. godine i završavaju se zaključno sa 02.08.2019. godine (ukupan period trajanja nagradne igre je 30 dana).

3. PODRUČJE ORGANIZIRANJA I PROVOĐENJA NAGRADNE IGRE

Nagradna igra se organizuje i provodi na cjelokupnom teritoriju Federacije BiH i Brčko Distrikta, u BINGO trgovinama.

4. PRAVO NA UČEŠĆE

U promotivnoj nagradnoj igri mogu učestvovati sve osobe sa prebivalištem i registrovanim boravištem u Federaciji BiH i Brčko Distriktu, u skladu sa zakonom, korisnici Mastercard® i Maestro® kartica izdatih od strane banaka u BiH, koji za vrijeme trajanja nagradne igre izvrše najmanje jednu beskontaktnu transakciju u BINGO objektima u BiH (na POS terminalima, odnosno elektronskim uređajima namjenjenim bezgotovinskom plaćanju) svojom Mastercard ili Maestro karticom.

Ako je dobitnik nagrade maloljetna osoba ili osoba ograničenih poslovnih sposobnosti, podobna je da primi nagradu samo uz odobrenje roditelja ili zakonskog staratelja koji mora Priređivaču predočiti potrebnu dokumentaciju o starateljstvu, te potpisati izjavu o oslobađanju od odgovornosti, izjavu o ustupanju prava na javno objavljivanje, te izjavu o prihvaćanju nagrade.

Dobitnici nagrada pružit će sve informacije i dokumente potrebne Priređivaču da bi se mogla primijeniti Pravila i ostali odgovarajući zakoni.

Pravo učešća nemaju zaposlenici Priređivača, korisnici Mastercard® poslovnih kartica tj. pravna lica i korisnici Mastercard® i Maestro® kartica izdatih od strane banaka izvan teritorije Bosne i Hercegovine.

Platne transakcije na ATM aparatima, tj. podizanje gotovine sa istih ne smatra se radnjom koja daje pravo na učestvovanje u nagradnoj igri. On-line transakcije ne smatraju se radnjom koja daje pravo na učestvovanje u nagradnoj igri.

5. SVRHA ORGANIZOVANJA NAGRADNE IGRE

Promocija i nagradna igra se organizuju u svrhu promovisanja beskontaktnog plaćanja Mastercard® i Maestro® karticama.

6. USLOVI UČESTVOVANJA

Za učestvovanje u nagradnoj igri je neophodno da korisnik Mastercard® ili Maestro® kartice obavi kupovinu u iznosu od 30 KM i više, da na računu bude bilo koji artikal sa promotivne akcije (Katalog kozmetika ili Katalog ljeto), izvrši beskontaktnu platnu transakciju navedenim karticama na POS terminalima u BINGO trgovinama, da kupon koji dobije od prodavača ispuni ličnim podacima (ime, prezime, adresa stanovanja, grad, telefonski broj, e-mail, broj fiskalnog računa), te ga ubaci u za to označenu kutiju u Bingo trgovinama, te fiskalni račun i slip kartice sačuva kao dokaz o kupovini (koji treba predati u slučaju da bude izvučen u nagradnoj igri).

Svaki učesnik u nagradnoj igri može učestvovati s neograničenim brojem kupona. Krivotvoreni, oštećeni ili pogrešno i nepotpuno ispunjeni kuponi nevažeći su i ne daju učesniku pravo na učestvovanje u nagradnoj igri.

Učesnik nagradne igre mora do završetka igre sačuvati sve fiskalne račune i slipove o izvršenim transakcijama sa POS terminala na osnovu kojih je učestvovao u nagradnoj igri u BINGO objektima radi dokaza.

7. NAGRADE I PRIBLIŽNE MALOPRODAJNE VRIJEDNOSTI NAGRADA:

Opis nagrade Količina Tržišna vrijednost     Nagradni fond ukupno KM
Glavna nagrada – Vaučer za putovanje po želji 2 3.000,00 KM 6.000,00 KM
Vaučer za kupovinu u Bingo trgovinama u vrijednosti 1000KM 7 1.000,00 KM 7.000,00 KM
Vaučer za kupovinu u Bingo trgovinama u vrijednosti 500KM 7 500,00 KM 3.500,00 KM
Vaučer za kupovinu u Bingo trgovinama u vrijednosti 30KM 70 30,00 KM 2.100,00 KM

Glavna nagrada podrazumijeva: vaučer turističke agencije za putovanje po želji u iznosu od 3.000 KM s uključenim PDV-om. Ukupna novčana vrijednost nagradnog fonda za Federaciju BiH iznosi 18.600,00 KM sa uračunatim PDVom.

