Traje do: 31.01.2018.

Nagradna igra u Robot marketima Zime ove, Robi i Rafa ostvaruju Vaše snove “
Član 1 : PRIREĐIVAČ

Priređivač nagradne igre “ Zime ove, Robi i Rafa ostvaruju Vaše snove “   je Robot General Trading Co d.o.o. Sarajevo ( sjedište: Rajlovačka cesta broj 41,  Sarajevo ID broj: 4200442090002 ), u daljem tekstu:  Priređivač.

Član 2 :  SVRHA, TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra se priređuje s ciljem promocije priređivača,  nagrađivanja vjernosti kupaca i poboljšanja prodaje robe iz asortimana priređivača.

Nagradna igra  “ Zime ove, Robi i Rafa ostvaruju Vaše snove “  počinje 01.12.2017.godine i traje do 31.01.2018. godine.

Pravila nagradne igre će biti objavljena u dnevnim novinama, na web stranici http://robot.ba/ i  na Facebook stranici  “Robot  B&H “

Član 3: FOND NAGRADA

Fond nagrada sastoji se od :

Nagrade Količina Jedinična vrijednost u KM Ukupno u KM
ROBOT GENERAL TRADING Co d.o.o.   poklon 1 1000 KM 1000 KM
ROBOT GENERAL TRADING Co d.o.o.   poklon 2 500 KM 1000 KM
UKUPNO 3 1500 KM 2000 KM

Vrijednost nagradnog fonda : 2000,00 KM ( slovima : dvijehiljade konvertibilnihmaraka)

*** Nagrade nisu zamjenjive za novac, a Priređivač ne odgovara za eventualne greške i neispravnost proizvoda “

Član 4: PRAVO UČESTVOVANJA

Pravo učestvovanja u nagradnoj igri i izvlačenju imaju sva fizička lica s prebivalištem na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, osim zaposlenika Priređivača, te članova njihovih užih porodica koji sa njima žive u zajedničkom domaćinstvu ( roditelj, djeca, supružnik )

Član 5 : KAKO UČESTVOVATI U NAGRADNOJ IGRI

Pravo sudjelovanja imaju sva fizička lica iz člana 4. ovog pravilnika, koja u razdoblju od 01.12.2017. – 31.01.2018. godine, u bilo kojim  prodajnim centrima “Robot General Trading Co “ d.o.o. na području FBiH, kupe najmanje 1 proizvod, izvrše plaćanje sa bilo kojom karticom iz ponude Raiffeisen BANK  d.d. putem POS terminala  Raiffeisen banke,  te na poleđini računa upišu lične podatke (ime, prezime, adresu i kontakt broj telefona) i ubace račun u nagradnu kutiju na prodajnom mjestu.

Kupac može sudjelovati sa neograničenim brojem kupona/računa, koji odgovaraju propisanim pravilima. Kuponi/računi koji ne budu odgovarali propisanim pravilima smatrat će se nevažećima.

Da bi sudjelovali u ovoj nagradnoj igri, svi zaprimljeni računi moraju biti originalni.

Član 6: IZVLAČENJE DOBITNIKA NAGRADA

Izvlačenje nagrada će biti javno.

Izvlačenje dobitnika održat će se 05.02.2018. godine u upravnoj zgradi “ Robot General Trading Co “ d.o.o. , ul. Rajlovačka cesta broj 41.

Ispravnost izvlačenja nagrada će nadgledati tročlana komisija koju će imenovati sam Priređivač.

Komisija će provjeriti jesu li ispunjeni svi uslovi iz ovih Pravila. Tokom izvlačenja sačinit će se zapisnik, koji će sadržavati sve elemente propisane čl. 12. tačka 4. Pravilnika ( “Sl. Novine FBiH broj: 30/ 16 ). –

Dobitnici u nagradnoj igri koji ne ispunjavaju uvjete iz ovih pravila neće se uzimati u obzir niti će se objavljivati imena tih dobitnika, a isti će se posebno zapisnički utvrditi.

Član 7: PREUZIMANJE NAGRADE

Imena dobitnika nagradne igre objavit će se  na web stranici http://robot.ba/ i  na Facebook stranici  “Robot  B&H “  u roku od 3 dana od dana izvlačenja.

Svi dobitnici će biti obaviješteni pismeno  u roku od 8 dana nakon izvlačenja. . Nagrada  se preuzima u poslovnim prostorijama priređivača.

Dobitnici su dužni svoje nagrade preuzeti u roku od 30 dana od dana prijema pisane obavijesti o osvojenoj nagradi. Ukoliko dobitnici ne preuzmu nagradu u ostavljenom roku , ponovno će se pozvati da preuzmu nagradu ( naknadni rok od 8 dana) , a sve sukladno čl 14. stav 3. Pravilnika. Ako dobitnik ni u naknadnom roku ne preuzme nagradu, gubi pravo na istu.

Prilikom preuzimanja nagradne igre dobitnik je obavezan potpisati izjavu o preuzimanju nagrade. Potpisivanjem izjave ili pak istekom roka za preuzimanje nagrade, prestaju sve obaveze i odgovornosti Priređivača prema dobitniku.

Član 8: PUBLICITET

Sudjelovanjem u nagradnoj igri  Kupac daje saglasnost da Priređivač  pohrani njegove lične  podatke u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih  podataka.

Učestvovanjem u ovoj nagradnoj igri, učesnici cu saglasni da se , (ako postanu dobitnici neke od nagrada) , njihova imena, adresa i slika mogu od strane Priređivača i Ugovornog partnera ( Raiffeisen BANK d.d)    objaviti i koristiti bez naknade u printanom, slikovnom , audio i video materijalu .

Član 9.

Smatra se da se sudjelovanjem u nagradnoj igri, kupac  definitivno obvezao na ova Pravila nagradne igre, što je neopozivi uslov za učešće u nagradnoj igri. Upisani podaci moraju biti vjerodostojni. Nagradna igra podliježe važećoj zakonskoj regulativi.

Član 10.

Pravila počinju vrijediti nakon što ih odobri Ministarstvo  i ista budu objavljena  u dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji FBiH , na web stranici http://robot.ba/ i  na Facebook stranici “Robot General Trading Co “ d.o.o.

Član 11.

Priređivač zadržava pravo po svom isključivom nahođenju poništiti, prekinuti, preinačiti ili obustaviti čitavu nagradnu igru ako se nagradna igra ne bude mogla provesti iz razloga više sile, uključujući zarazu računalnim virusom, računalne pogreške, manipulaciju, neovlašteni zahvat, prevaru, tehnički kvar, ljudsku pogrešku ili bilo koji drugi razlog koji je izvan kontrole Priređivača, a koji ugrožava ili utiče na upravljanje, sigurnost, pravičnost, etičnost ili ispravnu provedbu nagradne igre.

Član 12.

Sve eventualne sporove vezane za nagradnu igru, rješavat će Općinski sud u Sarajevu

_______