Broj nagrada je ograničen i ni u kojem slučaju neće biti dodijeljeno više nagrada nego što je predviđeno ovim Pravilima.

Nijedna nagrada iz nagradnog fonda ne može biti zamijenjena za novac.

8. IZVLAČENJE DOBITNIKA NAGRADA

Izvlačenje dobitnika nagrada održat će se u Supermarketu Bingo plus u Alta Shopping Centru u Sarajevu, 10. augusta 2019. godine u 12 h uz sačinjavanje zapisnika sa izvlačenja. Popunjeni leci ubačeni u kutije u objektima FBiH će se skupiti u zbirnu kutiju iz koje će kupci koji se zadese u marketu, izvlačiti i davati na provjeru ispravnosti komisiji. Nakon izvlačenja dobitnika nagrada, bit će izvučena i po dva alternativna dobitnika za svaku nagradu. Izvlačenje dobitnika će biti javno i nadgledat će ga tročlana komisija koju imenuje sam Priređivač. Članovi komisije koji će vršiti nadzor ispravnosti izvlačenja će biti: Adela Ićindić, Mastercard, Tatjana Paunoski, Bingo doo, Srđan Duletić, McCann Sarajevo.

9. OBAVJEŠTENJE DOBITNIKA I PREUZIMANJE NAGRADA

Svi učesnici koji budu ostavili popunjen obrazac u za to predviđeno mjesto do dana 02.08.2019. godine u svim Bingo objektima na području Federacije BiH ostvaruju pravo na učešće u nagradnoj igri.

Dobitnici nagradne igre će biti obaviješteni putem telefona ili e-mail-a u roku 2 dana od dana izvlačenja.

Ukoliko ne bude moguće kontaktirati dobitnike nagrada u roku od 2 dana na osnovu datih ličnih podataka, obavještavaju se rezervni dobitnici.

Rezultati izvlačenja će biti na web stranici www.bingotuzla.ba/mastercard i spiskovi na prodajnim mjestima Binga u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Nagrade će biti uručene samo ako dobitnici nagrada imaju pravo da učestvuju i ako u potpunosti prihvataju ova Pravila. Nagrade se preuzimaju uz predočenje ličnih dokumenata, fiskalnog računa i slipa o beskontaktnoj transakciji na POS terminalu sa kojim se učestvovalo u nagradnoj igri. Ukoliko izvučeni Učesnik u nagradnoj igri nema sačuvan fiskalni račun i slip, bit će diskvalifikovan i na nagradu će imati pravo slijedeći izvučeni alternativni dobitnik koji ispunjava sve uslove nagradne igre.

Pri preuzimanju nagrada, dobitnik nagrade odnosno osoba koju dobitnik nagrade na to ovlasti specijalnim punomoćjem, potpisuju izjavu o preuzimanju nagrade čime prestaju sve dalje obaveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku, a sve u skladu sa pozitivnim propisima.

Priređivač ne snosi troškove prevoza ili putovanja, niti bilo kakve druge eventualne troškove dobitnika nagrade povezane s preuzimanjem nagrada.

Dobitnik glavne nagrade ne može nagradu prenijeti na drugo lice, te ako iz bilo kog razloga dobitnik glavne nagrade nije u mogućnosti da istu iskoristi, onda će se glavna nagrada dodijeliti slijedećem rezervnom dobitniku.

Dobitnici svih nagrada nemaju pravo tražiti zamjenu nagrade za neku drugu vrstu nagrade, a naročito ne isplatu novčane protuvrijednosti osvojene nagrade.

Rok za podizanje nagrada je 30 radnih dana nakon objave dobitnika. Ukoliko dobitnik ne preuzme nagradu u predviđenom roku, prestaju dalje obaveze Priređivača prema dobitniku. Svaki dobitnik nagrada će biti dužan da po nagradu dođe na adresu koju Priređivač iskomunicira s dobitnikom, te da predoči priređivaču ličnu kartu ili drugi dokaz o identitetu.

Dobitnik glavne nagrade i osobe koje vodi kao saputnike, moraju imati pasoše/putne isprave koje važe minimalno 3 mjeseca duže od predviđenog datuma povratka u BiH.

U slučaju spora između Učesnika u igri i Priređivača nadležan je Osnovni sud u Sarajevu.

10. OBAVJEŠTENJE JAVNOSTI

O nagradnoj igri  „Započni s dnevnom kupovinom / Završi na neočekivanom putovanju“  javnost će se upoznati putem sredstava javnog informisanja (novina i weba). Informisanje javnosti podrazumijeva:

 • Obavezno objavljivanje Pravila nagradne igre u jednom štampanom listu dostupnom na teritoriji Federacije BiH najkasnije 7 dana prije počinjanja nagradne igre,
 • Obavještavanje javnosti putem novina, promotivnih materijala o pravilima nagradne igre, to jest o načinu i uslovima za učešće u igri, vremenu trajanja igre, vrsti i fondu dobitaka, načinu utvrđivanja dobitaka, načinu preuzimanja dobitaka i krajnjem roku za preuzimanje dobitaka. Sadržaj teksta kojim se javnost upoznaje sa ovom nagradnom igrom ne može odstupati od Pravila nagradne igre.
 • Objavljivanje imena dobitnika nagrada na stranici bingotuzla.ba/mastercard

11. SAGLASNOST

Učešćem u nagradnoj igri Učesnik u potpunosti prihvata ova Pravila i saglasan je:

 • da Priređivač kao voditelj baze ličnih podataka, koja neće biti javna niti vidljiva bilo kome izuzev Priređivača i njegovih pridruženih agencija koji direktno učestvuju u realizaciji nagradne igre, može koristiti i procesirati podatke isključivo u svrhu provođenja ove nagradne igre,
 • da u slučaju osvajanja nagrade njegovi lični podaci (ime i prezime, adresa/grad), budu objavljeni u printanim, elektronskim i/ili drugim medijima po odluci Priređivača u svrhu realizacije ove nagradne igre i objavljivanja rezultata,
 • da u slučaju osvajanja nagrade prihvata uslov da njegovo ime i prezime, adresa, fotografija i video materijal mogu biti korišteni i objavljivani kao foto, audio i video-materijal od strane Priređivača i njegovih pridruženih agencija i partnera koji direktno učestvuju u nagradnoj igri.

Dobitnici nagrada mogu biti pozvani da učestvuju u javnim događajima.

12. POREZ, ZAMJENA, PRENOS I ODGOVORNOST U VEZI SA NAGRADOM

Priređivač u ime dobitnika preuzima obavezu podmirenja obaveza koje za dobitak proizlaze iz pozitivnih zakonskih propisa Federacije BiH i ovih Pravila. Priređivač nagradne igre dužan je utvrditi poreznu osnovicu i iznos poreza na ostvareni dobitak, te isti uplatiti. Porez na dobitak će biti uplaćen prema članu 34. Zakona o porezu na dohodak FBIH (Službene novine FBiH 10/08, 9/10, 44/11, 7/13, 65/13).

13. OTKAZIVANJE

Priređivač ima pravo da uz javno obavještavanje i uz prethodnu saglasnost mjerodavnog tijela koje je izdalo odobrenje za provođenje nagradne igre, jednostrano otkaže nagradnu igru u bilo kojoj fazi ukoliko ustanovi da je došlo do materijalne povrede ili zloupotrebe pravila nagradne igre ili ukoliko je došlo do događaja koji imaju karakter više sile.

U slučaju otkazivanja ili prekida nagradne igre neće se nadoknađivati troškovi ili eventualna šteta učesnicima u nagradnoj igri, niti će se nagradna igra održati.

 14. ZVANIČNA PRAVILA NAGRADNE IGRE

Učešćem u nagradnoj igri svi Učesnici prihvataju da ih ova Zvanična pravila obavezuju. Odluke Priređivača donesene prema Pravilima o provođenju nagradne igre konačne su i obavezujuće za sve Učesnike.

Pravila će biti objavljena u jednim dnevnim novinama na području Federacije BiH nakon odobrenja Federalnog ministarstva finansija, te na web stranici www.bingotuzla.ba/mastercard

15. NADLEŽNOST SUDA I OSTALO

Svi eventualni sporovi sa učesnicima u nagradnoj igri će se rješavati sporazumno, a u slučaju da se nastali spor ne može riješiti na ovaj način utvrđuje se nadležnost Općinskog suda u Tuzli.

U trenutku potpisa zapisnika o preuzimanju nagrade ili pak istekom roka za preuzimanje nagrada, ili roka nagradne igre, prestaju sve obaveze i odgovornosti Bingo doo Tuzla., prema dobitniku.

Pravila nagradne igre stupaju na snagu po dobijanju saglasnosti od strane Ministarstva finansija Federacije Bosne i Hercegovine i objave u dnevnim novinama.

Pravila nagradne igre za RS

1. PRIREĐIVAČ NAGRADNE IGRE

Nagradnu igru ,,Započni s dnevnom kupovinom / Završi na neočekivanom putovanju“ organizira i provodi: BINGO d.o.o. (u daljem tekstu Priređivač), sa sjedištem u BINGO d.o.o. PJ-RS Prijedor (u daljem tekstu Priređivač), sa sjedištem u ulici Svale bb, 79 000 Prijedor, ID broj 42092534500992 PDV broj: 2092534500992,  a u skladu sa članom 95. Zakona o igrama na sreću („Službeni glasnik Republike Srpske“ 22/19)

2. TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Promocija i nagradna igra počinju 04.07.2019. godine i završavaju se zaključno sa 02.08.2019. godine (ukupan period trajanja nagradne igre je 30 dana).

3. PODRUČJE ORGANIZIRANJA I PROVOĐENJA NAGRADNE IGRE

Nagradna igra se organizuje i provodi na cjelokupnom teritoriju Republike Srpske, u BINGO trgovinama.

4. PRAVO NA UČEŠĆE

U promotivnoj nagradnoj igri mogu učestvovati sve osobe sa prebivalištem i registrovanim boravištem na teritoriji BiH, u skladu sa zakonom, korisnici Mastercard® i Maestro® kartica izdatih od strane banaka u BiH, koji za vrijeme trajanja nagradne igre izvrše najmanje jednu beskontaktnu transakciju u BINGO objektima u BiH (na POS terminalima, odnosno elektronskim uređajima namjenjenim bezgotovinskom plaćanju) svojom Mastercard ili Maestro karticom.

Ako je dobitnik nagrade maloljetna osoba ili osoba ograničenih poslovnih sposobnosti, podobna je da primi nagradu samo uz odobrenje roditelja ili zakonskog staratelja koji mora Priređivaču predočiti potrebnu dokumentaciju o starateljstvu, te potpisati izjavu o oslobađanju od odgovornosti, izjavu o ustupanju prava na javno objavljivanje, te izjavu o prihvaćanju nagrade.

Dobitnici nagrada pružit će sve informacije i dokumente potrebne Priređivaču da bi se mogla primijeniti Pravila i ostali odgovarajući zakoni.

Pravo učešća nemaju zaposlenici Priređivača, korisnici Mastercard® poslovnih kartica tj. pravna lica i korisnici Mastercard® i Maestro® kartica izdatih od strane banaka izvan teritorije Bosne i Hercegovine.

Platne transakcije na ATM aparatima, tj. podizanje gotovine sa istih ne smatra se radnjom koja daje pravo na učestvovanje u nagradnoj igri. On-line transakcije ne smatraju se radnjom koja daje pravo na učestvovanje u nagradnoj igri.

5. SVRHA ORGANIZOVANJA NAGRADNE IGRE

Promocija i nagradna igra se organizuju u svrhu promovisanja beskontaktnog plaćanja Mastercard® i Maestro® karticama.

6. USLOVI UČESTVOVANJA

Za učestvovanje u nagradnoj igri je neophodno da korisnik Mastercard® ili Maestro® kartice obavi kupovinu u iznosu od 30 KM i više, da da na računu bude bilo koji artikal sa promotivne akcije (Katalog kozmetika ili Katalog ljeto), izvrši beskontaktnu platnu transakciju navedenim karticama na POS terminalima u BINGO trgovinama, da kupon koji dobije od prodavača ispuni ličnim podacima (ime, prezime, adresa stanovanja, grad, telefonski broj, e-mail, broj fiskalnog računa), te ga ubaci u za to označenu kutiju u Bingo trgovinama, te fiskalni račun i slip kartice sačuva kao dokaz o kupovini (koji treba predati u slučaju da bude izvučen u nagradnoj igri).

Svaki učesnik u nagradnoj igri može učestvovati s neograničenim brojem kupona. Krivotvoreni, oštećeni ili pogrešno i nepotpuno ispunjeni kuponi nevažeći su i ne daju učesniku pravo na učestvovanje u nagradnoj igri.

Učesnik nagradne igre mora do završetka igre sačuvati sve fiskalne račune i slipove o izvršenim transakcijama sa POS terminala na osnovu kojih je učestvovao u nagradnoj igri u BINGO objektima radi dokaza.

7. NAGRADE I PRIBLIŽNE MALOPRODAJNE VRIJEDNOSTI NAGRADA:

Opis nagrade Količina Tržišna vrijednost     Nagradni fond ukupno KM
Glavna nagrada – Vaučer za putovanje po želji 2 3.000,00 KM 6.000,00 KM
Vaučer za kupovinu u Bingo trgovinama u vrijednosti 1000KM 3 1.000,00 KM 3.000,00 KM
Vaučer za kupovinu u Bingo trgovinama u vrijednosti 500KM 3 500,00 KM 1.500,00 KM
Vaučer za kupovinu u Bingo trgovinama u vrijednosti 30KM 30 30,00 KM 900,00 KM

 Glavna nagrada podrazumijeva: vaučer turističke agencije za putovanje po želji u iznosu od 3.000,00 KM s uključenim PDV-om. Ukupna novčana vrijednost nagradnog fonda za Republiku Srpsku iznosi 11.400,00 KM sa uračunatim PDVom. Broj nagrada je ograničen i ni u kojem slučaju neće biti dodijeljeno više nagrada nego što je predviđeno ovim Pravilima.  Nijedna nagrada iz nagradnog fonda ne može biti zamijenjena za novac.

8. IZVLAČENJE DOBITNIKA NAGRADA

Izvlačenje dobitnika nagrada održat će se u Hipermarketu Bingo (Ul. Vojvode Radomira Putnika) u Lukavici, 10. augusta 2019. godine u 15 h uz sačinjavanje zapisnika sa izvlačenja. Nakon izvlačenja dobitnika nagrada, bit će izvučena i po dva alternativna dobitnika za svaku nagradu. Izvlačenje dobitnika će biti javno i nadgledat će ga tročlana komisija koju imenuje sam Priređivač.

 9. OBAVJEŠTENJE DOBITNIKA I PREUZIMANJE NAGRADA

Svi učesnici koji budu ostavili popunjen obrazac u za to predviđeno mjesto do dana 02.08.2019. godine u svim Bingo objektima na području Republike Srpske ostvaruju pravo na učešće u nagradnoj igri.

Dobitnici nagradne igre će biti obaviješteni putem telefona ili e-mail-a u roku 2 dana od dana izvlačenja.

Ukoliko ne bude moguće kontaktirati dobitnike nagrada u roku od 2 dana na osnovu datih ličnih podataka, obavještavaju se rezervni dobitnici.

Rezultati izvlačenja će biti na web stranici www.bingotuzla.ba/mastercard i spiskovi na prodajnim mjestima Binga u Republici Srpskoj.

Nagrade će biti. Nagrade se preuzimaju uz predočenje ličnih uručene samo ako dobitnici nagrada imaju pravo da učestvuju i ako u potpunosti prihvataju ova Pravila dokumenata fiskalnog računa i slipa o beskontaktnoj transakciji na POS terminalu sa kojim se učestvovalo u nagradnoj igri. Ukoliko izvučeni Učesnik u nagradnoj igri nema sačuvan fiskalni račun i slip, bit će diskvalifikovan i na nagradu će imati pravo slijedeći izvučeni alternativni dobitnik koji ispunjava sve uslove nagradne igre.

Pri preuzimanju nagrada, dobitnik nagrade odnosno osoba koju dobitnik nagrade na to ovlasti specijalnim punomoćjem, potpisuju izjavu o preuzimanju nagrade čime prestaju sve dalje obaveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku, a sve u skladu sa pozitivnim propisima.

Priređivač ne snosi troškove prevoza ili putovanja, niti bilo kakve druge eventualne troškove dobitnika nagrade povezane s preuzimanjem nagrada.

Dobitnik glavne nagrade ne može nagradu prenijeti na drugo lice, te ako iz bilo kog razloga dobitnik glavne nagrade nije u mogućnosti da istu iskoristi, onda će se glavna nagrada dodijeliti slijedećem rezervnom dobitniku.

Dobitnici svih nagrada nemaju pravo tražiti zamjenu nagrade za neku drugu vrstu nagrade, a naročito ne isplatu novčane protuvrijednosti osvojene nagrade.

Rok za podizanje nagrada je 30 radnih dana nakon objave dobitnika. Ukoliko dobitnik ne preuzme nagradu u predviđenom roku, prestaju dalje obaveze Priređivača prema dobitniku. Svaki dobitnik nagrada će biti dužan da po nagradu dođe na adresu koju Priređivač iskomunicira s dobitnikom, te da predoči priređivaču ličnu kartu ili drugi dokaz o identitetu.

Dobitnik glavne nagrade i osobe koje vodi kao saputnike, moraju imati pasoše/putne isprave koje važe minimalno 3 mjeseca duže od predviđenog datuma povratka u BiH.

U slučaju spora između Učesnika u igri i Priređivača nadležan je Osnovni sud u Prijedoru.

10. OBAVJEŠTENJE JAVNOSTI

O nagradnoj igri  „Započni s dnevnom kupovinom / Završi na neočekivanom putovanju“  javnost će se upoznati putem sredstava javnog informisanja (novina i weba). Informisanje javnosti podrazumijeva:

 • Obavezno objavljivanje Pravila nagradne igre u jednom štampanom listu dostupnom na teritoriji RS najkasnije 7 dana prije počinjanja nagradne igre,
 • Obavještavanje javnosti putem novina, promotivnih materijala o pravilima nagradne igre, to jest o načinu i uslovima za učešće u igri, vremenu trajanja igre, vrsti i fondu dobitaka, načinu utvrđivanja dobitaka, načinu preuzimanja dobitaka i krajnjem roku za preuzimanje dobitaka. Sadržaj teksta kojim se javnost upoznaje sa ovom nagradnom igrom ne može odstupati od Pravila nagradne igre,
 • Objavljivanje imena dobitnika nagrada na stranici bingotuzla.ba/mastercard

11. SAGLASNOST

Učešćem u nagradnoj igri Učesnik u potpunosti prihvata ova Pravila i saglasan je

 • da Priređivač kao voditelj baze ličnih podataka, koja neće biti javna niti vidljiva bilo kome izuzev Priređivača i njegovih pridruženih agencija koji direktno učestvuju u realizaciji nagradne igre, može koristiti i procesirati podatke isključivo u svrhu provođenja ove nagradne igre,
 • da u slučaju osvajanja nagrade njegovi lični podaci (ime i prezime, adresa/grad), budu objavljeni u printanim, elektronskim i/ili drugim medijima po odluci Priređivača u svrhu realizacije ove nagradne igre i objavljivanja rezultata,
 • da u slučaju osvajanja nagrade prihvata uslov da njegovo ime i prezime, adresa, fotografija i video materijal mogu biti korišteni i objavljivani kao foto, audio i video-materijal od strane Priređivača i njegovih pridruženih agencija i partnera koji direktno učestvuju u nagradnoj igri.

Dobitnici nagrada mogu biti pozvani da učestvuju u javnim događajima.

12. POREZ, ZAMJENA, PRENOS I ODGOVORNOST U VEZI SA NAGRADOM

Priređivač u ime dobitnika preuzima obavezu podmirenja obaveza koje za dobitak proizlaze iz pozitivnih zakonskih propisa Republike Srpske i ovih Pravila. Priređivač nagradne igre dužan je utvrditi poreznu osnovicu i iznos poreza na ostvareni dobitak, te isti uplatiti. Porez na dobitak će biti uplaćen u skladu sa članovima od 101-104. Zakona o igrama na sreću Republike Srpske (Sl. Glasnik RS br 22/19)

13. OTKAZIVANJE

Priređivač ima pravo da uz javno obavještavanje i uz prethodnu saglasnost mjerodavnog tijela koje je izdalo odobrenje za provođenje nagradne igre, jednostrano otkaže nagradnu igru u bilo kojoj fazi ukoliko ustanovi da je došlo do materijalne povrede ili zloupotrebe pravila nagradne igre ili ukoliko je došlo do događaja koji imaju karakter više sile.

U slučaju otkazivanja ili prekida nagradne igre neće se nadoknađivati troškovi ili eventualna šteta učesnicima u nagradnoj igri, niti će se nagradna igra održati.

14. ZVANIČNA PRAVILA NAGRADNE IGRE

Učešćem u nagradnoj igri svi Učesnici prihvataju da ih ova Zvanična pravila obavezuju. Odluke Priređivača donesene prema Pravilima o provođenju nagradne igre konačne su i obavezujuće za sve Učesnike.

U skladu sa članom 95. stav 4 Zakona o igrama na sreću Republike Srpske Sl. Glasnik RS br 22/19, Pravila su objavljena u dnevnim novinama na području Republike Srpske,  te na web stranici www.bingotuzla.ba/mastercard

15. PRIMJENA:

Ova Pravila nagradne igre  primjenjivaće se po dobijanju odobrenja  Ministarstva finansija RS – Republičke uprave za igre na sreću.